Hotărârea nr. 639/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E+M – RESTAURANT, BIROURI si LOCUINTA de SERVICIU, B-dul Tomis nr. 9-11, teren in suprafata de 167,44 mp, proprietate Pesterau Grigore si Munteanu Daniela

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E+M –

RESTAURANT, BIROURI şi LOCUINŢĂ de SERVICIU,

B-dul Tomis nr. 9-11, teren în suprafaţă de 167,44 mp,

proprietate Peşterău Grigore şi Munteanu Daniela

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 14.12.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalCONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E+M - RESTAURANT, BIROURI şi LOCUINŢĂ de SERVICIU, B-dul Tomis nr. 9-11, teren în suprafaţă de 167,44 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condiţiilor din avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor nr. 287/2007.

                 Terenul în suprafaţă totală de 167,44 mp este format din:

-          teren în suprafaţă de 55,44 mp, identificat cu nr. cadastral 11665, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 50609 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 5798/2006 eliberată de OCPI Constanţa, proprietate Peşterău Grigore conform contractului de vânzare - cumpărare  nr.322/2006 autentificat de notar public Alina Ghimpeţeanu;

-          teren în suprafaţă de 112 mp, identificat cu nr. cadastral 11663, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 46364 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 20471/2004 eliberată de OCPI Constanţa, proprietate Munteanu Daniela conform contractului de vânzare - cumpărare  nr.4633/1998 autentificat de notar public Mariana Lambrino.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dnei. MUNTEANU DANIELA, Dlui. PEŞTERĂU GRIGORE, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.639/14.12.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr.121531 / 15.11.2007 

 

                 Urmare solicitării adresate de Peşterău Grigore şi Munteanu Daniela privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E+M RESTAURANT, BIROURI şi LOCUINŢĂ de SERVICIU, B-dul Tomis nr. 9-11, teren în suprafaţă de 167,44 mp, proprietate Peşterău Grigore şi Munteanu Daniela.  

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul în suprafaţă totală de 167,44 mp este format din:

-          teren în suprafaţă de 55,44 mp, identificat cu nr. cadastral 11665, proprietate Peşterău Grigore conform contractului de vânzare - cumpărare  nr.322/2006 autentificat de notar public Alina Ghimpeţeanu ;

-          teren în suprafaţă de 112 mp, identificat cu nr. cadastral 11663, proprietate Munteanu Daniela conform contractului de vânzare - cumpărare  nr.4633/1998 autentificat de notar public Mariana Lambrino. 

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din zona CS1 situată în lungul pietonalelor majore în care este necesară realizarea / menţinerea unor funcţiuni publice la parterul clădirilor conform PUZ - Zona peninsulară, aprobat prin HCLM nr. 416/2003.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 167,44 mp se află în municipiul Constanţa, zona Peninsulă. Terenul urmăreşte aliniamentul la B-dul Tomis cu o deschidere de 10,04  m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime S+P+2E+M cu destinaţia de birou şi locuinţă de serviciu, cu  restaurant la parter şi spaţiu depozitare la subsol.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus =  S+P+2E+M (15,80 m).

P.O.T. propus = 94 %                 C.U.T. propus = 3,78

 

Documentaţia prezentată conţine :

 

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr.4130 /2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Regim de înălţime

- Desfăşurări de front stradal

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.10770  /2007

-Aviz Sanitar nr.2- 15 868/2006

-Aviz Mediu nr.83  RP/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1614/2007

- Aviz Directia Jud. pentru Cultura nr.100/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic ZonalCONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E+M RESTAURANT, BIROURI şi LOCUINŢĂ de SERVICIU, B-dul Tomis nr. 9-11, teren în suprafaţă de 167,44 mp, proprietate Peşterău Grigore şi Munteanu Daniela.  

  

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                 Elaborat, Cristina STAMAT