Hotărârea nr. 619/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+M, zona Palazu Mare, parcela A 586/2/42, teren in suprafata de 676 mp, proprietate Chitu Dumitru si Marioara Luminita

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+M,

zona Palazu Mare, parcela A 586/2/42, teren în suprafaţă de 676 mp,

proprietate Chiţu Dumitru şi Marioara Luminiţa

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 14.12.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de DetaliuCONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+M, cu asigurarea a 2 locuri de parcare în incintă, zona Palazu Mare, parcela A 586/2/42, teren în suprafaţă de 676 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 15973/42, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 43121  aşa cum rezultă din Încheierea nr. 16365/2004 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Chiţu Dumitru şi Marioara Luminiţa conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 2382/2004, rectificat sub nr. 9439/2006 de notar public Joiţa Botezatu.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. CHIŢU DUMITRU,  în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.619/ 14.12.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 159305 / 02.12.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Chiţu Dumitru şi Marioara Luminiţa privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+M, zona Palazu Mare, parcela A 586/2/42, teren în suprafaţă de 676 mp, proprietate Chiţu Dumitru şi Marioara Luminiţa.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 15973, este proprietate Chiţu Dumitru şi Marioara Luminiţa conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2382/2004 autentificat de notar public Joiţa Botezatu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG şi PUZ - Palazu Mare III.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 676 mp, se află în municipiul Constanţa, zona Palazu Mare.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+1E+M cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune amenajarea a 2 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 6,50 m de la noul aliniament al terenului rezultat după lărgirea De existent la 16,50 m ampriză.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E+M.

P.O.T. propus = 14,70 %                                C.U.T. propus = 0,35

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Încadrare în lotizare

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 567/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări circulaţii sc. 1:500                 

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr. 83/8988/2007                                           - Aviz Mediu nr. 3402 RP/2007                    

- ENEL ELECTRICA nr. 7020759/2007                   - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1753/2007

                                   

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+M, zona Palazu Mare, parcela A 586/2/42, teren în suprafaţă de 676 mp, proprietate Chiţu Dumitru şi Marioara Luminiţa.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT