Hotărârea nr. 625/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+2-3E, str. Cristea Georgescu nr. 9, teren in suprafata de 682 mp, proprietate Deacu Alina Georgiana, Toma Elena si Ionut

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+2-3E,

str. Cristea Georgescu nr. 9, teren în suprafaţă de 682 mp,

proprietate Deacu Alina Georgiana, Toma Elena şi Ionuţ

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 14.12.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Ubanistic Zonal - CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+2-3E, cu asigurarea a 10 locuri de parcare în incintă, str. Cristea Georgescu nr. 9, teren în suprafaţă de 682 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condiţiilor din avizul RADET nr. 9466/2007 şi ENEL ELECTRICA nr. 7025206/2007.

                 Terenul în suprafaţă totală de 682 mp este format din:

-          teren în suprafaţă de 406 mp, identificat cu nr. cadastral 100613, proprietate Deacu Alina conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2938/2007 autentificat de notar public Mariana Iosif;

-          teren în suprafaţă de 276 mp, identificat cu nr. cadastral 5995, proprietate Toma Elena şi Ionuţ conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 829/2004 autentificat de notar public Mariana Iosif.

-           

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Drei. DEACU ALINA GEORGIANA, Dnei. TOMA ELENA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.625/14.12.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 154429 / 03.12.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Toma Elena şi Deacu Alina  privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal - CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+2-3E, str. Cristea Georgescu nr. 9, teren în suprafaţă de 682 mp, proprietate Deacu Alina Georgiana, Toma Elena şi Ionuţ.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul în suprafaţă totală de 682 mp este format din:

-          teren în suprafaţă de 406 mp, identificat cu nr. cadastral 100613, proprietate Deacu Alina Georgiana conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2938/2007 autentificat de notar public Mariana Iosif;

-          teren în suprafaţă de 276 mp, identificat cu nr. cadastral 5995, proprietate Toma Elena şi Ionuţ conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 829/2004 autentificat de notar public Mariana Iosif.

 

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUZ Peninsulă aprobat prin HCLM nr. 416/2003.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 682 mp, se află în municipiul Constanţa, zona peninsulară. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Cristea Georgescu cu o deschidere de 19,25 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime D+P+2-3E cu destinaţia de locuinţe – 9 apartamente. Proiectul propune amenajarea a 10 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 1,85 - 2,75 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+2-3E.

P.O.T. propus = 44,71 %                                C.U.T. propus = 2,13

P.O.T. maxim admis = 50 %                          C.U.T. maxim admis =2,50

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4753/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Regulament              

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Directia Jud. pentru Cultura nr. 1539/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic Zonal - CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+2-3E, str. Cristea Georgescu nr. 9, teren în suprafaţă de 682 mp, proprietate Deacu Alina Georgiana, Toma Elena şi Ionuţ.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT