Hotărârea nr. 631/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE S+P+10E si PARCARE, Intr. Baza Petrol nr. 3, teren in suprafata de 130,56 mp, proprietate SC CONSTRUCTII si LUCRARI SPECIALE SA

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE S+P+10E şi PARCARE,

Intr. Baza Petrol nr. 3, teren în suprafaţă de 130,56 mp,

proprietate SC CONSTRUCŢII şi LUCRĂRI SPECIALE SA

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 14.12.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Ubanistic Zonal - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE S+P+10E şi PARCARE, cu asigurarea a 18 locuri de parcare, str. Intr. Baza Petrol nr. 3, teren în suprafaţă de 130,56 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condiţiilor din avizele ENEL ELECTRICA nr. 7022180/2007, ROMTELECOM nr. 839/2007.

              Terenul în suprafaţă de 130,56 mp, identificat cu nr. cadastral 816, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 17915 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 22474/2005 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate SC CONSTRUCŢII şi LUCRĂRI SPECIALE SA conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3145/2004 autentificat de notar public Cristina Budei.

              Terenul pe care se va amenaja parcarea face parte din terenul în suprafaţă de 768 mp, identificat cu nr. cadastral 581,  fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 737 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 306/1999, rectificată de încheierea nr. 6069/2000, eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, proprietate SC CONSTRUCŢII şi LUCRĂRI SPECIALE SA conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria MO9 nr. 0275/1994 emis de Ministerul Transporturilor.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC CONSTRUCŢII şi LUCRĂRI SPECIALE SA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.631/14.12.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 158601 / 05.12.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC CONSTRUCŢII şi LUCRĂRI SPECIALE SA privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE S+P+10E şi PARCARE, Intr. Baza Petrol nr. 3, teren în suprafaţă de 130,56 mp, proprietate SC CONSTRUCŢII şi LUCRĂRI SPECIALE SA.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 816, este proprietate SC CONSTRUCŢII şi LUCRĂRI SPECIALE SA conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3145/2004 autentificat de notar public Cristina Budei.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona unităţilor productive şi de servicii conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 130,56 mp, se află în municipiul Constanţa, în vecinătatea stadionului « 1 Mai ». Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Intrarea Baza Petrol cu o deschidere de 12 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime S+P+10E cu destinaţia de locuinţe – 18 apartamente şi 2 garsoniere. Proiectul propune amenajarea a 18 locuri de parcare în incinta terenului în suprafaţă de 768 mp proprietate SC CONSTRUCŢII şi LUCRĂRI SPECIALE SA conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria MO9 nr. 0275/1994 emis de Ministerul Transporturilor.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+10E

P.O.T. propus = 98,15 %                                C.U.T. propus = 15,00

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1846/2007 şi 3943/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc. 1:500                  

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr. 190/21498/S/2007                                    - Aviz  Brigada Pompieri nr. 30692/2007

- ENEL ELECTRICA nr. 7022180/2007                   - Aviz Sanitar nr.2- 11328/2007

- ROMTELECOM nr.839/2007                                  - Aviz Mediu nr. 5122 RP/2007

- TERMOELECTRICA nr. 3127/2007                      - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1889/2007

- RADET nr. 4617/2007                                             - Aviz Stat Major nr. D/2867/2007

- CONGAZ nr. 8701 /2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic Zonal - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE S+P+10E şi PARCARE, Intr. Baza Petrol nr. 3, teren în suprafaţă de 130,56 mp, proprietate SC CONSTRUCŢII şi LUCRĂRI SPECIALE SA.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT             

 

 

 

 

 

••


IMITA ZONA STUDIATA


IMITA AMPLASAMENT STUDIAT


ALINIAMENTUL PROPUS

o


ACCES PIETONAL


CONSILIUL L0


ACCES AUTO IN INCINTA PARCARE 18 AOTOTURISME


TEREN CONSILIUL LOCAL


D)la


Denumire proiect IMOBIL LOCUINȚE S+P+9+10 rwn unxjnRfuc zonai

.ocalitatea CONSTANTA, Str.BAZA PETROL Nr.3 Beneficiar SC CLS SA CONSTANTA


CrC


Sef prQiect

orh. COSII ( SCHJO


1:500


Denumire planșa

plan de Situație - reglementari


Dota 10-2007, Faza PUZ [Planșa nrA10


i