Hotărârea nr. 640/2007

Hotarare atribuirea in folosinta gratuita, a suprafetei de 800 mp. pe perioada determinata comunei Cumpana

                       ROMÂNIA

 JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA        CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

 aribuirea in folosinţa gratuita, a suprafeţei de 800 mp. pe perioada determinata

comunei Cumpăna

Consiliul local al municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data de 14.12.2007 ;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul primar Radu
Ştefan Mazăre, referatul Direcţiei Patrimoniu inregistrat sub nr.
                       precum si

avizul Comisiei nr 2;

Tinand seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor, republicata si actualizata, prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, precum si prevederile HG nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism ;

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. "c", art. 45, art.124 si art.115 alin.l lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata :

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aproba atribuirea in folosinţa gratuita, pe durata executării lucrărilor, comunei Cumpăna, a terenului extravilan in suprafaţa de 800 mp., ce va fi afectat de lucrarea - Extindere reţea apa in localitatea Cumpăna.

Art. 2 - Terenul evidenţiat la art. 1, se situează de-a lungul DC IA, pe o lungime de 1000 ml si latime de 0,80 m..

Art. 3 - Finanţarea lucrărilor de Extindere reţea apa in localitatea Cumpăna va fi suportata de Consiliul local Cumpăna. După finalizarea lucrărilor de utilitate publica terenul va fi adus la forma iniţiala.

Art.4 - Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre factorilor interesaţi si spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta..

Adoptata de 23   consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA

CONTRASEMNEAZĂ,

                                               SECRETAR


Nr. 640/14.12.2007