Hotărârea nr. 632/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL P+1E+M – LOCUINTA si ATELIER REPARATII ELECTRICE AUTO, str. Semanatorului nr. 41A, teren in suprafata de 224,48 mp, proprietate Cartuna Hristu si Vanghelita

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE IMOBIL P+1E+M –

LOCUINŢĂ şi ATELIER REPARAŢII ELECTRICE AUTO,

str. Semănătorului nr. 41A, teren în suprafaţă de 224,48 mp,

proprietate Cărţună Hristu şi Vangheliţa

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 14.12.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Ubanistic Zonal - CONSTRUIRE IMOBIL P+1E+M – LOCUINŢĂ şi ATELIER REPARAŢII ELECTRICE AUTO, cu asigurarea a 3 locuri de parcare în incintă, str. Semănătorului nr. 41A, teren în suprafaţă de 224,48 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 9350/4/1/1, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 40200 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 3545/2005 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Cărţună Hristu şi Vangheliţa conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 778/2005 autentificat de notar public Mariana Tuscali.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. CĂRŢUNĂ HRISTU, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.632/14.12.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 119511 / 05.12.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Cărţună Hristu privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal - CONSTRUIRE IMOBIL P+1E+M – LOCUINŢĂ şi ATELIER REPARAŢII ELECTRICE AUTO, str. Semănătorului nr. 41A, teren în suprafaţă de 224,48 mp, proprietate Cărţună Hristu şi Vangheliţa.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 9350/4/1/1, este proprietate Cărţună Hristu şi Vangheliţa conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 778/2005 autentificat de notar public Mariana Tuscali.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 224,48 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Semănătorului cu o deschidere de 13,16 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+1E+M cu destinaţia de atelier reparaţii electrice auto la parter şi locuinţă la etaj şi mansardă. Proiectul propune amenajarea a 3 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 5 m de la stradă pentru parter.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E+M

P.O.T. propus = 57,12 %                                C.U.T. propus = 1,48

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4871/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal

- Partiu

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 30559/2007

- Aviz Sanitar nr.2- 3019/2007

- Aviz Mediu nr. 1616 RP/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1670/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic Zonal - CONSTRUIRE IMOBIL P+1E+M – LOCUINŢĂ şi ATELIER REPARAŢII ELECTRICE AUTO, str. Semănătorului nr. 41A, teren în suprafaţă de 224,48 mp, proprietate Cărţună Hristu şi Vangheliţa.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT