Hotărârea nr. 620/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 98/2005 privind aprobarea PUD – CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E cu SEDIU FIRMA la PARTER si ANEXA PARTER, str. Nehoiului nr. 60, teren in suprafata de 484,01 mp, proprietate Andrei Mihaela si Nicolae

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 98/2005

privind aprobarea PUD – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E cu

SEDIU FIRMĂ la PARTER şi ANEXĂ PARTER, str. Nehoiului nr. 60, teren în suprafaţă de 484,01 mp, proprietate Andrei Mihaela şi Nicolae

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 14.12.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr. 98/2005 privind aprobarea PUD – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E cu SEDIU FIRMĂ la PARTER şi ANEXĂ PARTER, str. Nehoiului nr. 60, teren în suprafaţă de 484,01 mp, proprietate Andrei Mihaela şi Nicolae, în sensul mansardării imobilului P+1E pentru locuinţă, cu asigurarea a 4 locuri de parcare în incintă, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 17078, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 44252 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 2578/2005 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Andrei Mihaela şi Nicolae conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1823/2004 autentificat de notar public Ruxandra Luminiţa Darie.,

Art. 2 – Celelalte articole ale HCLM nr. 98/2005 rămân neschimbate.

Art. 3 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dnei. ANDREI MIHAELA,  în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.620/14.12.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 124878 / 03.12.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Andrei Mihaela privind modificarea HCLM nr. 98/2005 pentru aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E cu SEDIU FIRMĂ la PARTER şi ANEXĂ PARTER, str. Nehoiului nr. 60, teren în suprafaţă de 484,01 mp, proprietate Andrei Mihaela şi Nicolae.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 17078, este proprietate Andrei Mihaela şi Nicolae conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1823/2004 autentificat de notar public Ruxandra Luminiţa Darie.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află imobile care se menţin.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 484,01 mp, se află în municipiul Constanţa.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune mansardarea imobilului existent P+1E – locuinţă cu sediu firmă la parter pentru realizarea unei construcţii cu regim de înălţime P+1E+M cu destinaţia de locuinţă la mansardă şi păstrarea funcţiunilor aprobate anterior. Proiectul propune amenajarea a 4 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E+M.

P.O.T. aprobat = 22 %                        C.U.T. aprobat = 0,34

P.O.T. propus = 22 %                         C.U.T. propus = 0,57

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4541/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc. 1:500                  

- Desfăşurări de front stradal

- Partiu

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 30623/2007

- Aviz Sanitar nr.2- 6765/2007

- Aviz Mediu nr. 6678 RP/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1871/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic Zonal pentru modificarea HCLM nr. 98/2005 privind aprobarea PUD – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E cu SEDIU FIRMĂ la PARTER şi ANEXĂ PARTER, str. Nehoiului nr. 60, teren în suprafaţă de 484,01 mp, proprietate Andrei Mihaela şi Nicolae, în sensul mansardării imobilului P+1E pentru locuinţă.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

 

Șoseaua Mangaliei


1

c


8 i?1


u>


,9.25


Strada Nehoiului


'i + i-i 1

S\ 1

o> 2-1 &    Q

~J 3i

-o r* -o


co


u>


iq


\9 2


- J

1

><

f-

| 48A

5 \