Hotărârea nr. 621/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE LOCUINTA P+M si SCHIMBARE DESTINATIE in BIROURI si DEPOZITARE, str. Varful cu Dor nr. 26, teren in suprafata de 485 mp, proprietate SC DIGITON SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

EXTINDERE LOCUINŢĂ P+M şi SCHIMBARE DESTINAŢIE în

BIROURI şi DEPOZITARE,

str. Vârful cu Dor nr. 26, teren în suprafaţă de 485 mp,

proprietate SC DIGITON SRL

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 14.12.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalEXTINDERE LOCUINŢĂ P+M şi SCHIMBARE DESTINAŢIE în BIROURI şi DEPOZITARE, cu asigurarea a 5 locuri de parcare în incintă, str. Vârful cu Dor nr. 26, teren în suprafaţă de 485 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu condiţia respectării avizului ENEL ELECTRICA nr. 7022496/2007.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 100271, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 47097 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 2182/2007 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate SC DIGITON SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 57/2007 autentificat de notar public Alina Ghimpeţeanu.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC DIGITON SRL,  în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.621/14.12.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 155527 / 03.12.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Teodor Stănculescu, reprezentant al SC DIGITON SRL, privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic ZonalEXTINDERE LOCUINŢĂ P+M şi SCHIMBARE DESTINAŢIE în BIROURI şi DEPOZITARE, str. Vârful cu Dor nr. 26, teren în suprafaţă de 485 mp, proprietate SC DIGITON SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 100271, este proprietate SC DIGITON SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 57/2007 autentificat de notar public Alina Ghimpeţeanu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+1E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află construcţii care se menţin.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 485 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la drum de acces incintă sere cu o deschidere de 17 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea locuinţei existente P+M şi schimbarea destinaţiei ei în birouri şi depozitare. Proiectul propune amenajarea a 5 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+M

P.O.T. existent = 20,50 %                               C.U.T. existent = 0,41

P.O.T. propus = 52,46 %                                C.U.T. propus = 0,73

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1051/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Reglementări edilitare sc. 1:500                  

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr. 241/23343/S/2007                                    - Aviz  Brigada Pompieri nr. 60647/2007

- ENEL ELECTRICA nr. 7022496/2007                   - Aviz Sanitar nr.2- 8952/2007

- ROMTELECOM nr.875/2007                                  - Aviz Mediu nr. 5707 RP/2007

                                                                                    - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1790/2007

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic Zonal EXTINDERE LOCUINŢĂ P+M şi SCHIMBARE DESTINAŢIE în BIROURI şi DEPOZITARE, str. Vârful cu Dor nr. 26, teren în suprafaţă de 485 mp, proprietate SC DIGITON SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

 


r*


fe

S.C. ED COM 96 S R L.

EFORC SUD, STR. AVRAM IANCU, NR 30 J13/1522/28 05.1996

RO8518149

NUME

Semnătură

Scara

1:500

DESENAT

ING. E. UNGUREANU

ÎNTOCMIT

OARH. R. UNGUREANU

Data

0/2007

SEF PROIECT

0 ARH. R. UNGUREANU

VJV

Beneficiar

Titlul proiectului

EXTINDERE IMC

DEPOZITARE SI

DIN LOCUINȚA

Localitatea. COh STR