Hotărârea nr. 629/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal SCHIMBARE DESTINATIE TEREN in SPATIU VERDE, str. Turda nr. 16, teren in suprafata de 56 mp, domeniu privat al municipiului Constanta

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN în SPAŢIU VERDE,

str. Turda nr. 16, teren în suprafaţă de 56 mp,

domeniu privat al municipiului Constanţa

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 14.12.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Ubanistic Zonal - SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN în SPAŢIU VERDE, str. Turda nr. 16, teren în suprafaţă de 56 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 14167, aparţine domeniului privat al municipiului Constanţa conform adresei Direcţiei Patrimoniu nr. 57215/2004.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Direcţiei Administrare Domeniului Public şi Privat, Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Tehnic – Investiţii, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.629/14.12.2007

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 162895 / 05.12.2007

 

                 Urmare solicitării privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal - SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN în SPAŢIU VERDE, str. Turda nr. 16, teren în suprafaţă de 56 mp, domeniu privat al municipiului Constanţa.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 14167, aparţine domeniului privat al municipiului Constanţa conform adresei Direcţiei Patrimoniu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 56 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Turda cu o deschidere de 2,01 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune schimbarea destinaţiei terenului în suprafaţă de 56 mp din locuire în spaţiu verde în vederea înstrăinării pentru reîntregirea proprietăţii numiţilor Cristocea Bogdan şi Cristina Simona, proprietari ai terenului vecin în suprafaţă de 282,50 mp dobândit conform contractului de vâînzare – cumpărare nr. 273/2004 autentificat de notar public Florin Vişan.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = nu este cazul.

P.O.T. existent = 0 %                          C.U.T. existent = 0

P.O.T. propus = 0 %                           C.U.T. propus = 0

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 3940/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic Zonal - SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN în SPAŢIU VERDE, str. Turda nr. 16, teren în suprafaţă de 56 mp, domeniu privat al municipiului Constanţa.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT