Hotărârea nr. 633/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+1E – ATELIER TAIAT si FASONAT PIATRA NATURALA, str. Celulozei nr. 6 lot 1, teren in suprafata de 859 mp, proprietate SC SAMARO SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL P+1E –

ATELIER TĂIAT şi FASONAT PIATRĂ NATURALĂ,

str. Celulozei nr. 6 lot 1, teren în suprafaţă de 859 mp,

proprietate SC SAMARO SRL.

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 14.12.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de DetaliuCONSTRUIRE IMOBIL P+1E - ATELIER TĂIAT şi FASONAT PIATRĂ NATURALĂ, cu asigurarea a 4 locuri de parcare în incintă, str. Celulozei nr. 6 lot 1, teren în suprafaţă de 859 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condiţiilor din avizul Regionalei CFR Constanţa nr. 7/2/2644/2007.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 1246/4/1, este proprietate SC SAMARO SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 561/2006 autentificat de notar public Doiniţa Crişan.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC SAMARO SRL,  în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.633/14.12.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 164063 / 07.12.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC SAMARO SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+1E - ATELIER TĂIAT şi FASONAT PIATRĂ NATURALĂ, str. Celulozei nr. 6 lot 1, teren în suprafaţă de 859 mp, proprietate SC SAMARO SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 1246/4/1, este proprietate SC SAMARO SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 561/2006 autentificat de notar public Doiniţa Crişan.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona activităţilor industriale şi de depozitare conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o clădire care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 859 mp, se află în municipiul Constanţa. Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+1E cu destinaţia de atelier tăiat şi fasonat piatră naturală. Proiectul propune amenajarea a 4 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 3,96 m de la aleea carosabilă de acces.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E

P.O.T. existent = 32,98 %                               C.U.T. existent = 0,66

P.O.T. propus = 32,98 %                                C.U.T. propus = 0,66

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 2994/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 30735/2007

- Aviz Sanitar nr.2- 103484/2007

- Aviz Mediu nr. 7730 RP/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1939/2007

- Aviz Regionala CFR Constanţa nr. 7/2/2644/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+1E - ATELIER TĂIAT şi FASONAT PIATRĂ NATURALĂ, str. Celulozei nr. 6 lot 1, teren în suprafaţă de 859 mp, proprietate SC SAMARO SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

 

iLIMITE DE PROPRIETATE

LIMITA TEREN AFERENT PUD

CONSTRUCȚII INDUSTRIALE EXISTENTE CE SE MENȚIN CONSTRUCȚIE PROPUSA TEREN LBER DE CONSTRUCȚII

ALINIAMENT PROPUS

CIRCULAȚII CAROSABILE

CIRCULAȚII PIETONALE

SPATII VERZI

ACCESE PIETONALE

ACCESE AUTO REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME

TEREN IN PROPRIETATEA SC. SAMARO SRL. CTA. St=869 mp

IMOBIL PROPRIETATEA SC. SAMARO SRL. CTA.

Sc exi stent=283,36 mp S desfasurata = 566,72 mp Sc propus=283,36 mp POT existent= 32,98%

POT propus=32,98%

CUT existent=0,66 CUT propus=0,66