Hotărârea nr. 622/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+1E, Constanta Sud, careu C2, lot 15, teren in suprafata de 500 mp, proprietate Cadar Iulian si Girdea Monica

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ S+P+1E,

Constanţa Sud, careu C2, lot 15, teren în suprafaţă de 500 mp,

proprietate Cadar Iulian şi Gîrdea Monica

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 14.12.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalCONSTRUIRE LOCUINŢĂ S+P+1E, Constanţa Sud, careu C2, lot 15, teren în suprafaţă de 500 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condiţiilor din avizul CONPET nr. 1160/2007.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 18117, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 47431 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 12260/2005 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Cadar Iulian şi Gîrdea Monica conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1164/2005 autentificat de notar public Maria Stan.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. CADARIU IULIAN, Drei. GÎRDEA MONICA,  în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.622/14.12.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 156936 / 03.12.2007 

 

                 Urmare solicitării adresate de privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINŢĂ S+P+1E, Constanţa Sud, careu C2, lot 15, teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate Cadar Iulian şi Gîrdea Monica.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 18117, este proprietate Cadar Iulian şi Gîrdea Monica conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1164/2005 autentificat de notar public Maria Stan.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 500 mp, se află în municipiul Constanţa, cartier Veterani. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada « F » cu o deschidere de  20,21m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime S+P+1E cu destinaţia de locuinţă – 2 apartamente. Proiectul propune amenajarea a 4 locuri de parcare în incintă – 3 la subsol şi unul la nivelul solului.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 5 m de la strada F.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+1E

P.O.T. propus = 43 %                         C.U.T. propus = 1,40

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1628/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr. 219/22836/S/2007                                    - Aviz Mediu nr. 5738 RP/2007

- ENEL ELECTRICA nr. 7022372/2007                   - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1797/2007

- CONPET nr. 1160/2007                                           - Viza birou cadastru

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINŢĂ S+P+1E, Constanţa Sud, careu C2, lot 15, teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate Cadar Iulian şi Gîrdea Monica.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT