Hotărârea nr. 615/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE AMBALAJE, str. Industriala nr. 9, teren in suprafata de 6240 mp, proprietate SC ADA HOLDING SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE AMBALAJE,

str. Industrială nr. 9, teren în suprafaţă de 6240 mp,

proprietate SC ADA HOLDING SRL

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 14.12.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de DetaliuCONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE AMBALAJE, cu asigurarea a 14 locuri de parcare în incintă, str. Industrială nr. 9, teren în suprafaţă de 6240 mp, proprietate SC ADA HOLDING SRL., conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condiţiilor din avizul ENEL ELECTRICA nr. 7022356/2007.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 3412, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 8091 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 7187/2004 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate SC ADA HOLDING SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 966/2004 autentificat de notar public Doiniţa Crişan.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC ADA HOLDING SRL,  în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.615/14.12.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 143148 / 02.12.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Nistor Silviu, reprezentant al SC ADA HOLDING SRL, privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE AMBALAJE, str. Industrială nr. 9, teren în suprafaţă de 6240 mp, proprietate SC ADA HOLDING SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 3412, este proprietate SC ADA HOLDING SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 966/2004 autentificat de notar public Doiniţa Crişan.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona activităţilor industriale şi de depozitare conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află construcţii cu caracter industrial care se menţin.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 6240 mp, se află în municipiul Constanţa, zona industrială.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime parter înalt cu destinaţia de hală depozitare ambalaje. Proiectul propune amenajarea a 14 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter înalt.

P.O.T. existent = 27 %                                    C.U.T. existent = 0,27

P.O.T. propus = 33 %                                     C.U.T. propus = 0,33

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                             Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 2213/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc. 1:500                  

- Partiu

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr. 199/22496/S/2007                                    - Aviz  Brigada Pompieri nr.30722/2007

- ENEL ELECTRICA nr. 7022356/2007                   - Aviz Sanitar nr.2- 10695/2007

- ROMTELECOM nr. 969/2007                                 - Aviz Mediu nr. 6970 RP/2007

- CONGAZ nr. 9964 /2007                                         - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1888/2007

                                                                                    - Viza birou cadastru.

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE AMBALAJE, str. Industrială nr. 9, teren în suprafaţă de 6240 mp, proprietate SC ADA HOLDING SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

I

Ag


STRADA INDUSTRIALA


Ag


Ag


Ag


AgAg


o-—


Ag


CALE DE ACCE^ECUNDAR 74.86