Hotărârea nr. 613/2007

Hotarare privind aprobarea Programului de coordonare a modalitatii de construire de locuinte ieftine pentru tineri destinate cumpararii

Anexa nr. 1

La HCLM nr. 613/14.12.2007

 

 

 

PROGRAMUL DE COORDONARE  A  MODALITĂŢII DE CONSTRUIRE DE LOCUINŢE IEFTINE PENTRU TINERI DESTINATE CUMPĂRĂRII

 

 

● Consiliul Local Municipal Constanta la iniţiativa Primarului Municipiului Constanţa hotărăşte iniţierea programului de construcţie locuinţe ieftine pentru tineri destinate cumpărării.

Realizarea investiţiilor  privind construcţia de locuinţe ieftine pentru tineri, destinate cumpărării pe baza proiectelor elaborate de Primăria Municipiului Constanţa şi aprobate de Consiliul Local Municipal Constanţa sunt finanţate în regie proprie de constructorii/antreprenorii câştigători ai licitaţiilor publice deschise organizate de Primăria Municipiului Constanţa.

Terenurile destinate construirii de locuinţe ieftine pentru tineri sunt proprietate privată a Municipiului Constanţa urmând a fi transmis în folosinţă gratuită pe perioada realizării construirii.

Pentru asigurarea utilităţilor si dotărilor  tehnico edilitare pe terenurile destinate construirii de locuinţe  ieftine pentru tineri, persoanele juridice care au ca obiect de activitate construirea de locuinţe, prestarea serviciilor de gospodărie comunală, furnizarea de gaze şi energie electrică pot participa alături de Consiliul Local Municipal Constanţa la finanţarea şi derularea proiectelor pentru locuinţele mai sus menţionate pe bază de contract.

În vederea selecţionării constructorilor de locuinţe ieftine pentru tineri Primăria Municipiului Constanţa va organiza licitaţie publică deschisă cu următoarele clauze obligatorii:

-         adjudecarea pe cvartale de câte 2 blocuri

-         termenul de finalizare a construcţiilor adjudecate va fi de maxim 18 luni de la primirea amplasamentului, iar câştigătorul va fi desemnat conform ofertei cu “preţul cel mai scăzut”, exprimat în Euro/m2, care se încadrează în termenul de execuţie şi respectă condiţiile din caietul de sarcini

-         după desemnarea câştigătorilor licitaţiilor publice deschise, Comisia de evaluare  de comun acord cu câştigătorii desemnaţi vor proceda la ajustarea preţurilor pentru stabilirea unui preţ unic pe întreg lotul licitat

-         după desemnarea câştigătorului se va încheia contractul de coordonare între Primăria Municipiului Constanta şi antreprenor

-         câştigătorii desemnaţi  vor realiza construcţiile conform proiectului de execuţie pus la dispoziţie de Primăria Municipiului Constanţa şi în conformitate cu clauzele contractuale

-         la finalizarea  construcţiilor locuinţele vor fi vândute către tineri conform listelor şi în ordinea strictă a acestora la preţul rezultat al licitaţiilor publice deschise

-         beneficiarul unei locuinţe ieftine pentru tineri nu poate înstrăina locuinţa obţinută timp de 10 ani de la dobândirea acesteia

Dacă la repartizare vreunul din beneficiari nu dispune de sume proprii sau credite pentru cumpărare locul acestuia va fi luat de următorul/următorii din listă.

Terenul de sub construcţie va fi atribuit beneficiarilor - titular al contractului de vânzare-cumpărare în folosinţă gratuită pe întreaga durată de existenţă a construcţiei.

 

          ●  Pot beneficia de locuinţe ieftine pentru tineri orice persoană fizică adultă, de până la 35 ani împliniţi la data selecţiei, cu domiciliul  în Municipiul Constanţa sau cu loc de muncă pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Constanţa.

 

          ●  Primarul Municipiului Constanţa va organiza procedurile de selectare prin licitaţie publică deschisă a antreprenorilor care vor executa construcţiile, în conformitate cu reglementărilor legale în vigoare.

 

 

 

 

 

Preşedintele şedintei,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                                                                                                     Anexa nr. 2

         La HCLM nr. 613/14.12.2007

 

 

 

REGULAMENTUL CADRU ŞI METODOLOGIA PRIVIND CONDIŢIILE DE ÎNSCRIERE, SELECTARE ŞI REPARTIZARE A LOCUINŢELOR IEFTINE PENTRU TINERI

 

 

Persoanele care doresc să se înscrie pe liste în vederea selectării pentru obţinerea unei locuinţe ieftine pentru tineri construită în cadrul programului coordonat de Primăria Municipiului Constanţa vor depune la Centru de Informare Cetăţeni din str. Ecaterina Varga nr. 25-27 - Biroul nr. 6, o solicitare scrisă conform model Anexa 2.1, disponibil la adresa mai sus menţionată.

 

Cererile vor fi însoţite obligatoriu de următoarele:

- Copie autentificată de pe actul de naştere al titularului cererii şi a celorlalţi membri ai familiei, precum şi copii simple de pe actele de stare civilă (C.I. valabilă, certificat de căsătorie, act divorţ).

          - Declaraţie notarială a titularului cererii si a celorlalţi membri majori din familie, că nu deţin şi nu au deţinut în ultimii 10 ani în proprietate vreun alt imobil pe întreg teritoriul României.

          - Pentru titularii de cerere care nu au domiciliul în Constanţa adeverinţă de la locul de muncă din care să reiasă că îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a Municipiului Constanţa.

 

Pentru situaţii speciale vor fi depuse şi următoarele:

          - Certificat de handicap, în copie legalizată acolo unde este cazul.

          - Adresa de confirmare RAEDPP că titularul cererii a fost evacuat dintr-o locuinţă retrocedată in baza Legii 10/2001.

          - Adresa Direcţia de  Protecţie a Copilului că titularul cererii provine dintr-o instituţie de ocrotire  socială sau a înfiat copii prin aceste instituţii.

 

Solicitările conform Anexa 2.1 însoţite de documentele obligatorii precum şi cele pentru situaţii speciale acolo unde este cazul vor fi depuse într-un dosar cu şină pe care se vor înscrie: „Numele şi Prenumele solicitantului/locuinţă ieftină pentru tineri”.

Dosarele depuse la adresa anterior menţionată vor fi dirijate la Direcţia Tehnic-Achiziţii, Serviciul Tehnic Investiţii, care va asigura secretariatul comisiei constituite pentru analiza acestor dosare.

Comisia de analiză a dosarelor va analiza în şedinţe bilunare toate dosarele depuse până în luna Aprilie inclusiv a fiecărui an, selectând totodată separat dosarele care fac obiectul repartizării pe criterii speciale: tineri cu handicap grad 1, tineri cu mai mult de 3 copii, tineri evacuaţi din locuinţe retrocedate în baza Legii 10/2001, tineri care provin din instituţii de ocrotire socială  sau tineri care au adoptat copii. Aceste dosare vor fi analizate separat iar comisia va prioritiza repartizarea acestora în limita la maxim 20 % din  numărul unităţilor de locuit din fiecare bloc, prioritate având titularii cererii sau membrii din familie cu grad 1 de handicap.

Celelalte de 80% din unităţile de locuit din fiecare bloc vor fi repartizate în ordinea tragerii la sorţi potrivit Procedurii de ordonare a solicitanţilor de locuinţe prezentat în Anexa 2.2 şi a Algoritmului de ordonare a solicitanţilor de locuinţe potrivit Anexei 2.3.

Tragerea la sorţi va fi în cursul lunii Mai a fiecărui an în prezenţa unei comisii formată din Primarul Municipiului Constanţa, reprezentanţi ai fiecărui partid reprezentat în Consiliul Local Municipal, 3 reprezentanţi ai societăţii civile.

Tragerea la sorti se va face într-un loc public în prezenţa reprezentanţilor media, reprezentanţi ai celor înscrişi pe listă şi se va televiza în direct.

 

 

 

 

 

Preşedintele şedintei,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2.1.

 

 

Cerere

de înscriere pe listele de obţinere a unei locuinţe ieftine pentru tineri

 

 

     Subsemnatul………………………posesor al B.I./C.I. ……………..seria

                       (numele si prenumele, cu iniţiala tatălui)

…………………nr...............CNP……………………domiciliul……………locul de muncă…………………………….tel. nr……………….

rog să binevoiţi a-mi analiza prezentul dosar şi a-mi comunica dacă corespund sau nu criteriilor de înscriere pe listele de priorităţi în vederea repartizării pentru achiziţia unei locuinţe ieftine pentru tineri compusă din

 

                   Garsonieră 1(una) cameră   S = 30m2

                   Apartament 2 (două) camere S = 60m2 (se va bifa pătrăţelul  cu

                                                                                  preferinţa)

 

Anexat ataşez următoarele:

        Copie  autentificată de pe actul de naştere al titularului cererii şi a celorlalţi membri ai familiei precum şi copii simple de pe actele de stare civilă (C.I. valabilă, certificat de căsătorie, act divorţ ).

        Declaraţie notarială a titularului cererii si a celorlalţi membri majori din familie, că nu deţin şi nu au deţinut în ultimii 10 ani în proprietate vreun alt imobil pe întreg teritoriul României.

        Pentru titularii de cerere care nu au domiciliul în Constanţa adeverinţă de la locul de muncă din care sa reiasă că îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a Municipiului Constanţa.

 

Pentru situaţii speciale vor fi depuse si următoarele:

       Certificat de handicap, in copie legalizată acolo unde este cazul.

      Adresă de confirmare RAEDPP că titularul cererii a fost evacuat   dintr-o locuinţă retrocedată în baza Legii 10/2001.

      Adresă Direcţia de Protecţie a Copilului că titularul cererii provine dintr-o instituţie de ocrotire  socială sau a înfiat copii prin aceste instituţii.

    

    DATA                                                    SEMNĂTURA TITULARULUI

……………                                                   …………………………………

 

Preşedintele şedintei,

 

 

Anexa 2.2

 

 

Procedura de ordonare a solicitantilor de locuinte

 

 

 

1.) Alocarea numarului de inregistrare.

 

Fiecare solicitant va depune la primaria municipiului Constanta o cerere de inscriere insotita de documentele necesare. O data cu inregistrarea cererii, solicitantul va primi un numar de inregistrare. Numarul de inregistrare va contine patru cinci sau sase digiti in functie de numarul de solicitanti. (Ex.: 2373; 50237, sau 140004). Inregistrarea cererilor se va face in perioada 01.01.2008 – 31.04.2008.

 

2.) Crearea bazei de date

 

Dupa finalizarea inscrierilor, in perioada 01.05.2008 – 10.05.2008, serviciul de specialitate al primariei municipiului Constanta va crea o baza de date ce va cuprinde in mod obligatoriu:

§  numarul de inregistrare;

§  numele solicitantului;

§  initiala tatalui;

§  prenumele solicitantului.

 

3.) Ordonarea aleatorie a solicitantilor

 

Ordonarea solicitantilor se va face in sedinta publica urmand un algoritm ce va fi detaliat conform anexei 2.3. Data exacta precum si locul de desfasurare al sedintei publice vor fi comunicate prin mijloace mass media.  Sedinta publica va fi condusa de o comisie formata din:

 

§  primarul municipiului Constanta;

§  un consilier local PSD;

§  un consilier local PNL;

§  un consilier local PD;

§  un consilier local PRM

§  trei rectori ai unor universitati constantene.

 

Consilierii vor fi desemnati de Consiliul Local intr-una  din sedintele ordinare

 

4.) Eliberarea numerelor de ordine functie de rezultatele obtinute la punctul 3.

 

Numele de ordine vor fi utizate de primarie pentru eliberarea repartitiei unei locuinte.

 


Anexa 2.3

 

 

Algoritm de ordonare a solicitantilor de locuinte

 

 

 

Date de intrare:        multimea numerelor de inregistrare.

Date de iesire:          multimea numerelor de ordine

 

 Observatie: Algoritmul prezinta  situatia in care numarul de inregistrare contine patru digiti. In cazul in care numarul de digiti este cinci sau sase numarul de criterii va creste corespunzator.

 

„Algoritmul de ordonare” are ca obiectiv reordonarea numerelor de inregistrare functie de patru criterii asociate cu:

 

1.    Cifra miilor;

2.    Cifra sutelor;

3.    Cifra zecilor;

4.    Cifra unitatilor

 

Ordonarea se va efectua in patru pasi dupa cum urmeaza:

 

Pas 1.        Ordonarea solicitantilor functie de digitul miilor

 

Ordonarea se efectua cu ajutorul primei extrageri

 

Extragerea 1             In suflanta se introduc numerele de la 0 la 9. Primul numar extras este trecut la pozitia n0, al doilea numar extras este trecut in pozitia n1 si procedura continua ultimul numar extras fiind trecut in pozitia n9. Se va completa tabelul 1

 

Bila 1

Bila 2

Bila 3

Bila 4

Bila 5

Bila 6

Bila 7

Bila 8

Bila 9

Bila 10

n0

n1

n2

n3

n4

n5

n6

n7

n8

n9

Tabelul 1

 

Multimea {n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8, n9} va constitui criteriul 1 de ordonare

 

Pas 2.        Ordonarea solicitantilor care au cifra miilor identica functie de digitul sutelor

 

Ordonarea se efectua cu ajutorul celei de a doua extrageri

 

Extragerea 2             In suflanta se introduc numerele de la 0 la 9. Primul numar extras este trecut la pozitia m0, al doilea numar extras este trecut in pozitia m1 si procedura continua, ultimul numar extras fiind trecut in pozitia m9. Se va completa tabelul 2

 

Bila 1

Bila 2

Bila 3

Bila 4

Bila 5

Bila 6

Bila 7

Bila 8

Bila 9

Bila 10

m0

m1

m2

m3

m4

m5

m6

m7

m8

m9

Tabelul 2

 

Multimea {m0, m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, m8, m9} va constitui criteriul 2 de ordonare

 

Pas3.         Ordonarea solicitantilor care au cifrele miilor si sutelor identice functie de digitul zecilor

 

Ordonarea se efectua cu ajutorul celei de a treia extrageri

 

Extragerea 3             In suflanta se introduc numerele de la 0 la 9. Primul numar extras este trecut la pozitia p0, al doilea numar extras este trecut in pozitia p1 si procedura continua, ultimul numar extras fiind trecut in pozitia p9. Se va completa tabelul 3

 

Bila 1

Bila 2

Bila 3

Bila 4

Bila 5

Bila 6

Bila 7

Bila 8

Bila 9

Bila 10

p0

p1

p2

p3

p4

p5

p6

p7

p8

p9

Tabelul 3

 

Multimea {p0, p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9} va constitui criteriul 3 de ordonare.

 

Pas 4.        Ordonarea solicitantilor care au cifrele miilor, sutelor si zecilor identice functie de digitul unitatilor

 

Ordonarea se efectua cu ajutorul celei de a patra extrageri

 

Extragerea 4             In suflanta se introduc numerele de la 0 la 9. Primul numar extras este trecut la pozitia q0, al doilea numar extras este trecut in pozitia q1 si procedura continua, ultimul numar extras fiind trecut in pozitia q9. Se va completa tabelul 4

 

Bila 1

Bila 2

Bila 3

Bila 4

Bila 5

Bila 6

Bila 7

Bila 8

Bila 9

Bila 10

q0

q1

q2

q3

q4

q5

q6

q7

q8

q9

Tabelul 4

 

Multimea {q0, q1, q2, q3,q4, q5, q6, q7, q8, q9} va constitui criteriul 4 de ordonare

 

 

Figura 1 prezinta sintetic procedura prezentata mai sus, exemplificandu-se ordonarea primei sute de participanti functie de tabelul 5:

 

Criteriul 1

Criteriul 2

Criteriul 3

Criteriul 4

Cifra miilor

Cifra sutelor

Cifra zecilor

Cifra unitatilor

n0=4

m0=5

p0=0

q0=3

n1=2

m1=0

p1=9

q1=7

n2=X

m2=X

p2=X

q2=X

n3=X

m3=X

p3=X

q3=X

n4=X

m4=X

p4=X

q4=X

n5=X

m5=X

p5=X

q5=X

n6=X

m6=X

p6=X

q6=X

n7=X

m7=X

p7=X

q7=X

n8=X

m8=X

p8=X

q8=X

n9=1

m9=6

p9=4

q9=2

Tabelul 5

 

Cu X s-a notat valoarea nedefinita

 

Figura 1

 

 

România

JUDEŢUL Constanţa

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

                                         

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului  de coordonare a modalităţii de construire de locuinţe ieftine pentru tineri destinate cumpărării

 

Consiliul local municipal Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 14.12.2007

Luând în dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de coordonare a unor modalităţi de construire de locuinţe ieftine pentru tineri destinate cumpărării;                                                

Văzând avizul favorabil al comisiei nr.1 de studii, prognoze economice-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, avizul favorabil al comisiei nr. 5 Administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti şi raportul direcţiei Tehnic-Achiziţii nr.161869/03.12.2007;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; şi ale Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;

În temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit.”b” ,alin. (4) lit.”d” şi art.115 alin.(1) lit.”b”din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată;

 

             Hotărăşte:

 

ART. 1 - Se aprobă „Programul de coordonare a modalităţii de construire de locuinţe ieftine pentru tineri destinate cumpărării”, conform Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;

 

ART. 2 – Se aprobă componenţa comisiei de analiză a solicitărilor tinerilor în vederea obţinerii de locuinţe ieftine pentru tineri şi prioritizarea situaţiilor speciale după cum urmează:

-          consilier                          Băsescu Lenuţa   

-          consilier                          Băluţ Lucian        

-          consilier                          Itu Adrian         

-          consilier                          Ali Nurhan         

-          consilier                          Butnaru Aurel           

-          Secretariatul va fi asigurat de către Direcţia Tehnic-Achiziţii prin Serviciul Tehnic-Investiţii.

Preşedintele comisiei de analiză  va fi desemnat din rândul membrilor acesteia la prima şedinţă de lucru.

Comisia va analiza şi verifica dosarele depuse în vederea includerii acestora în baza de date.

 

ART. 3 – Pentru Programul  de construire locuinţe ieftine pentru tineri destinate cumpărării va fi pus la dispoziţie terenul în suprafaţă de 2,4ha conform plan  încadrare în zonă scara 1:5000 situat în Constanţa, Str. Baba Novac-Energia, în condiţiile prevăzute de Art. 2 din Legea nr. 15/2003;

 

ART. 4 - Se aprobă Regulamentul Cadru şi Metodologia privind condiţiile de înscriere, selectare şi repartizare a locuinţelor ieftine pentru tineri, conform Anexa nr. 2 la prezenta hotarâre;

 

ART. 5 - Se aprobă  Studiul de Prefezabilitate privind „ Blocuri de locuinţe ieftine construite pentru tineri destinate cumpărării şi lucrările tehnico-edilitare aferente acestora”, conform Anexa nr. 3 la prezenta hotarâre;

 

ART. 6  – Anexele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotarâre;

                                                  

ART. 7 - Secretariatul comisiilor de specialitate va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Tehnic-Achiziţii în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Prefecturii judeţului Constanţa, spre ştiinţă.

         

 Prezenta hotărâre a fost adoptată de ____ consilieri din 27 membri.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                            CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Constanţa

 

Nr. 613/ 14.12.2007