Hotărârea nr. 630/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal MANSARDARE si EXTINDERE cu P+1E LOCUINTA PARTER, str. Alexandru Vlahuta nr. 21, teren in suprafata de 200 mp, proprietate Manescu Viorel

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

MANSARDARE şi EXTINDERE cu P+1E LOCUINŢĂ PARTER,

str. Alexandru Vlahuţă nr. 21, teren în suprafaţă de 200 mp,

proprietate Mănescu Viorel

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 14.12.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalMANSARDARE şi EXTINDERE cu P+1E LOCUINŢĂ PARTER, cu asigurarea unui loc de parcare în incintă, str. Alexandru Vlahuţă nr. 21, teren în suprafaţă de 200 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 18925, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 105898 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 6680/2007 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Mănescu Viorel conform certificatului de moştenitor nr. 69/1990 autentificat de fostul Notariat de Stat, rectificat sub nr. 359/2006 de notar public Jean Dumitra şi certificatului de moştenitor suplimentar nr. 100/2006 autentificat de notar public Jean Dumitra.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. MĂNESCU VIOREL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.630/14.12.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

R E F E R A T

Nr.116395 / 31.08.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Mănescu Viorel privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal MANSARDARE şi EXTINDERE cu P+1E LOCUINŢĂ PARTER, str. Alexandru Vlahuţă nr. 21, teren în suprafaţă de 200 mp, proprietate Mănescu Viorel.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 18925, este proprietate Mănescu Viorel conform certificatului de moştenitor nr. 69/1990 autentificat de fostul Notariat de Stat, rectificat sub nr. 359/2006 de notar public Jean Dumitra şi certificatului de moştenitor suplimentar nr. 100/2006 autentificat de notar public Jean Dumitra.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 200 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Alexandru Vlahuţă cu o deschidere de 10,08 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune mansardarea locuinţei existente parter şi extinderea cu un corp cu regim de înălţime P+1E cu destinaţia de locuinţă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. existent = 42,34 %                   C.U.T. existent = 0,42

P.O.T. propus = 65,94 %                    C.U.T. propus = 1,14

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 3250/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Partiu                       

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                

- Aviz Mediu nr. 4988 RP/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic ZonalMANSARDARE şi EXTINDERE cu P+1E LOCUINŢĂ PARTER, str. Alexandru Vlahuţă nr. 21, teren în suprafaţă de 200 mp, proprietate Mănescu Viorel.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

 

[PLA1N1 MBAiNlOSTQC I©»L

MANSARDARE LOCUINȚA PARTER SI BUCĂTĂRIE DE VARA, EXTINDERE CU P + 1ETAJ

Strada A'exanderu Vlahuta nr. 21, municipiul Constanta

LEGENDA Amplasare in localitate Limita teren studiat Limite proprietăți Construcții existente Mansardare propusa Extindere propusa Spatii verzi amenajate H Parcaje auto ' HEEl Alei si trotuare

A Accese pietoaale si carosabile Inahimea construcției la cornișa — 5,50 m

OlÎR V S*t€ren = 200,00 mp ț..__z t—-_L-• S.constr. extindere 47,20 mp

GheorghcȘt.


POT = 65,94%

PETRE

>. constr. mansarda 66,73 desf. = 22”^6 mn

CLT= 1,14

i_ee —•---

Ș& PIERRE SRL

-2 l    CONSTANTA

NR j13/824/1994    .

Beneficiar MANESCU VIOREL

Str. Alexandru Vlahuta nr.21 municipiul Constanta

Pr. Nr. 60/2006

Titlu proiect: PLAN URBANISTIC ZONAL

Faza

P.U.D..

SEF PROIECT

C. Arh. G.h. Petre

PROIECTANT

C. Arh. Gh. Petre (

1:500

REGLEMENTARI

URBANISTICE

Planșa

A

DESENAT

Th. Atex. Petre