Hotărârea nr. 637/2007

Hotarare privind emiterea acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, CN "Transelectrica" SA - S.T. Constanta, pentru terenul aferent activului magazie S.T., str. Varful cu Dor nr.6

   


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE
 privind emiterea acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar

obţinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform

H.G.834/1991, CN "Transelectrica" SA - S.T. Constanta, pentru terenul aferent

activului magazie S.T., str. Vârful cu Dor nr.6

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in şedinţa ordinara din data de 14.12.2007;

Având in vedere Expunerea de motive a d-lui primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistica - nr.2. Raportul Comisiei Juridice - nr.5, Raportul Comisiei pentru aplicarea H.G.834/1991, HCLM nr.163/2007, adresa CN. Transelectrica S.A. nr. 140866/22.10.2007, Sentinţa Civila nr.569/04.06.2007 a Tribunalului Constanta, irevocabila. Certificatul Curţii de Apel Constanta din data de 05/10/2007 in dosarul nr.459/118/2007;

In conformitate cu prevederile H.G.834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit."c" si art.45 alin 3 si art.115 alin.l, lit "b",din Legea 215/2001 privind Administraţia Publica Locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l - Se aproba revocarea H.C.L.M. nr. 163/07.03.2007 privind respingerea acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obţinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, CN "Transelectrica" SA - S.T. Constanta, pentru terenul aferent activului magazie: S.T., str. Vârful cu Dor nr.6

Art.2 - Se emite acordul Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obţinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, CN "Transelectrica" SA - S.T. Constanta, pentru terenul aferent activului magazie S.T. Constanta, in suprafaţa de 1.148,09 mp situat in str. Vârful cu Dor nr.6, conform planului de situaţie anexa, ce face parte integranta din prezenta Hotărâre.

 


Art.3 — Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Urbanism, Direcţiei Financiare, SPIT Constanta si CN "Transelectrica" SA - ST Constanta si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta Hotărâre a fost aprobata de 25 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                                                                    CONTRASEMNEAZĂ

                                                

CONSTANTA

Nr. 637/14.12.2007

                                                                  MARCELA ENACHE


                         ROMÂNIA

                         Judeţul Constanta

 

               Primăria Municipiului Constanta

Serviciul patrimoniu

                    Direcţia patrimoniu


RAPORT

Prin HCLM nr. 163/07.03.2007 s-a respins Acordul Consiliului Local al municipiului Constanta, necesar, obţinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G. nr.834/1991, C.N. ''Transelectrica" S.A.- S.T. Constanta, pentru terenul afferent activului: magazie S.T., str. Vârful cu Dor nr.6.

Cu adresa inregistrata la Primăria Municipiului Constanta sub nr. 140866/22.102007, CN "Transelectrica" SA - Sucursala de Transport Constanta" a notificat Consiliul Local Constanta sa duca la îndeplinire Sentinţa Civila nr.569/04.06.2007 a Tribunalului Constanta, irevocabila, prin care suntem obligaţi la emiterea avizului in favoarea reclamantei CN "Transelectrica" SA - Sucursala de Transport Constanta" asupra terenului in suprafaţa de 1148,09 mp situat in Constanta str. Vârful cu Dor nr.6.

Societatea solicita avizarea intrării in proprietate a terenului aferent activului magazie situat in str. Vârful cu Dor nr.6 cu următoarele suprafeţe consemnate in măsurătorile topometrice:

Suprafaţa construita Se = 489,8 mp

Suprafaţa transport St = 658,29 mp

Suprafaţa incintei St = 1148,09 mp

POT=100%

CUT=0,43

COMISIA DE ANALIZA A DOCUMENTAŢIEI PENTRU APLICAREA

 

H.G.834/199I:

Preşedinte - DANIELA GHERLAN

Membru - NELU MOCANU

Membru - GABRIELA MARILENA DODI Membru - NICOLETA FLORESCU    Membru - GABRIELA RADU  

Membru - ANDREI SOZANSKI,

Membru - DI ANA

DIRECTOR EXECUTIV  PATRIMONIU
DRD. ING- DANIELA RAMONA DOSPINESCU