Hotărârea nr. 65/2007

Hotarare privind atribuirea in proprietate a unei suprafete de teren numitului Bulica C. Traian, veteran de razboi

ROMANIA

S JUDEȚUL CONSTANTA

*\ MUNICIPIULUI CONSTANTA iTjS 1« CONSILIUL LOCAL


//JHOTARARE

privind atribuirea in proprietate a unei suprafețe de teren numitului Bulica C. Traian, veteran de război

Consiliul Local al municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din [data de ...M-..9.C....2007.

Analizând Expunerea de motive prezentata de d-1 Primar RADU ȘTEFAN [iVlAZARE, Raportul Comisiei nr.2 de Urbanism, Raportul Comisiei nr.5-Juridica, [precum si Raportul Serviciului Patrimoniu nr.6612/19.01.2007;

Vazand prevederile art.13, alin.l,lit.<a,b,c,> din Legea nr.44/1994,modificata [si completata, privind veteranii de război precum si unele drepturi ale invalizilor si [văduvelor de război, precum si solicitarea înregistrata sub nr. 179825/2001;

In temeiul prevederilor art.38 alin 2, lit.”c”, si art. 120A7, alin 1, lit. “b”din [Legea nr.286/2006pentru modificarea si completarea legii administrației publice locale nr.215/2001.

HOTĂRĂȘTE

Artl. Se atribuie in proprietate numitului Bulica C„ Traian, terenul in suprafața de 205,00 mp. situat in orașul Constanta, zona Constanta Sud -Cumpănă, careul E3 - lot25, proprietate privata a municipiului Constanta in baza HCLM nr.491/2006, anexa 19, conform planului de situație anexat, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Bulica C. Traian se incadreaza in prevederile art.13,lit."b" din Legea nr.44/1994, modificata si completata.

Bulica C. Traian este veteran de război conform legitimației de veteran nr.466051/1993, decorat cu Medalia “Bărbăție si Credința” cu spade,

Art.2 Se atribuie doar suprafața de 205,00 mp teren in loc de 500,00 mp datorita deficitului de teren din municipiul Constanta, sens in care punerea in posesie se va efectua numai in baza prezentei hotarari si a declarației notariale a titularului prin care renunța la diferența de teren sau despăgubiri.

Art.3 Predarea Primirea terenului se va face prin proces verbal de punere in posesie incheiat intre Serviciul Cadastru, Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Constanta si numitul Bulica C. Traian, domiciliat in Constanta, str. Poporului nr.60bis.

Art.4. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotarare, Direcției Patrimoniu, Serviciului Public de Impozite, taxe si alte Venituri ale Bugetului Local, numitului Bulica C. Traian in vederea aducerii la indeplinire si Prefecturii județului Constanta, spre stiinta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de c2sT consilieri din 27 membri

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

j'yf/'oe- e-Heo&Gne

: CONSTANTA    u

Nr £.'C./.. 3.Q.-.>

V yL, /^CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR A    MARCELA ENACHE"