Hotărârea nr. 617/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+7-8E, al. Voinicului nr. 6C, 6D si 6E, teren in suprafata de 862,07 mp, proprietate SC PRIMERA HOLDING SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+7-8E,

al. Voinicului nr. 6C, 6D şi 6E, teren în suprafaţă de 862,07 mp,

proprietate SC PRIMERA HOLDING SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 14.12.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalCONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+7-8E, cu asigurarea a 73 locuri de parcare la demisol şi parter, al. Voinicului nr. 6C, 6D şi 6E, teren în suprafaţă de 862,07 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastrale 19719, 19818 şi 19339, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 54508, nr. 54507 şi nr. 47398 aşa cum rezultă din Încheierile nr. 55006/2006, nr. 55002/2006 şi, respectiv, nr. 8222/2007 eliberate de OCPI Constanţa, este proprietate SC PRIMERA HOLDING SRL conform contractelor de vânzare – cumpărare nr. 1831/2006 şi nr. 367/2007 autentificate de notar public Stamule Daniela.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC PRIMERA HOLDING SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.617/14.12.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 139953 / 18.10.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC PRIMERA HOLDING SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+7-8E, al. Voinicului nr. 6C, 6D şi 6E, teren în suprafaţă de 862,07 mp, proprietate SC PRIMERA HOLDING SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastrale 19719, 19818 şi 19339 este proprietate SC PRIMERA HOLDING SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1831/2006 autentificat de notar public Stamule Daniela şi contractului de vânzare – cumpărare nr. 367/2007 autentificat de notar public Stamule Daniela.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor colective medii sau medii şi înalte în regim maxim de înălţime P+4-10E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 862,07 mp, se află în municipiul Constanţa, zona străzii Primăverii. Terenul urmăreşte aliniamentul la aleea Voinicului.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime D+P+7-8E cu destinaţia de locuinţe. Proiectul propune amenajarea la demisolul şi la parterul cădirii a unui număr total de 58 locuri de parcare. La nivelul solului se va amenaja o parcare pentru 15 autoturisme.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 2 m de la limita dinspre nord şi de 3,30 m de la limita dinspre est a terenului.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+7-8E (29 m).

P.O.T. propus = 57 %             C.U.T. propus = 6,08

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4556/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Volumentrie

- Studiu însorire

 

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr. 8/48611/2007                                           - Aviz  Brigada Pompieri nr.  10770/2007

- ENEL ELECTRICA nr.  6023778/2006                  - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1588/2007

- ROMTELECOM nr. 1756/2006                              - Aviz Mediu nr. 9586 RP/2006

- TERMOELECTRICA nr. 4480/2006         

- CONGAZ nr. 17523/2006                           

- RADET nr. 10388 /2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic ZonalCONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+7-8E, al. Voinicului nr. 6C, 6D şi 6E, teren în suprafaţă de 862,07 mp, proprietate SC PRIMERA HOLDING SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

 

PLAN URBANISTIC ZONAL - P.U

IMOBIL APARTAMENTE D+P+7E+ET.TEHNIC PARȚIAL, ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORD LA UTILITATIFUNCȚIUNE

SUPRAFAȚA (mp)

PROCENTE

CONSTRUCȚIE

PROPUSA

SUPRAFAȚA CONSTRUITA S-JO2.

SUPRAFAȚA DESFASURATA S-339!

-6.61

AL Q PIETONALE, SPATII DALATE

S - 26.42

2.97

SPATII VERZI,

S- 176,84

19.93

ALEI CAROSABILE

SI PARC ARI

S- 181,66

20.49

SUPRAE ATA TEREN

S- 887,21

100


TITLU: IMOBIL APARTAMENTE D*P*7E>ET TEHNIC PARȚIAL. ÎMPREJMUIRE TEREN SI RACORD UTILITATI

LOCALIZARE: MUN CONSTANTA. AL VOINICULUI (FOSTA STR. LACULUI). NR 6C SI 6E - LOT SNS2*LOT2 . JUO. C-TA CLIENT: SC PRIMERA HOLDING SRL

pr/nr.

27/06

PROIEETAT URB GABRIELA VASILESCU

DIRECTOR ARH.DAN OILANCEA

• 500

REGLEMENTARI

U5

SEPT 2007

ZONOFICARE FUNCȚIONALA