Hotărârea nr. 618/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE si MANSARDARE LOCUINTA PARTER, str. Grozesti nr. 92, teren in suprafata de 262,50 mp, proprietate Udeci Gheorghita

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE şi MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER,

str. Grozeşti nr. 92, teren în suprafaţă de 262,50 mp,

proprietate Udeci Gheorghiţa

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 14.12.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de DetaliuEXTINDERE şi MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, cu asigurarea a 2 locuri de parcare în incintă, str. Grozeşti nr. 92, teren în suprafaţă de 262,50 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 20374, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 103150 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 7645/2007 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Udeci Gheorghiţa conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 8629/1971 autentificat de fostul Notariat de Stat Judeţean Constanţa.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dnei. UDECI GHEORGHIŢA,  în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.618/ 14.12.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 134526 / 02.12.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Udeci Gheorghiţa privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Grozeşti nr. 92, teren în suprafaţă de 262,50 mp, proprietate Udeci Gheorghiţa.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 20374, este proprietate Udeci Gheorghiţa conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 32362/1971 autentificat de fostul Notariat de Stat Constanţa.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 262,50 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Grozeşti cu o deschidere de 10,58 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea şi mansardarea parţială a locuinţei existente parter pentru realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P-P+M cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune amenajarea a 2 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P-P+M

P.O.T. existent = 56 %                                    C.U.T. existent = 0,56

P.O.T. propus = 57 %                                     C.U.T. propus = 0,90

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4307/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc. 1:500                  

- Partiu

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 4815 RP/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Grozeşti nr. 92, teren în suprafaţă de 262,50 mp, proprietate Udeci Gheorghiţa.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 


PLAN PARTER so. 1i200

PUD EXTINDERE P+1 si MANSARDARE LOCUINȚA PARTER STR. GROZESTI NR.92 CONSTANTA

REGLEMENTARIPLAN ETAJ


LEGENDA

LIMITA ZONEI STUDIATE

CONTUR INDICATIV AL EXTINDERII PROPUSE

SPATII VERZI AMENAJATE

CIRCULAȚIE CAROSABILA, PIETONALA si PARCAJE

ACCES PRINCIPAL

ALINIAMENT

SECȚIUNE PRIN TEREN

POT existent = 56 % POTpropus =57 %

CUTexistent = 0,65 CUT propus= 0.9


BIROU DE ARHITECTURA NR. 032

ARH. ROXANA CIUREA

bulevardul tomis 143a tel: 0241 - 555005

BENEFICIAR:

UDECI GHEORGHITA

PROIEi

nr.

53/200:

TITLUL PROIECT

PUD EXTINDERE LA P+1 SI MANSARDARE LOCUINȚA PARTER STR. GROZESTI NR. 92 CONSTANTA

FAZA

PUD

TITLUL PLANȘEI:

REGLEMENTARI brianta 2

   a .

SCAR

ÎNTOCMIT:    \\    DATA

ARH. ROXANA CIUREA    VW X \ /    SEPT 2007

PLANÎ

A