Hotărârea nr. 628/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+4E, str. Steagului nr. 48, teren in suprafata de 304 mp, proprietate Arendt Adrian Emil si Manuela

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+4E,

str. Steagului nr. 48, teren în suprafaţă de 304 mp,

proprietate Arendt Adrian Emil şi Manuela

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 14.12.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Ubanistic Zonal - CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+4E, cu asigurarea a 9 locuri de parcare în incintă, str. Steagului nr. 48, teren în suprafaţă de 304 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 7349, este proprietate Arendt Adrian Emil şi Manuela conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 11429/1993 autentificat de fostul Notariat de Stat Constanţa.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. ARENDT ADRIAN EMIL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.628/14.12.2007

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 162866 / 04.12.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Arendt Adrian Emil privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal - CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+4E, str. Steagului nr. 48, teren în suprafaţă de 304 mp, proprietate Arendt Adrian Emil şi Manuela.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 7349, este proprietate Arendt Adrian Emil şi Manuela conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 11429/1993 autentificat de fostul Notariat de Stat Constanţa.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află imobile parter care se desfiinţează.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 304 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la intersecţia străzii Steagului cu strada Andrei Mureşanu cu o deschidere de 24,06 / 13,79 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+4E cu destinaţia de locuinţe – 9 apartamente. Proiectul propune amenajarea a 9 locuri de parcare în incintă, cu acces din strada Steagului.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+4E.

P.O.T. propus = 62 %                         C.U.T. propus = 3,60

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4547/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500  

- Plan circulaţii                       

- Regulament              

- Desfăşurări de front stradal

- Partiu

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 30749/2007

- Aviz Mediu nr. 8353 RP/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic Zonal - CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+4E, str. Steagului nr. 48, teren în suprafaţă de 304 mp, proprietate Arendt Adrian Emil şi Manuela.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 


COEFICIENȚI URBANSITICI

S TEREN 1

Din acte =304,00 mp

Din măsurători =339,28 mp

EXISTENT

PROPUS

SC

0,00 mp

187,65 mp*

SD

0,00 mp

1283,49 mp

P.O.T.

0,00 %

61,72%

C.U.T.

0,00

3,60


"Suprafața construita-suprafața parter+suprafața terasa acoperita (conform STAS 4908-85)


LEGENDA


I I I I Limita zone' studiate

Limita amplasament care face obiectul Funcțiuni existente ș Locuințe individuale existente

</V

Locuințe colective existente

^931

Construcții anexeX
Teren aferent construcțiilor existente

Circulații auto existente

Circulații pietonale existente

Functi u nț propuse

Construcție propusa -imobil apartamente Contur indicativ parter Alee auto propusa Circulații pietonale propuseCTANT GENERAL

fFLN/l

proiect

s.c. KALINIA PROIECT s.r.l

str SABIHfLOR rr 23 Consrarra S/oo

dnrctDrartifefn Arsene

Obiectiv

«bine nou f+<

ANIITtfCnf

Beneficiar

ARQIIT AMIAIF01IL

ARFNDTMO

(OWTAHTA

țflUmiDIM

kfprwecî

arii Fdix Ariene

Număr proiect

Faza

Data

FBI

OOOHBRIfzooj

URBAW1

Proiectat

Urli ta? iirona Tarsoap

Desena

Brii ta? imuna larsoaga

Ventat

Arii FelnAnene

Titlul planurilor

kara

Revizia

REbLfMEWTAW UttAIWTKf

1/500

00

Indicativ planșa

l)L1 |

Acctt document, nu va fi reprodus tub nici o forma si sub nici un motiv, fara permisiunea si acordul scris al s.c KALINIA s.r.l.. Constanta