Hotărârea nr. 608/2007

Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnieo-economici aferenti obiectivului de investitii „AMENAJARE TEREN DE SPORT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, cuprins intre b-dul I.C. Bratianu si str. Cumpenei"

                                        ROMÂNIA

                        JUDEŢUL CONSTANŢA

                 MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnieo-economici aferenţi obiectivului de investiţii „AMENAJARE TEREN DE SPORT ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA,

cuprins intre b-dul I.C. Bratianu si str. Cumpenei"

Consiliul local municipal Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 14.12.2007;

Luând în dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre referitoare la proiectul de hotărâre iniţiat, privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnieo-economici aferenţi obiectivului de investiţii „AMENAJARE TEREN DE SPORT ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA, cuprins intre b-dul I.C. Bratianu si str. Cumpenei", precum şi studiul de fezabilitate elaborat;

Consultând raportul Direcţiei Tehnic-achiziţii, avizul favorabil al Comisiei nr. 1 buget finanţe;

Vazand dispoziţiile art 44, alin (1), din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale;

In temeiul prevederilor art 36, alin (2). lit b), alin (4), lit d) si art 115, alin (1), lit b din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata;

HOTĂRĂŞTE:

ART.l  Se aprobă studiul de fezabilitate si  indicatorii tehnico-cconomici aferenţi obiectivului de investiţii „AMENAJARE TEREN DE SPORT ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA,   cuprins intre b-dul I.C. Bratianu   si str. Cumpenei", conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, având următorii indicatori tehnieo-economici: Valoarea totală a investiţiei, în preţuri din noiembrie 2007: 326.631 lei; 69.068 euro, din care:

Constructii-montaj: 281.724 lei; 82.860 curo

(1 euro - 3,40 lei)

ART.2    Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre
Direcţiei Tehnic-achiziţii, Direcţiei Servicii Publice, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Urbanism
Direcţiei Financiare, în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Prefecturii judeţului Constanţa,
spre ştiinţă.
Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membri.

PRIiŞKDINTELE ŞEDINŢEI,                                               CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Constanta

Nr. 608/14.12.2007