Hotărârea nr. 614/2007

Hotararea privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu AMPLASARE HALE COMERCIALE P-P+1E, str. Interioara nr. 2, teren in suprafata de 15238,60 mp, proprietate SC APRODEX SA BUCURESTI

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

AMPLASARE HALE COMERCIALE P-P+1E,

str. Interioară nr. 2, teren în suprafaţă de 15238,60 mp,

proprietate SC APRODEX SA BUCUREŞTI

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 14.12.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de DetaliuAMPLASARE HALE COMERCIALE P-P+1E, cu asigurarea a 123 locuri de parcare în incintă, str. Interioară nr. 2, teren în suprafaţă de 15238,60 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condiţiilor din avizul RAJA nr. 258/18271/S/2007.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 6730, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr.19041 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 8430/2001 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate SC APRODEX SA BUCUREŞTI conform  certificatului de atestare a dreptului de proprietate  seria M07 nr. 0232/1995 emis de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC APRODEX SA BUCUREŞTI,  în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.614/14.12.2007

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 142654 / 02.12.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Gevat Moloamet, reprezentant al SC APRODEX SA BUCUREŞTI privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu AMPLASARE HALE COMERCIALE P-P+1E, str. Interioară nr. 2, teren în suprafaţă de 15238,60 mp, proprietate SC APRODEX SA BUCUREŞTI.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 6738, este proprietate SC APRODEX SA BUCUREŞTI conform  certificatului de atestare a dreptului de proprietate  seria M07 nr. 232/1995 emis de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona activităţilor de depozitare conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o clădire de birouri care se menţine şi hale de depozitare care se desfinţează parţial.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 15238,60 mp, se află în municipiul Constanţa, zona industrială şi de depozitare.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P-P+1E cu destinaţia de hală depozitare şi desfacere materiale de construcţii şi instalaţii pe parter, iar secţiunea P+1E va avea funcţiunea de birouri. Proiectul propune amenajarea a 123 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P-P+1E.

P.O.T. existent = 36 %                                    C.U.T. existent = 0,38

P.O.T. propus = 50 %                                     C.U.T. propus = 0,52

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 174/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc. 1:500

- Plan circulaţii                       

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr. 258/18271/S/2007                                    - Aviz  Brigada Pompieri nr. 30529/2007

- ENEL ELECTRICA nr.7020371 /2007                   - Aviz Sanitar nr.2- 10533/2007

- ROMTELECOM nr. 182/2007                                 - Aviz Mediu nr. 6879 RP/2007

- TERMOELECTRICA nr. 800/2007                        - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1620/2007

- RADET nr.309 BC /2007                                        

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu AMPLASARE HALE COMERCIALE P-P+1E, str. Interioară nr. 2, teren în suprafaţă de 15238,60 mp, proprietate SC APRODEX SA BUCUREŞTI.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT          »

- Amplasare hale comerciale parter str. Interioara nr. 2 Constanta

Tf

___1 /


legenda - REGLEMENTARI URBANISM

limita terenului studiat

clădiri existente

clădiri noi - parter

- clădiri existente care

_ se vor moderniza

carosabil existent

regim de inaltime

trotuar existent

Suparafata teren - 15 238,60 mp Suprafața construita :

-    care se menține = 4 466,29 mp

-    suprafața construita noua = 3 105,0 mp

-    suprafața total desfasurata = 7850,0 mp POT = 50%

CUT = 0,52

S.C. PINTAR S.R.L

J13/2300/1992

tei : 0723/083 275

Denumire: PUD - amplasare hale comerciale parter, strada Interioara nr. 2, Constanta

S.C. APRQOEX S A