Hotărârea nr. 627/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL S+P+5E – ALIMENTATIE PUBLICA si BIROURI, bd. Mamaia, zona Pescarie, teren in suprafata de 220 mp, proprietate Opinca Marian si Marioara

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE IMOBIL S+P+5E – ALIMENTAŢIE PUBLICĂ şi BIROURI,

bd. Mamaia, zona Pescărie, teren în suprafaţă de 220 mp, proprietate Opincă Marian şi Marioara

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 14.12.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Ubanistic Zonal - CONSTRUIRE IMOBIL S+P+5E – ALIMENTAŢIE PUBLICĂ şi BIROURI, cu asigurarea a 18 locuri de parcare în incintă, bd. Mamaia, zona Pescărie, teren în suprafaţă de 220 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condiţiilor din avizul ROMTELECOM nr.1586/2007 şi ENEL ELECTRICA nr. 5124/2007 şi cu menţiunea că loturile 1 şi 2, în suprafaţă de 57 mp şi, respectiv, 78 mp, fac obiectul prezentului PUZ, dar sunt proprietatea Municipiului Constanţa.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 102049, este proprietate Opincă Marian şi Marioara conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 4186/2007, rectificat sub nr. 15129/2007 de notar public Cristina Budei.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. OPINCĂ MARIAN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de ___ consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR______/ _________ 2007

 

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 162828 / 04.12.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Opincă Marian şi Marioara privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal - CONSTRUIRE IMOBIL S+P+5E – ALIMENTAŢIE PUBLICĂ şi BIROURI, bd. Mamaia, zona Pescărie, teren în suprafaţă de 220 mp, proprietate Opincă Marian şi Marioara.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 102049, este proprietate Opincă Marian şi Marioara conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 4186/2007, rectificat sub nr. 15129/2007 de notar public Cristina Budei.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona spaţiilor verzi conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 220 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la bd. Mamaia cu o deschidere de 41 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime S+P+5E cu destinaţia de alimentaţie publică şi birouri. Proiectul propune amenajarea a 18 locuri de parcare la subsolul clădirii asigurate în sistem Klaus îngropat.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+5E.

P.O.T. propus = 85 %                         C.U.T. propus = 4,90

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                             Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4168/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Regulament              

- Faţade

 

Avize utilitati                                                

- ROMTELECOM nr.1586/2007                               

- TERMOELECTRICA nr. 5679/2007                     

- RADET nr. 8978/2007                                            

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic Zonal - CONSTRUIRE IMOBIL S+P+5E – ALIMENTAŢIE PUBLICĂ şi BIROURI, bd. Mamaia, zona Pescărie, teren în suprafaţă de 220 mp, proprietate Opincă Marian şi Marioara.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT