Hotărârea nr. 606/2007

Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „AMENAJARE TEREN DE SPORT IN MUNICIPIUL CONSTANTA cuprins intre str. IL. Caragiale, aleea Nalbei si str. Baba Novac"

                                   ROMÂNIA

                              JUDEŢUL CONSTANŢA

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului

de investiţii „AMENAJARE TEREN DE SPORT ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA

cuprins intre str. IL. Caragiale, aleea Nalbei si str. Baba Novac"

Consiliul local municipal Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 14.12.2007;

Luând în dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre referitoare la proiectul de hotărâre iniţiat, privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „AMENAJARE TEREN DE SPORT ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA cuprins intre str. I.L. Caragiale, aleea Nalbei si str. Baba Novac", si HCLM nr. 536/26.10.2007 privind aprobarea PUD AMENAJARE TEREN DE SPORT SI PARC DE DISTRACŢII TIP „TARA PITICILOR;

Consultând raportul Direcţiei Tehnic-achiziţii, avizul favorabil al Comisiei nr. 1 buget finanţe;

Vazand dispoziţiile art 44, alin (1), din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale;

In temeiul prevederilor art 36, alin (2), lit b), alin (4), lit d) si art 115, alin (1), lit b din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,;

HOTĂRĂŞTE:

ART.l  Se aprobă studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „AMENAJARE TEREN DE SPORT ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA cuprins intre str. I.L. Caragiale, aleea Nalbei si str. Baba Novac", conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, având următorii indicatori tehnico-economici: Valoarea totală a investiţiei, în preţuri din noiembrie 2007: 363.160 Ici: 106.812 curo, din care:

Constructii-montaj: 313.283 lei; 92.142 euro

( 1 euro = 3,40 lei)

ART.2    Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre
Direcţiei Tehnic-achiziţii, Direcţiei Servicii Publice, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Urbanism
Direcţiei Financiare, în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Prefecturii judeţului Constanţa,
spre ştiinţă.
Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                               CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Constanta
Nr.606/14.12.2007


                                        0241698008  office@decodestgn.ro                         

www.decodeslgn.ro   Unirii 19A 900532 C-ta

STUDIU   DE   FEZABILITATE

TEREN DE SPORT

ALEEA NALBEI, CASA DE CULTURĂ

1. Date generale

1.1.  Denumirea investiţiei:

TEREN DE SPORT

1.2.  Elaboratorul studiului de fezabilitate:

S.C. DECODESIGN A S.R.L

1.3.  Ordonatorul principal de credite:

PRIMARUL MUNICIPIULUI CONSTANŢA

1.4.  Autoritatea contractantă:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

1.5.  Amplasament:

MUNICIPIUL CONSTANŢA. ZONA CASA DE CULTURĂ. CUPRINS ÎNTRE STRĂZILE BABA NOVAC, I.L. CARAGIALE Şl ALEEA NALBEI

1.6.  Tema:

Necesitatea investiţiei derivă din aprecierea de care au parte terenurile de sport construite până în prezent în Municipiul Constanţa şi din dorinţa municipalităţii de a veni în întâmpinarea tinerilor de vârste diferite, beneficiari ai acestora, aducându-le aproape de ei. în cartiere. Oportunitatea s-a ivit odată cu prevederea în programul de investiţii pe anul 2007 al Primăriei Municipiului Constanţa a elaborării acestui studiu de fezabilitate, pentru terenul aflat în proprietatea sa. Acest teren este ideal pentru investiţie, deoarece este situat în centrul unei zone rezidenţiale şi este retras faţă de treseele de circulaţie auto majore, aglomerate.

2


1.7. Descrierea investiţiei:

6

Terenul este ocupat în prezent de garaje, platforme betonate, alei, platforme ecologice de gunoi şi spaţii verzi şi este traversat de doua conducte subterane de distibuţie a apei şi de o conductă magistrală de apă. Conform "Temei de proiectare pentru elaborarea studiului de fezabilitate aferent amenajării terenului de sport în Municipiul Constanţa", prezentul studiu de fezabilitate va considera terenul liber de vegetaţie, construcţii şi instalaţii, desfiinţarea obiectivelor existente pe teren şi în subteran făcând obiectul unui alt proiect. Lucrarea consta în îngrădirea unei porţiuni de teren în scopul amenajării unui teren de sport pentru tineri, asfaltat, cu porţi de handbal, marcaj, tribune şi alte dotări necesare.

2. Date tehnice ale lucrării

2.1. Date generale:

Terenul studiat este situat în Constanţa, în zona Casei de Cultură, în perimetrul cuprins între străzile Baba Novac, I.L Caragiale şi Aleea Nalbei şi aparţine parţial domeniului public şi parţial domeniului privat ale Municipiului Constanţa.

Suprafaţa de teren destinată amenajării terenului de sport este de 1104.00 mp.

Terenul nu este orizontal; prezintă diferenţe de nivel de cea. 1.25 m pe lungimea de 46.00 m, pe o direcţie (pantă de 2.7%), şi de cea. 1.90 pe lungimea de 24.00 m, pe direcţie perpendiculară (pantă de 7.9%). Deasemenea, nu prezintă alunecări, fiind stabil din punct de vedere geotehnic. Conform STAS 6054/77, adâncimea minima de îngheţ pentru zona respectivă este de 80 cm. Pentru tipul de lucrări care se vor executa, nu este necesar studiul geotehnic.

2.2. Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza acesteia:

Pe amplasament există două conducte de distribuţie a apei Dn 150mm OL şi Dn 150mm OL, care necesită o zonă de protecţie sanitară de 3m stânga-dreapta, şi o conductă magistrală de apă Dn 800mm OL, care necesită o zonă de protecţie sanitară de lOm stânga-dreapta. Aceste zone de protecţie nu se vor betona, ci acoperi cu materiale demontabile. în jurul terenului mai sunt şi alte conducte ale S.C. R.AJ.A. S.A. Constanţa, la care se va propune branşament pentru obiectivul proiectat.

Reţelele de telecomunicaţii din zonă nu sunt afectate, şi nici nu va fi nevoie de branşament.

Acelaşi lucru şi despre reţeaua de gaze şi cea de termoficare.

Reţea electrică de distribuţie există în zonă, nu este afectată de obiectiv şi se poate face şi racord pentru instalaţiile necesare acestuia.

2.3. Obiectivele studiului de fezabilitate/priorităţi:

Terenul de sport va avea suprafaţa de 800 mp, iar terenul total îngrădit va avea suprafaţa de 1104 mp. Suprafaţa asfaltată totală va fi de 1 001 mp. Terenul va fi marcat cu vopsea albă şi va fi

3


dotat cu două porţi de handbal cu plasă. Pe margine vor fi prevăzute 24 de băncuţe tip tribună, 2 cabine tip vestiar, o masă şi bănci pentru arbitri.

Vor mai fi amplasate şi următoarele obiecte de mobilier urban:

-       coşuri de gunoi stradale - 4 bucăţi;

-       cabină de pază şi supraveghere - 1 bucată;

-       cişmele pentru apă potabilă - 2 bucăţi;

-       stâlpi de iluminat stradal - 4 bucăţi.

Pentru exploatarea în condiţii de siguranţă a dotărilor şi pentru protejarea acestora atât pe timpul zilei cât şi pe timpul nopţii, se va realiza o împrejmuire a terenului cu înălţimea de 3.00 m şi cu o poartă de acces. Lungimea împrejmuirii este de 138.00 ml.

2.4. Structura constructivă:

Platforma asfaltată va avea structura conformă cu normativele în vigoare şi va fi proiectată astfel încât să se evite acumulările de ape meteorice.

Toate obiectele de mobilier urban, dotările terenului, precum şi împrejmuirea, vor fi ancorate de fundaţii de beton armat, proiectate şi executate conform normativelor în vigoare.

Cabina de pază şi supraveghere şi cabinele tip vestiar vor avea structura metalică, cu închiderile perimetrale şi învelitoarea din panouri de sticlă termoizolantă pe tâmplărie de aluminiu cu ruperea punţii termice şi din panouri metalice termoizolante tip sandwich.

Băncile pentru spectatori şi arbitri vor avea şezuturi din răşini epoxidice armate cu fibră de sticlă, pe structură din profile de otel, vopsite electrostatic.

Masa pentru arbitri va avea blatul din mozaic turnat în cadru din tablă şi profile de oţel vopsite electrostatic, la fel ca structura de susţinere a acestuia.

2.5. Instalaţii aferente constucţiilor:

Cabina de pază va avea instalaţie electrică pentru iluminat, proiectată şi executată conform normativelor.

2.7. Utilităţi:

Instalaţia electrică a cabinei de pază, precum şi cea necesară iluminatului public se vor racorda la reţeaua publică existentă în zonă.

Apa şi canalizarea necesare pentru cişmele se vor asigura prin racordare la reţelele existente în zonă.

3. Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

3.1.  Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie:

Se estimează crearea a 15 de locuri de muncă pe perioada executării lucrărilor.

3.2.  Număr de locuri de muncă create în faza de operare:

Se vor crea 3 locuri de muncă la categoria personal pentru întreţinere, supraveghere şi pază.

4


.

4. Devizul general estimativ al investiţiei:

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV

privind cheltuielile necesare realizării lucrării

TEREN DE SPORT

în Iei/EURO la cursul Iei/EURO din data de 7 NOIEMBRIE 2007


Nr. crt.


Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de

cheltuieli


Valoare (inclusiv T.V.A.)

Total

Din care supusă

procedurii de achiziţie publică


 


Lei


Euro


Lei


Euro


6

Partea I

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului


1.1.     Obţinerea terenului

1.2.     Amenajarea terenului

1.3.      Amenajări pentru protecţia mediului


31559 8126


9 282 2 390


CAPITOLUL 2


Cheltuieli    pentru    asigurarea    utilităţilor    necesare obiectivului


6 800


2 000


0


CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenta tehnica


3.1. 3.2.

3.3.


Studii   de   teren   (se   vor   prelua   ridicarea topografică şi studiul geotehnic de la P.U.D.)

Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii

Proiectare şi engineering


1020

21563


300

6 342


0

0


 


3.4.


Organizarea procedurilor de achiziţie publică


 


3.5.


Consultantă


3 080


906


 


3.6.


Asistentă tehnică


3 080


906


o


 


4.1.

4.2.


261 562

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

Construcţii şi instalaţii

Montaj utilaj tehnologic


4.3.


Utilaje,      echipamente funcţionale cu montaj


tehnologice      şi


0


 


4.4.


Utilaje   fără    montaj   şi   echipamente   de transport


0


0


 


4.5.      Dotări


211


62


CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli


5.1.


Organizare de şantier

5.1.1.   lucrări de construcţii

5.1.2.   cheltuieli conexe organizării şantierului


5 236 0


1540 0


 


5.2.


Comisioane,  taxe.  cote  legale,  costuri  de finanţare

5.2.1.   Comisioane, taxe şi cote legale

5.2.2.   Costul creditului


4 073 0


1198 0


0 0


 


5.3.     Cheltuieli diverse şi neprevăzute


16 850


4 956


0


CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare


6.1.


Pregătirea personalului de exploatare


 


6.2.


Probe tehnologice


 


TOTAL


363 160   106 812


 


Din care C + M


313 283       92 142


o


Partea a ll-a

Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse în cadrul obiectivului de investiţie

Partea a lll-a


 


106 812


Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producţie

TOTAL GENERAL

Din care C+M


363 160

313 283


5.  Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:

5.1.  Valoarea totală a investiţiei la data de 7 noiembrie 2007 este de 363 160 lei (106 812 euro), din care construcţii - montaj 313 283 lei (92 142 euro).

5.2.  Eşalonarea nu este necesară.

5.3.  Durata de realizare a investiţiei se estimează la 45 de zile.

5.4.  Cheltuielile de exploatare estimate: 7 352 iei/an pentru personalul de întreţinere şi pază.

6. Finanţarea investiţiei:

Amenajarea terenului de sport se va finanţa din fonduri de la bugetul local şi din alte surse legal constituite. Se poate obţine finanţare din fonduri structurale europene.


INTOCMIT, Arh. NARCIS GELAL


 


 


.


7