Hotărârea nr. 638/2007

Hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri ) ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta

Romania

Judetul Constanta

consiliul local al Municipiului Constanta

 

                        H  O T A R A R E

privind aprobarea  vanzarii prin  negociere directa a

unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri )

  ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta

 

          Consiliul Local al Municipiului Constanta , intrunit in sedinta ordinara din data de 14.12.2007

          Luand in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Stefan Mazare,  Raportul Comisiei de Studii, prognoze economico-sociale, Buget finante,  Administrarea Domeniului Public si Privat nr.1,  Comisiei juridice nr.5 si Referatul Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat ;

Vazand prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia Legea 453/2001, privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 – privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, HG nr.577/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii “;

Avand in vedere prevederile HCLM nr.471/24.09.2007 - privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri sau cladiri) apartinand domeniului  privat al municipiului Constanta

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, a art.115 alin.1, lit.b si art.123 alin.2 si 3 din Legea nr.215/2001, republicata,  privind administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E

 

            Art.1. Se aproba vanzarea, prin negociere directa a unor bunuri imobile (terenuri sau cladiri) situate pe domeniul privat al municipiului Constanta, conform anexelor nr. 1-9, ce fac parte integranta din prezenta hotarare;

 

            Art.2. Pretul de pornire la negocierea directa  va fi cel stabilit prin Raport de Evaluare intocmit in baza HCLM nr. 35/2002 - privind organizarea procedurii de achizitie a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile apartinand domeniului privat al municipiului Constanta;

 

            Art.3. Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Directiei Patrimoniu, Directiei Tehnic-Achizitii, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Prefecturii Judetului Constanta 

Prezenta hotarare a fost adoptata de 25 consilieri din 27 membrii.

 

 

                                PRESEDINTELE SEDINTEI

 

 

                                                                                                      CONTRASEMNEAZA

      SECRETAR,

 

 

 

 

constanta

NR. 638/14.12.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

Judetul Constanta

Primaria Municipiului Constanta

Directia Administrarea Domeniului Public si Privat

Serviciul  Urmarire si Executare Contracte - VANZARI

nr.______/___________

 

R E F E R A T

 

Se propune punerea in aplicare a HCLM nr. 471/2007 ca urmare a numarului mare de cereri din partea unor persoane fizice si juridice de a cumpara bunuri imobile si avand in vedere intentia municipalitatii de a vinde bunurile imobile – terenuri  ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta.

Vanzarea terenurilor ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta se va face pentru fiecare tip de relatie juridica existenta intre agentii economici sau persoane fizice si Primaria municipiului Constanta, specificate in HCLM nr. 471/2007.

Vanzarea se va face in baza  HCLM nr. 35/2002 privind organizarea procedurii de achizitie a serviciului de evaluare in vederea stabirii valorii bunurilor imobile apartinand domeniului privat al municipiului Constanta precum si ale HCLM nr.471/2007 privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri sau cladiri) apartinand domeniului  privat al municipiului Constanta.

            Prin prezentul proiect de hotarare se propune vanzarea prin negociere directa a unor suprafete de teren ce reprezinta diferente rezultate intre suprafata din masuratori si suprafata sin actele de proprietate, intregiri de proprietate, precum si terenuri aferente constructiilor detinute de proprietari cu titlu valabil conform anexelor, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Anexele privind “Vanzarea prin negociere directa“ ce fac parte integranta din prezenta hotarare de vanzare a unor bunuri imobile ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta au fost intocmite in baza  solicitarii de cumparare teren si a actelor prezentate de solicitant precum si a situatiei juridice a terenului (elaborata de Directia Patrimoniu si Directia Administratie Publica Local – Serviciul Juridic), masuratoarea topografica avizata de Directia Patrimoniu, a certificatelor de urbanism emise in vederea vanzarii sau punctele de vedere urbanistice exrpimate de catre Directia Urbanism cu privire la procedura de vanzare, si in corelatie cu Hotarari ale Consiliului Local sau proiectede hotarari ce  urmeaza a fi inaintate spre aprobare Consiliului Local Municipal Constanta in aceeasi sedinta cu prezentul proiect de hotarare.

Aceste proiecte de hotarari se refera la inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta.

Terenurile propuse spre vanzare in prezentul proiect de hotarare au fost analizate si avizate favorabil de catre comisiile de specialitate ale Consiliului Municipal Constanta.

            Fata de cele mentionate mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotarare “privind aprobarea vanzarii prin negociere directa  a unor bunuri imobile (terenuri sau cladiri) ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta “.

 

DIRECTOR,

CONSTANTIN BABUS                                                                       SEF SERVICIU,

CAMELIA DUDAS

Elaborat,

Caterina Faraon

 

ANEXA 1 LA HCLM NR. 638/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

1.       

Teren str.Nicolae Iorga intre blocurile J1-J2

86,66

BALAGIU ADRIAN

CU nr.4193/

2007

Spatiu verde in zona de blocuri conf. PUG

- Solicitare de cumparare nr.29595/2007

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta conform HCLM nr.411/2007- Anexa nr.2

-  Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare si are destinatia de intregire proprietate- locuire conform PUG

 

PRESEDINTE SEDINTA,


 

ANEXA 2 LA HCLM NR.638/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

2.       

Teren strada Macesului nr.67

115,16

CONCIU DUMITRU

 CU nr.5040/

2007

Locuire- diferenta din masuratori conform PUG

Solicitarea de cumparare nr. 79862/2007

- Suprf. acte= 180 mp.

- Suprf. mas.=295,16 mp.

- Terenul propus spre vanzare constituie diferenta intre suprafata rezultata din masuratorile cadastrale si suprafata aflata in proprietate, proprietarul terenului fiind in indiviziune cu Municipiul Constanta. Destinatia terenului este de  diferenta din masuratori- locuire cf. PUG

- terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta conform HCLM nr.540/2007- anexa nr.53

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


 

ANEXA 3 LA HCLM NR.638/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

3.       

Teren str.Rachitasi nr.36

37,94

MIHAI LILIANA

 CU nr.5041/

2007

Locuire- diferenta din masuratori conform PUG

Solicitarea de cumparare nr. 2714/2007

- Suprf. acte= 181 mp.

- Suprf. mas.=218,94 mp.

- Terenul propus spre vanzare constituie diferenta intre suprafata rezultata din masuratorile cadastrale si suprafata aflata in proprietate, proprietarul terenului fiind in indiviziune cu Municipiul Constanta. Destinatia terenului este de diferenta din masuratori- locuire cf. PUG

- terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta, urmand a fi inventariat prin proiectul de hotarare din luna decembrie 2007

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


 

ANEXA 4 LA HCLM NR.638/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

4.       

Teren Sat Vacanta, aferent activului Casa Ilfov

889

SC MASTER PROD SRL

CU nr.5042/

2007

Alimentatie publica conform HCLM nr.117/2003

-Solicitarea de cumparare  49464/2006

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta conform HCLM nr.225/2006- Anexa nr.23

- Activele amplasate pe terenul ce face obiectul vanzarii sunt cumparate de la UJCC Ilfov

 Proprietarul constructiilor indeplineste conditiile art.125 alin.(3) din Legea 215/2001 actualizata

- Dreptul de proprietate asupra constructiilor si dreptul de folosinta asupra terenului sunt inregistrate la OCOT sub nr.101975/2007

-Destinatia terenului este de Alimentatie publica conf.PUD Sat Vacanta

 

PRESEDINTE SEDINTA,


 

ANEXA 5 LA HCLM NR.638/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

5.       

Teren str.Muscatelor nr.28

161

VIZIREANU ION

Cu nr.5038/

2007

Locuire- diferenta din masuratori conform PUG

Solicitarea de cumparare nr. 13385/2007

- Suprf. acte= 1000 mp.

- Suprf. mas.= 1161 mp.

- Terenul propus spre vanzare constituie diferenta intre suprafata rezultata din masuratorile cadastrale si suprafata aflata in proprietate, proprietarul terenului fiind in indiviziune cu Municipiul Constanta. Destinatia terenului este de diferenta din masuratori- locuire cf. PUG

- terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta conform HCLM nr.464/2007- Anexa nr.9

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


 

ANEXA 6 LA HCLM NR.638/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

6.       

Teren str.Suceava nr.14A

77,35

IVAN CALIN SI GHEORGHITA CORINA

CU nr.5034/

2007

Parcare- intregire proprietate conform PUG

- Solicitare de cumparare nr.109907/2006

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta conform HCLM nr.411/2007- Anexa nr.1

-  Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare si are destinatia de intregire proprietate- parcare conform PUG

 

PRESEDINTE SEDINTA,


 

ANEXA 7 LA HCLM NR.638/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

7.       

Teren str.St.O. Iosif nr.32

3,91+

54,61

MERGEANI NICEA SI MERGEANI IULIAN

CU nr.5037/

2007

Locuire- intregire proprietate si diferenta din masuratori conform PUG

Solicitarea de cumparare nr. 24130/2007

- Suprf. acte= 307,4 mp.

- Suprf. mas.=311,31 mp.

- Terenurile propuse spre vanzare constituie diferenta intre suprafata rezultata din masuratorile cadastrale si suprafata aflata in proprietate, proprietarul fiind in indiviziune cu Municipiul Constanta, fiind de 3,91 mp., iar cel de al doilea este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare, fiind in suprafata de 54,61 mp. Destinatia terenurilor este de locuire conf.PUG

- terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta, suprafata de 3,91 mp. urmand a fi inventariata prin proiectul de hotarare din luna decembrie 2007, iar suprafata de 54,61 mp. conform HCLM nr.410/2007- Anexa nr.9

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


 

ANEXA 8 LA HCLM NR.638/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

8.       

Teren Bd.Mamaia nr.296

198,87

SC SUNRISE TOUR SRL

CU nr.5043/

2007

Parcare- diferenta din masuratori conform HCLM nr.538/2007

Solicitarea de cumparare nr. 64719/2007

- Suprf. acte= 8283,75 mp.

- Suprf. mas.= 8482,62 mp.

- Terenul propus spre vanzare constituie diferenta intre suprafata rezultata din masuratorile cadastrale si suprafata aflata in proprietate, proprietarul terenului fiind in indiviziune cu Municipiul Constanta. Destinatia terenului este de diferenta din masuratori- parcare conform HCLM nr.538/2007 

- terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta conform HCLM nr.464/2007- Anexa nr.72

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


 

ANEXA 9 LA HCLM NR.638/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

9.       

Teren Str.Interioara nr.3

394

SC ENB SRL

CU nr.5035/

2007

Spatiu depozitare si amenajare parcare conform HCLM nr.535/2007

- Solicitare de cumparare nr.52349/2007

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta conform HCLM nr.109/2005, pagina 5, pozitia 298

-  Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare, proprietate ce a fost dobandita de la SC Fortuna SA (societate privatizata in baza Legii nr.15/1990),  fiind impropriu unor constructii independente conform HCLM nr.535/2007, destinatia aprobata fiind de extindere spatiu depozitare existent si amenajare parcare

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,