Hotărârea nr. 67/2007

Hotarare privind atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren numitului Grosu I. Gheorghe, veteran de razboi

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIULUI CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren numitului Grosu I. Gheorghe, veteran de razboi

Consiliul Local al municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 30.01.2007.

Analizand Expunerea de motive prezentata de d-1 Primar RADU STEFAN MAZARE, Raportul Comisiei nr.2 de Urbanism, Raportul Comisiei nr.5, precum si Raportul Serviciului Patrimoniu nr. 6612/19.01.2007;

Vazand prevederile art.13,alin.1, lit.<a,b,c,> din Legea nr.44/1994,modificata si completata, privind veteranii de razboi precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, precum si solicitarea inregistrata sub nr. 182455/2001;

In temeiul prevederilor art.38 alin 2, lit.”c”,  si  art. 120^7, alin 1, lit. “b”din Legea nr.286/2006pentru modificarea si completarea legii administratiei publice locale nr.215/2001.

HOTARASTE

           Art.l. Se atribuie in proprietate numitului Grosu I. Gheorghe, terenul in suprafata de 243,00 mp. situat in orasul Constanta, zona Constanta Sud - Cumpana, careul F1 – lot25, proprietate privata a municipiului Constanta in baza HCLM nr.427/2006, anexa 27, conform planului de situatie anexat, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Grosu I. Gheorghe se incadreaza in prevederile art.l3,lit."b" din Legea nr.44/1994, modificata si completata.

Grosu I. Gheorghe este veteran de razboi conform legitimatiei de veteran nr.34086/1991, decorat cu Medalia “Barbatie si Credinta” cu spade.

Art.2 Se atribuie doar suprafata de 243,00 mp teren in loc de 500,00 mp datorita deficitului de teren din municipiul Constanta, sens in care punerea in posesie se va efectua numai in baza prezentei hotarari si a declaratiei notariale a titularului prin care renunta la diferenta de teren sau despagubiri.

Art.3 Predarea Primirea terenului se va face prin proces verbal de punere in posesie incheiat intre Serviciul Cadastru, Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Constanta si numitul Grosu I. Gheorghe, domiciliat in Constanta, Al. Topolog nr.9, bl.C1, ap.32.

Art.4. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotarare, Directiei Patrimoniu, Serviciului Public de Impozite, taxe si alte Venituri ale Bugetului Local, numitului Grosu I. Gheorghe in vederea aducerii la indeplinire si Prefecturii judetului Constanta, spre stiinta.

       Prezenta hotarare a fost adoptata de  25  consilieri din   27    membri

PRESEDINTELE SEDINTEI

 

CONSTANTA                                                              CONTRASEMNEAZA SECRETAR

Nr 67 / 30.01.2007                                                                          MARCELA ENACHEROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR


REFERAT

Urmare a cererii nr.66256/2004 inregistrata la Primaria municipiului Constanta de veteranul de razboi Badea Haralambie, domiciliat in municipiul Constanta, str.Dezrobirii nr.106, bl.IS10,sc.B,ap.47, solicita conform Legii nr. 447 1994, art. 13, atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren.

Avand in vedere actele depuse prin care dovedeste indeplinirea conditiilor prevazute de art.13, lit.a,si b din Legea nr.44/1994, pentru atribuirea de teren:

-         copie BI,

-         Legitimatie de Veteran de Razboi;

-         Declaratie Notariala ca nu a beneficiat de prevederile legii nr. 18/1991 si a
Legii nr.44/1994;

-         Certificatul nr.B.12994/1995 emis de Ministerul Apararii Nationale prin
care a fost decorat cu medalia ,,Serviciul Credincios" cu spade.

Veteranii de razboi carora le-au fost acordate ordine si medalii pentru fapte de arme savarsite pe campul de lupta, beneficiaza de urmatoarele drepturi, daca nu le-au primit in conformitate cu Legea nr. 18/1991 sau sub orice alta forma de la data decorarii si pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi si dovedesc cu acte legale aceste imprejurari de fapt.

a)cei decorati cu Ordinul "Mihai Viteazu" sau Ordinul "Virtutea Aeronautica" cu spade, clasa Cavaler,

- improprietarirea cu un lot de 5 ha. teren agricol, din rezerva creata conform Legii nr. 18/1991 in localitatea de domiciliu sau un loc de casa de SOOmp. in municipiul, orasul sau comuna in care domiciliaza decoratul,

b)cei decorati cu Ordinul "Steaua Romaniei" cu spade si panglica de "Virtute Militara" sau Ordinul "Steaua Romaniei" cu spade, Ordinul "Virtutea Aeronautica" cu spade,Ordinul "Coroana Romaniei"cu spade si panglica de "Virtute Militara"sau Ordinul "Coroana Romaniei" cu spade, Ordinul "Crucea Regina Maria", Medalia "Virtutea Militara de Razboi", Medalia "Virtutea Maritima", Medalia "Virtutea Aeronautica" sau Medalia Aeronautica, Medalia "Serviciul Credincios" cu spade, Medalia "Barbatie si Credinta" cu spade, Crucea "Serviciul Credincios"cu spade, Crucea"Meritul Sanitar" si Medalia "Virtutea Ostaseasca"


- improprietarirea cu 500 mp. pentru loc de casa in nrunicipiul, orasul sau comuna in care domiciliaza sau daca acest lucru nu este posibil, cu 1 ha teren arabil in extravilan.

Amplasamentul propus pentru atribuire face parte din planul de parcelare al Proiectului Urbanistic de Detaliu, etapa a-V-a si PR.nr.59X-5/1994, fiind insotit de avizele de specialitate, lotul avand urmatoarele vecinatati:

La Nord - strada ,.A";

LaSud   -Lot,,B";

La Est   - prop. Cruceanu Ion;

La Vest - Strada Prelungirea Lanului

In temeiul prevederilor art.38, alin 2, lit"f", din Legea nr.215.2001, privind administratia publica locala, conform careia Consiliul Local administreaza domeniul public si domeniul privat al comunei sau orasului,

DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU,

Ing. Ramona Daniela Dospinescu


Supunem aprobarii Consiliului Local al Municipiului Constanta, proiectul de hotarare privind atribuirea in propnetate a suprafetei de teren de 500 mp. numitului Badea Haralambie, conform planului anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.


 


 


 


SEF SERV. PATRIMONIU,

 

Gratiela RUSU

SERVICIUL PATRIMONIU,

Halea MAXIMOV