Hotărârea nr. 611/2007

Hotarare privind aprobarea Listei nominale cu solicitantii pentru acordarea de subventii de la bugetul de stat pentru construirea de locuinte proprietate personala, conform OUG 51/ 2006 cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA
                    JUDEŢUL CONSTANŢA

MUNICIPIUL CONSTANTA            CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei nominale cu solicitanţii pentru acordarea de subvenţii de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe proprietate personală, conform OUG    51/ 2006 cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul local municipal Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data

de  14.12.2007

I.uând în dezbatere Expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu solicitanţii pentru acordarea de subvenţii de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe proprietate personală, conform OUG 51/ 2006 cu modificările şi completările ulterioare

Văzând avizul favorabil al comisiei nr. 1 de studii, prognoze economice-sociale,buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, avizul favorabil al comisiei nr. 5 Administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti şi raportul direcţiei Tehnic-Achi/.iţii nr. 161885/03.12.2007;

Având în vedere „ Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală - subvenţie 20 % de la bugetul de stat" aprobat prin OUG nr.51/2006 şi Ordinul comun M.DLPL. - M.I.R.A nr. 166/216/2007 „ privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală ";

In temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit."b" ,alin. (4) lit."e" şi art.115 alin.(l) lit."b"dinLegea a administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată;

HOTĂRĂŞTE:

ART.l - Se aprobă Lista nominală cu solicitanţii pentru acordarea de subvenţii de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe proprietate personală, conform OUG51/ 2006 cu modificările şi completările ulterioare. Ordinul comun M.DLPL. - M.I.R.A nr. 166/216/2007:

l.Grecu Gheorghe - neeligibil

2.Centea Petrică   - neeligibil

3.Dumitru Viorcl   - nccligibil

4.Şogodel Ionelia  -   eligibil

5.1ftime Elena       -   eligibil


ART.2   - Secretariatul comisiilor de specialitate va comunica prezenta hotărâre
Direcţiei   Tehnic-  Achiziţii  în   vederea  ducerii   la  îndeplinire,  precum  şi
Prefecturii judeţului Constanţa, spre ştiinţă.
Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Constanţa
Nr.610/14.12.2007