Hotărârea nr. 635/2007

Hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Constanta

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T A R A R E

privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care

 apartin  domeniului privat  al municipiului Constanta

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 14.12.2007.

            Avand in vedere Expunerea de motive nr. 154163  / 16 .10.2007 a domnului Primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei 2 – Urbanism, Raportul Comisiei nr. 5 - Juridica si referatul Directiei Patrimoniu inregistrat sub nr.   154160 / 2007 ;

             Vazind H.C.L.M. nr. 109 / 2005 cu completarile si modificarile ulterioare ;           

            Vazind Dispozitia Primarului nr. 1674 / 2006 si Procesul Verbal nr.25795 / 2007;

            Vazind prevederile art. 4, art. 10, alin.2 si art.22 din legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            In temeiul prevederilor art. 36 ,alin.(2) ,lit.”c” ,art. 45 alin (3) si art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr. 215 / 2001privind Administratia Publica Locala republicata.

 

H O T A R A S T E:

            Art. 1 - Se aproba  completarea si actualizarea “Inventarului bunurilor care apartin Domeniul Privat al Municipiului Constanta”, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005, cu urmatoarele imobile ( terenuri si cladiri ), conform anexelor 1 – 90, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

           Art. 2 – Se indreapta eroarea materiala  din H.C.L.M. nr. 296 / 2001, anexa 3 ,pozitia 497 centralizat prin H.C.L.M.nr.109 / 2005, pagina 20 in sensul ca ,  in loc de” Str.Stefan Mihaileanu nr.12 B “ se va citi“ Str.Stefan Mihaileanu nr.10 bis “

            Art. 3  – Se insuseste Procesul Verbal nr.154167 / 16.10.2007 privind valoarea terenurilor, stabilita de Comisia de Evaluare a terenurilor, constituita in baza Dispozitiei nr. 1674 / 2006.

Art. 4 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare: Directiei Patrimoniu, D.A.D.P.P., R.A.E.D.P.P Constanta, Directiei Financiare  si S.P.I.T. in vederea aducerii la indeplinire, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

 

Prezenta Hotarare a fost aprobata de 25 consilieri din 27 membri.

 

 

 PRESEDINTELE SEDINTEI,                   CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

                                                                       MARCELA ENACHE

 

 

NR.635/14.12.2007

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR. 154160 / 16.11.2007

R E F E R A T

Privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin

 domeniului privat al municipiului Constanta,

 

            In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,       in temeiul prevederilor, art. 36 ,alin.(2) ,lit.”c” si art. 45 alin (3)  din Legea nr. 215 / 2001privind Administratia Publica Locala republicata. s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2005 cu completarile si modificarile ulterioare

            Avand in vedere dispozitiile H.C.L.M. nr. 420 / 2001, conform careia se aproba includerea in inventarul domeniului privat al municipiului Constanta a tuturor suprafetelor de teren situate pe raza municipiului, care nu sunt detinute cu titlu valabil de catre persoane fizice sau juridice si nu constituie domeniu public.

            Analizand adresele Serviciului Juridic prin care se solicita atribuirea de imobile in natura sau in compensare in baza Legii nr. 10 / 2001.

            Vazind solicitarile de cumparare, conditionate de includerea in inventarul domeniului privat a respectivelor imobile si adresele R.A.E.D.P.P. privind imobile pentru care are contracte de inchiriere dar nu au fost incluse in inventar.

            R.A.E.D.P.P. solicita inregistrarea in inventarul domeniului privat, in completarea anexei 3 a H.C.L.M. nr. 296/ 2001,centralizat prin H.C.L.M. nr. 109 / 2006, a suprafetelor aferente unor imobile ( teren si constructie ), aflate in administrarea sa.

            Mentionam ca terenurile cuprinse in anexele 20 , 21 si 88 se afla la dispozitia Comisiei de Aplicare a Legii nr.10 / 2001.

            Valoarea terenurilor cuprinse in inventar a fost stabilita de Comisia de Evaluare a terenurilor, constituita in baza Dispozitiei nr. 1674 / 2006 si transmise prin Procesul Verbal nr. 154167 / 2007,

Consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotarare privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, conform anexelor 1 - 90, ce fac parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

 

 

DIRECTOR EXEC PATRIMONIU

Drd.Ing. Ramona Daniela DOSPINESCU

 

 

CONSILIER  JURIDIC                                              SEF SERV. PATRIMONIU

       Claudia CEALERA                                                                 Gratiela RUSU 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                  ELABORAT      

                                                                                                                                               

                                                       Mihaela MARTOLEA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 1 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE TEREN

RON

OBSERVATII

Teren Str.Noua nr.3A

(fosta Str.Unirii nr.24)

8 mp

780,15

Legea 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Diferenta masuratori

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 2 LA H.C.L.M. NR.635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Statiunea Mamaia

Zona Chiosc Azur

40 mp

3900,75

Legea  nr.213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA


 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 3 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Primaverii nr.75

30 mp

2867,05

Legea nr.213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420 / 2001

Suprafata de 38,4 mp este cuprinsa in H.C.L.M. nr.357 / 2007,anexa nr.1

Diferenta masuratori

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 4 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Brizei

Bl.FB12 si FB14

3190 mp

279976,33

Legea nr 213 / 1998

H.C.L.M. nr. 420/ 2001

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA


 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

ANEXA NR. 5 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Decebal nr.4

176,44

17206,21

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Supraf.de 215 mp este cuprinsa in

H.C.L.M.109 / 2005

Supraf.de 14,88 mp este cuprinsa in

H.C.L.M. nr.427/2006

Supraf.de 98 mp este cuprinsa in H.C.L.M.464/2007

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 6 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.I.G.Duca nr.15

577,607 mp

 

56327,51

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 7 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Mihail Kogalniceanu nr.12

Supraf.teren

338 mp

Supraf.Constr.Ap.9-66,34 mp

32961,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 8 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren

Str.Vasile Alecsandri

Nr.2

161,18 mp

15779,51

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 9 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren

Str.George Enescu

Nr.26 Et.1+M

32.64 mp

3183,01

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Cota indiviza

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 10 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Ioan Theodorescu Valahu

Nr.7

287 mp

27987,88

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 11 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Luntrasului

Nr.22

 

 

54,43 mp

4936,39

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Diferenta masuratori

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 12 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Callatis nr.21

271 mp

26427,58

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 13 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren

Str.Miron Costin

Nr.48 B

84 mp

8191,57

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 14 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Avram Iancu

Nr.32

201,80 mp

19679,28

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 15 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Alexandru Puskin nr.21

149,15 mp

14544,92

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Suprafata de 22,85 este cuprinsa in H.C.L.M. nr.357 / 2007

Anexa nr.8

Cota indiviza

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 16 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Sarmisegetusa nr.22

 

12,05 mp

1175,1

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Cota indiviza

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 17 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren

Str.Mircea cel Batran

Nr.17

95,73 mp

 

9335,47

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 18 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren

Str.Gheorghe Lazar nr.5A

303,25 mp

29572,56

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 19 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Razboieni

Nr.12A

11 mp

 

1072,71

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Cota indiviza

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 20 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren in vecinatatea Bl.C3 –Sos.Mangaliei

984,62 mp

 

84496,64

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Legea nr.10 / 2001

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 21 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren in vecinatatea Bl.A6- Sos.Mangaliei

1360,08 mp

 

116717,3

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Legea nr.10 / 2001

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 22 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren B-dul Mamaia

Nr.266 Bl.L1 - parter

14,50 mp

1414,02

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Sentinta nr.219 / 2004

Cota indiviza

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 23 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str. Soveja nr.104, Bl.44 - parter

6,67 mp

637,44

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Sentinta nr.215 / 2004

Cota indiviza

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 24 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren

Str.Mircea cel Batran nr.146, Bl.MD6C - parter

 

14,64 mp

1427,67

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Sentinta nr.216 / 2004

Cota indiviza

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 25 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Mircea cel Batran nr.172 , Bl.MD14 - parter

 28,06 mp

 

2736,38

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Sentinta nr.221 / 2004

Cota indiviza

 

 

 

                                           PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 26 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren B-dul Tomis

Nr.310 ,Bl.LT4 - parter

12 mp

1170,22

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Sentinta nr.218 / 2004

Cota indiviza

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 27 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren

Str.Mircea cel Batran

Nr.63,Bl.MV3 - parter

10,24 mp

 

998,59

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Sentinta nr.217 / 2004

Cota indiviza

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 28 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren

B-dul I.C.Bratianu nr.176, Et.1

123,25 mp

11418,23

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Sentinta nr.220 / 2004

Cota indiviza

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 29 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Luminisului

Nr.24

Nr.cadastral 5457

 329,53 mp

31492,65

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 30 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren B-dul 1 Mai

Nr.82A, Bl.104A - parter

35,10 mp

3012,16

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Cota indiviza

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 31 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Motilor

Lot nr.7

202 mp

 

16743,97

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 32 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren

Str.Gavril Muzicescu nr.19

123 mp

10555,43

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 33 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Primaverii nr.6 , Bl.ST6, Sc.A, parter- spatiul nr.7

 

10,24 mp

 

978,62

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Cota indiviza

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 34 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

LEI

OBSERVATII

Teren Str.Aristide Karatzali nr.5

566 mp

55195,61

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR.35 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Stefan cel Mare nr.55

11 mp

1072,71

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Cota indiviza

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 36 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Plevnei nr.2

 

322 mp

31401,04

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 37 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren B-dul Tomis

Nr.130, Et.1

29,60 mp

2886,56

 

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Cota indiviza

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 38 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren

Str.Petre Romulus

Nr.27

 153,76 mp

14994,48

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 39 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.St.O.Iosif nr.32

 

 3,91 mp

362,23

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Diferenta masuratori

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 40 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Vulturului

Nr.1

 60 mp

5558,57

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Diferenta masuratori

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 41 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren

Str.Bogdan Voda

Nr.72

256 mp

24964,8

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Suprafata de 59 mp este cuprinsa in H.C.L.M. nr.109 / 2005

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 42 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Negru Voda

Nr.5-parter

Nr.cadastral 7010 / P,1

 

26,67 mp

2600,82

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Cota indiviza

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 43 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Petru Vulcan

Nr.114

 

 282 mp

27500,29

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 44 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Cuza Voda nr.28, Sc.B, Et.4, Ap.7

 30,49 mp

2973,35

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Cota indiviza

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR.45 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Caiuti nr.16bis

 

 211  mp

20576,46

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR.46 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Cuza Voda

Nr.28 ,Sc.B, Et.2,

Ap.4

 

  21 mp

2047,89

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Cota indiviza

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 47 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Pescarilor nr. 41, Bl. FZ12 ,

Scara C si D

618 mp

60266,59

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 48 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Ion Theodorescu Valahu

(fosta Luntrei )nr.2,

Et. 1

Nr.cadastral 20462/1;1

24 mp

2340,45

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 Cota indiviza

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 49 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren

Str.Vasile Canarache

Nr.4

 

179 mp

17455,86

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 50 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Amurgului

Nr.48B

55 mp

4719,91

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Diferenta masuratori

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 51 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Prelungirea Campinei fn

 154,81 mp

14040,1

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

       

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 52 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Unirii nr.21A

Zona Piata Filipescu

101 mp

9849,39

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 53 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Docherilor

Nr.23A, langa Bl.TD15

85 mp

8123,31

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 54 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Bd.I.C.Bratianu

Nr.M176,

Complex 2 Cocosi

 61,65 mp

5891,79

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Cota indiviza

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 55 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Motilor Lot nr.19, Zona Palas CFR

200 mp

16578,19

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 56 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Muntii Tatra

Nr.16

160 mp

13262,55

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 57 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Motilor

 Lot 29

200 mp

16578,19

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 58 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren

Str.Ion Ursu nr.9

388,26 mp

35212,25

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 59 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Bahlui nr.5

203 mp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

16826,86

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 60 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Feldioarei nr.20

150,26 mp

12894,79

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 61 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Nicu Mandai

Nr.14

25 mp

2316,07

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 62 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Sg.Nicolae Grindeanu nr.49, Bl.E1, Sc.A, Et.1, Ap.5

12 mp

1029,8

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Cota indiviza

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 63 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Sandu Aldea nr.72

 55 mp

4559

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 64 LA H.C.L.M. NR. 635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren

Str.Scarlat Dragan nr.21

 224 mp

19222,9

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

                                                                                   

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 65 LA H.C.L.M. NR.635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren

Str.Lt.Stefan

Panaitescu nr.3

 

   295,51 mp

25359,63

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 66 LA H.C.L.M. NR.635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren

Str.Spatar Milescu colt cu Str.Ion Neculce

Zona Inel II

  1100 mp

105125,21

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

                                                                                   

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 67 LA H.C.L.M. NR.635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Aleea Heracleea

Nr.4

 

  55,59

5312,65

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 68 LA H.C.L.M. NR.635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Bd.Tomis nr.287, Bl.T12, Sc.C, Ap.36, Et.1

 

  9 mp

860,12

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Cota Indiviza

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR.69 LA H.C.L.M. NR.635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren

Str.Badea Cartan nr.13

Bl.K6, Sc.B, Ap.32

  12,60 mp

 

1142,72

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Cota indiviza

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

                                                                                   

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR.70  LA H.C.L.M. NR.635/2007

 

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.I.L.Caragiale nr.1A, Bl.L26, parter si Etaj 1

 

  62,88 mp

5702,74

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Cota indiviza

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR.71  LA H.C.L.M. NR.635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren B-dul Tomis nr.314, Bl.LT5B, Sc.C, Parter

Corp A si B

 

  14,60 mp

1395,3

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Cota indiviza

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR.72  LA H.C.L.M. NR.635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren B-dul Al.Lapusneanu nr.165

Bl.LT7, Sc.B, parter

 

  9,68 mp

925,1

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Cota indiviza

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR.73  LA H.C.L.M. NR.635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren B-dul Al.Lapusneanu nr.165

Bl.LT7, Sc.A, Parter

 

  9,68 mp

925,1

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Cota indiviza

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

    

    

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR.74  LA H.C.L.M. NR.635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren B-dul Tomis nr.314, Bl.LT5A, Parter

Corp  B

 

 16,55 mp

1581,66

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Cota indiviza

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR.75  LA H.C.L.M. NR.635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren B-dul Tomis nr.314, Bl.LT5A,  Parter

Corp  A

 

  10,85 mp

1036,92

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Cota indiviza

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

       

       

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR.76  LA H.C.L.M. NR.635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren B-dul Tomis nr.314, Bl.LT5B, Sc.A, Parter

 

 

9,57 mp

914,59

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Cota indiviza

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR.77  LA H.C.L.M. NR.635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Arhiepiscopiei

Nr.8

 

 240,16  mp

23420,1

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR.78 LA H.C.L.M. NR.635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren situat in fata proprietatii din Str.Ileana Cosanzeana nr.17

 

  68,65 mp

6694,66

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR.79 LA H.C.L.M. NR.635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren aferent Restaurant Nord

 

  94 mp

9166,76

Legea 213/1998

H.G.834 / 1991

H.C.L.M. nr.156 / 2007

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR.80 LA H.C.L.M. NR.635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren aferent Vila Turturica

 

 1814  mp

176899,01

Legea 213/1998

H.G.834 / 1991

H.C.L.M. nr.154 / 2007

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR.81 LA H.C.L.M. NR.635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren aferent magazie

S.T., Str.Varful cu Dor

Nr.6

 

  1148,09 mp

98525,06

Legea 213/1998

H.G.834 / 1991

H.C.L.M. nr.163 / 2007

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR.82 LA H.C.L.M. NR.635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren aferent

Vila nr.26-

Sediu Administrativ

 

  1773 mp

172900,74

Legea 213/1998

H.G.834 / 1991

H.C.L.M. nr.147 / 2007

Suprafata de 617 mp este cuprinsa in H.C.L.M. 109 / 2005

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR.83 LA H.C.L.M. NR.635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren I.L.Caragiale

colt cu Str.Parang

 

39,4  mp

3765,39

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Diferenta masuratori

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR.84 LA H.C.L.M. NR.635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Al.Lapusneanu

Nr.104, Bl.C, Et.1,

Complex Dacia

 

  440,11 mp

Cote indivize:

169 mp

271,11 mp

42918,98

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR.85 LA H.C.L.M. NR.635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Bd.I.C.Bratianu

Nr.48, Bl.G29

 

  112,53 mp

10754,31

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Cota indiviza

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR.86 LA H.C.L.M. NR.635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Arcului

Nr.1, Bl.D - parter

 

  50,59 mp

4341,46

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Cota indiviza

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR.87 LA H.C.L.M. NR.635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Mihail Kogalniceanu nr.16

 

  151 mp

14725,33

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR.88 LA H.C.L.M. NR.635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Sos.Industriala

Zona Palas

 

  5862 mp

485906,67

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR.89 LA H.C.L.M. NR.635/2007

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Rachitasi nr.36

 

  37,94 mp

3699,86

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

Diferenta masuratori

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

ANEXA NR.90 LA H.C.L.M. NR.635/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

TEREN

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Str.Viitorului nr.9

 

   56,96 mp

5443,57

Legea 213/1998

H.C.L.M. nr.420 / 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA