Hotărârea nr. 612/2007

Hotarare privind retragerea dreptului de folosinta Agentiei Nationale pentru Locuinte pentru terenul situat in Constanta, zona Baba -Novac in suprafata de 2,4 ha

■ ■


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

Privind retragerea dreptului de folosinţa Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pentru terenul situat in Constanta, zona Baba -Novac in suprafaţa de 2,4 ha.

Consiliul Local Municipal Constanta, întrunit in şedinţa ordinara la data de 14.12.2007;

Luind în dezbatere expunerea de motive nr. 164497/07.12.2007 a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei nr.2 de Dezvoltare Urbanistica, raportul Comisiei nr.5- Juridica si referatul Direcţiei Patrimoniu nr. 164498/07.12.2007;

Vazind dispoziţiile art.12 din Legea 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, H.C.L.M. nr.431/30.09.2002 privind modificarea art.l din HCLM nr. 339/24.07.2002;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit."c" si art.45 alin 3 si art.l 15 alin.l, Ht "b'\din Legea 215/2001 privind Administraţia Publica Locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE

Art.l -Se aproba retragerea dreptului de folosinţa Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pentru terenul situat in Constanta, zona Baba-Novac in suprafaţa de 2,4 ha, delimitat si identificat conform documentaţiei cadastrale vizate de O.C.P.I. cu număr cadastral 12148.

Art.2- Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Urbanism, Direcţiei Financiare, Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe si S.P.I.T. in vederea aplicării ei si spre stiinta Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta Hotărâre a fost adoptata de 25 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                              CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHE

CONSTANTA

Nr.612/14.12.2007


     ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU
NR. 164498/06.12.2007

REFERAT

Privind retragerea dreptului de folosinţa Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pentru terenul situat in Constanta) Zona Baba-Novac in

suprafaţa de 2,4 ha.

Prin H.C.L.M. nr.339/24.07.2002 modificata prin HCLM nr.431/30.09.2002 s-a transmis in folosinţa gratuita pe durata realizării construcţiei, către Agenţia Naţionala pentru Locuinţe a terenului in suprafaţa de 2,4 ha, situat in zona Baba-Novac, teren proprietate privata a municipiului Constanta conform încheierii nr.10738/11.07.2003 a Biroului de Carte Funciara a Judecătoriei Constanta, delimitat si identificat conform documentaţiei cadastrale vizate de Oficiul Judeţean de Cadastru, Geodezie si Cartografie Constanta sub nr. 12130/2003 cu număr cadastral 12148.

Avind in vedere preocuparea municipalităţii pentru rezolvarea problemelor sociale ale cetăţenilor referitoare la obţinerea de locuinţe si locuri de munca ce se regăseşte in strategia de dezvoltare edilitar- urbana a oraşului prin iniţierea dezvoltării unui proiect de construire a locuinţelor ieftine pentru tineri, va fi supus

aprobării Consiliului Local al municipiului Constanta Programul de coordonare a modalităţii de construire de locuinţe ieftine pentru tineri destinate cumpărării conform căruia va fi pus la dispoziţie terenul in suprafaţa de 2,4 ha, situat in Constanta, str. Baba Novac - Energia.

In temeiul prevederilor art.36, alin.5, lit "a", din Legea 215/2001, privind administraţia publica locala, republicata, conform căreia Consiliul Local hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;

In conformitate cu dispoziţiile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, potrivit căruia bunurile din domeniul public pot fi date, după caz, in administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a autorităţilor administraţiei publice centrale si locale, a altor instituţii publice si alin.2 conform căruia darea in administrare se realizează, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a Consiliului Judeţean sau a Consiliului Local;


In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit."c" din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala, conform căreia Consiliul Local este îndrituit sa administreze domeniul public si privat al municipiului si art. 36, alin.5, lit. "c" , prin care Consiliul Local este împuternicit sa aprobe studii, prognoze si programe de dezvoltare economica, de organizare si amenajare a teritoriului si urbanism;

Supunem dezbaterii plenului Consiliului Local al Municipiului Constanta proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţa Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe a terenului proprietate privata a Municipiului Constanta, in suprafaţa de 2,4 ha mp situat in Constanta, Zona Baba-Novac.


DIRECTOR EXECUTIV

Drd. Ing. Daniela Ramona Dospinescu


SERVICIUL JURIDIC

CJ.Claudia CEALERA


SEF SERV. PATRIMONIU

Gratiela RUSU

 

 

Elaborat

 

 

Gabriela RADU