Hotărârea nr. 616/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+5-6E, str. Casin, zona Camin Pensionari, lot 2, teren in suprafata de 333 mp, proprietate Rusa Mihai si Marioara

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+5-6E,

str. Caşin, zona Cămin Pensionari, lot 2, teren în suprafaţă de 333 mp,

proprietate Ruşa Mihai şi Marioara

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 14.12.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic ZonalCONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+5-6E, cu asigurarea a 16 locuri de parcare în incintă, str. Caşin, zona Cămin Pensionari, lot 2, teren în suprafaţă de 333 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu condiţia retragerii construcţiei cu 3,50 m de la limita dinspre nord-vest a terenului pentru păstrarea căii de acces şi cu respectarea condiţiilor din avizul RAJA nr. 178/16866/2007 şi ENEL ELECTRICA nr. 7021897/2007.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 14889, este proprietate Ruşa Mihai şi Marioara conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2465/2006 autentificat de  notar public Delia Crişan.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. RUŞA MIHAI,  în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.616/14.12.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 149818 / 16.11.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Ruşa Mihai privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic ZonalCONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+5-6E, str. Caşin, zona Cămin Pensionari, lot 2, teren în suprafaţă de 333 mp, proprietate Ruşa Mihai şi Marioara.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 14889, este proprietate Ruşa Mihai şi Mariaoara conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2465/2006 autentificat de  notar public Delia Crişan.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor colective mici în regim maxim de înălţime P+3-4E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 333 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Caşin cu o deschidere de 14,85 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+5-6E cu destinaţia de bloc locuinţe – 16 apartamente. Proiectul propune amenajarea a 16 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+5-6E.

P.O.T. propus = 50,85 %                                C.U.T. propus = 4,52

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4265/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Perspective                                                                - Studiu însorire

- Secţiuni prin teren

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr. 178/16866/2007                                      

- ENEL ELECTRICA nr. 7021897/2007                   - Aviz Sanitar nr.2- 9929/2007

- ROMTELECOM nr.645/2007                                  - Aviz Mediu nr. 5098 RP/2007

- TERMOELECTRICA nr. 3095/2007                      - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1854/2007

- RADET nr. 3588/2007                                            

- CONGAZ nr. 7138 /2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+5-6E, str. Caşin, zona Cămin Pensionari, lot 2, teren în suprafaţă de 333 mp, proprietate Ruşa Mihai şi Marioara.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

 


94

J6

uzn

LI

• /

~    I


PUZ-imobil apartamente P+5-6Ep

Str. Casin cu str. Unirii, Lot2, Constanta

REGLEMENTARI

FM


Basna
imobil apartamente p+5-6ep Banaftaar

RUSA mihai si marioara

Adresa


HJZ4