Hotărârea nr. 623/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE si SUPRAETAJARE cu un NIVEL LOCUINTA PARTER si CONSTRUIRE ANEXA PARTER, str. Penes Curcanul nr. 23, teren in suprafata de 309 mp, proprietate SC CALIN SERVICE TOTAL SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE şi SUPRAETAJARE cu un NIVEL LOCUINŢĂ PARTER

şi CONSTRUIRE ANEXĂ PARTER,

str. Peneş Curcanul nr. 23, teren în suprafaţă de 309 mp,

proprietate SC CĂLIN SERVICE TOTAL SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 14.12.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de DetaliuEXTINDERE şi SUPRAETAJARE cu un NIVEL LOCUINŢĂ PARTER şi CONSTRUIRE ANEXĂ PARTER, cu asigurarea locurilor de parcare necesare în incintă, str. Peneş Curcanul nr. 23, teren în suprafaţă de 309 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 7032, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 20228 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 12456/2001 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate SC CĂLIN SERVICE TOTAL SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2539/2001 autentificat de notar public Florin Vişan.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC CĂLIN SERVICE TOTAL SRL,  în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.623/14.12.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 158137 / 03.12.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC CĂLIN SERVICE TOTAL SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi SUPRAETAJARE cu un NIVEL LOCUINŢĂ PARTER şi CONSTRUIRE ANEXĂ PARTER, str. Peneş Curcanul nr. 23, teren în suprafaţă de 309 mp, proprietate SC CĂLIN SERVICE TOTAL SRL

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 7032, este proprietate SC CĂLIN SERVICE TOTAL SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2539/2001 autentificat de notar public Florin Vişan.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 309 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Peneş Curcanul cu o deschidere de 22,56 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea şi supraetajarea cu un nivel a locuinţei existente parter pentru realizarea unei construcţii cu regim de înălţime P+1E cu destinaţia de locuinţă şi construirea unei anexe parter – bucătărie de vară şi grup sanitar. Proiectul propune amenajarea locurilor de parcare necesare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E

P.O.T. existent = 30 %                        C.U.T. existent = 0,30

P.O.T. propus = 45 %                         C.U.T. propus = 0,90

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 675/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 7692 RP/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi SUPRAETAJARE cu un NIVEL LOCUINŢĂ PARTER şi CONSTRUIRE ANEXĂ PARTER, str. Peneş Curcanul nr. 23, teren în suprafaţă de 309 mp, proprietate SC CĂLIN SERVICE TOTAL SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

 

I'__,_VilMTA •WW©' 9HWOTE-

w/wTM^prATw^r cotJ^rp. nK’r)^ ..; &»)?ÎK .0*i?T- A\e-tWQTB39.S0


f    -    39.S1    39.93    '    39.77

' ' -' •

-*■    '    ■    —    '    *    i- • -I £<?ț\W itWCATN AV CocWTt ITorU^ Awtoiw^n-CițcaJUATÎ^ CA^A?>ilz

IWoNMA, 0OKH t>    acc^ rraNoir*^

0    K^GW. 7^ ilOAWW

40.67.

F+W40.87


40.87


Birou de Arhitectura li Urbanism .

S»C. BELL B.A.U. S.R.L. B-dnl Tomis nr. 93 C.F. 1997322

MD. 4072996018879

■711 n rf. ftjrKAprwJ 4e>KTW.cv    1

tr), «W-STR suc'l7^I

4 ©s.wjvrw:,^

.■ *c- .cKuw    cf T°r*};

TgtSC«b&/AgNTAKl ---

5-ț.f rv:o\&cT

MCfl./WXIAtf e^Ux 1

nov.

rfcoiecwr

XKH'

!¥+)■ GA^KÎ6>UA OtCO

L J

TWfc.3