Hotărârea nr. 626/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE P+5-6E, str. Belvedere, zona bl. BM8, teren in suprafata de 600 mp, proprietate Dobre Mircea Titus

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE P+5-6E,

str. Belvedere, zona bl. BM8, teren în suprafaţă de 600 mp,

proprietate Dobre Mircea Titus

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 14.12.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Ubanistic Zonal - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE P+5-6E, cu asigurarea a 16 locuri de parcare în incintă, str. Belvedere, zona bl. BM8, teren în suprafaţă de 600 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu retragerea construcţiei la 4,50 m de la limita terenului dinspre blocul BM8 (în total distanţă de 13,90 m până la bloc), retragerea etajului 6 cu 3 m dinspre blocul BM8 şi cu respectarea avizului RAJA nr. 296/32153/S/2007.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 100809, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 102837 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 8658/2007 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Dobre Mircea Titus conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 629/2004 şi actului adiţional nr. 114/2007 autentificate de notar public Doiniţa Crişan.

 

Art. 2 – Începând cu data prezentei se revocă HCLM nr.176/2004 privind aprobare PUD – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ D+P+1E, Faleză Nord, bl. BM8A, teren în suprafaţă de 600 mp, proprietate Dobre Mircea Titus.

 

Art. 3 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. DOBRE MIRCEA TITUS, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.626/ 14.12.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 153012 / 04.12.2007 

 

                 Urmare solicitării adresate de Dobre Mircea Titus privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE P+5-6E, str. Belvedere, zona bl. BM8, teren în suprafaţă de 600 mp, proprietate Dobre Mircea Titus.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 100809, este proprietate Dobre Mircea Titus conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 629/2004 şi actului adiţional nr. 114/2007 autentificate de notar public Doiniţa Crişan.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu are destinaţia de locuire cu regim de înălţime D+P+1E conform HCLM nr.176/ 2004.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 600 mp, se află în municipiul Constanţa, zona Faleză Nord. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Belvedere cu o deschidere de 24 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+5-6E cu destinaţia de locuinţe – 15 apartamente. Proiectul propune amenajarea a 16 locuri de parcare la parterul clădirii.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragerea construcţiei de 4,50 m de la limita terenului dinspre blocul BM8 (13,90 m până la bloc) şi retragere de 4,35 m de la limita dinspre stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+5-6E

P.O.T. propus = 50 %                         C.U.T. propus = 3,33

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 3120/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal

- Partiu

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr. 296/32153/S/2007                                    - Aviz  Brigada Pompieri nr. 30727/2007

- ENEL ELECTRICA nr. 7022996/2007                   - Aviz Sanitar nr.2- 13373/2007

- ROMTELECOM nr. 1169/2007                               - Aviz Mediu nr. 7859 RP/2007

- RADET nr. 6670/2007                                             - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1908/2007

                                                                                    - Aviz Stat Major nr.D/6505

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic Zonal - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE P+5-6E, str. Belvedere, zona bl. BM8, teren în suprafaţă de 600 mp, proprietate Dobre Mircea Titus.

                 De asemenea, propunem revocarea HCLM nr.176/2004 privind aprobare PUD – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ D+P+1E, Faleză Nord, bl. BM8A, teren în suprafaţă de 600 mp, proprietate Dobre Mircea Titus conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 629/2004 autentificat de notar public Doiniţa Crişan, întrucât aceasta nu a produs efecte juridice - nu a fost solicitată sau emisă autorizaţie de construire.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

 

 


\

\

\

L

\

\


B.I.A. lulia IORDACHE O A R. 1052

BENEFICIAR:

ADRESA

k

Dotore Mircea Tîtus

Faleza Nord. zona bloc BM8. Cor

stanta p*

7

Pr. nr.:”'

Constanta. Str Deceoal rx 38

SEF PROIECT

-rtkftJUA lOPOACHF

SC:

TITLU:

P U-Z imobil locuințe P+5-Aretras

/

Faza

PROIECTAT

att CRCTNA IORDACHE

1/200

DESENAT

□ttt CRCTINA IOROACHE

Data

TITLU PLANȘA.

Pian REGLEMENTARI URBANlSnCE-PROPUNERE

Pl:

2007