Hotărârea nr. 607/2007

Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „TARA PITICILOR cuprins intre str. I.L. Caragiale, aleea Nalbei si str. Baba Novac"

                                   ROMÂNIA

 

JUDEŢUL CONSTANŢA

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „ŢARA PITICILOR cuprins intre str. I.L. Caragiale, aleea Nalbei si str. Baba Novac"

Consiliul local municipal Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din dala de 14.12.2007;

Luând în dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre referitoare la proiectul de hotărâre iniţiat, privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „ŢARA PITICILOR cuprins intre str. I.L. Caragiale, aleea Nalbei si str. Baba Novac" si IICLM nr. 536/26.10.2007 privind aprobarea PUD AMENAJARE TEREN DE SPORT SI PARC DE DISTRACŢII TIP „TARA PITICILOR";

Consultând raportul Direcţiei Tchnic-achiziţii, avizul favorabil al Comisiei nr. 1 buget finanţe;

Vazand dispoziţiile art 44, alin (I), din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale;

In temeiul prevederilor ari 36, alin (2), lit b), alin (4), lit d) si art 115, alin (1), lit b din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,;

HOTĂRĂŞTE:

ART.l  Se aprobă studiul de fezabilitate si  indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „ŢARA PITICILOR cuprins intre str. I.L. Caragiale, aleea Nalbei si str. Baba

Novac", conform anexei ce  face parte integrantă din prezenta hotărâre, având următorii

indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiţiei, în preţuri din noiembrie 2007: 400.449 Iei; 117.779 euro, din care:

Constructii-montaj: 170.200 Iei;    50.059 euro

(1 euro = 3,40 lei)

ART.2    Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre
Direcţiei Tehnic-achiziţii, Direcţiei Servicii Publice, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Urbanism
Direcţiei Financiare, în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Prefecturii judeţului Constanţa,
spre ştiinţă.
Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI.                                               CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR.

Constanta
Nr.607/14.12.2007