Hotărârea nr. 609/2007

Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „TARA PITICILOR cuprins intre b-dul I.C. Bratianu si strada Cumpenei"

 


ROMÂNIA

JUDEFUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „ŢARA PITICILOR cuprins intre b-dul I.C. Bratianu si strada Cumpenei"

Consiliul local municipal Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 14.12.2007;

Luând în dezbatere Expunerea de motive a d-Iui Primar Radu Ştefan Mazăre referitoare la proiectul de hotărâre iniţiat, privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „ŢARA PITICILOR cuprins intre b-dul I.C. Bratianu si strada Cumpenei", precum şi studiul de fezabilitate elaborat;

Consultând raportul Direcţiei Tehnic-achiziţii, avizul favorabil al Comisiei nr. 1 buget finanţe;

Vazand dispoziţiile art 44. alin (1), din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale;

In temeiul prevederilor art 36. alin (2), lit b), alin (4), lit d) si art 115, alin (1), lit b din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,;

HOTĂRĂŞTE:

ART.l  Se aprobă studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „ŢARA PITICILOR cuprins intre b-dul I.C. Bratianu si strada Cumpenei",

conform  anexei  ce  face  parte  integrantă din prezenta hotărâre,  având  următorii   indicatori

tehnico-economici:

Valoarea totală a investiţiei, în preţuri din noiembrie 2007: 460.313 lei; 135.386 euro, din care:

Constructii-montaj: 179.942 lei; 52.924 euro

(1 euro = 3,40 Iei)

ART.2    Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre
Direcţiei Tehnic-achiziţii. Direcţiei Servicii Publice, Direcţiei Patrimoniu. Direcţiei Urbanism
Direcţiei Financiare. în vederea ducerii Ia îndeplinire, precum şi Prefecturii judeţului Constanţa,
spre ştiinţă.
Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membri.


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


Constanta

Nr.609/14.12.2007