Hotărârea nr. 605/2007

HOTARARE PRIVIND STABILIREA MODALITATILOR SI A DATELOR DE ACORDARE A PACHETELOR CU HRANA PENTRU PENSIONARIICU PENSII PANA IN 550 LEI, PERSOANELOR PESTE 60 DE ANI CARE NU REALIZEAZA VENITURI SI PERSOANELOR CU HANDICAP


România

Judeţul Constanta Municipiul Constanta Consiliul local


HOTĂRÂRE

PRIVIND STABILIREA MODALITĂŢILOR SI A DATELOR DE ACORDARE A PACHETELOR CU HRANA PENTRU PENSIONARH CU PENSH PANA IN 550 LEI, PERSOANELOR PESTE 60 DE ANI CARE NU REALIZEAZĂ VENITURI SI PERSOANELOR CU HANDICAP

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in şedinţa ordinara
din 14.12.2007.

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, referatul intocmit de Direcţia Asistenta Persoane Vârstnice si Nevoiaşe inregistrat sub nr. 153181 din 15.11.2007, avizul Comisiei juridice nr.5 si cel al Comisiei buget finanţe - nr. 1;

In temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.d, alin.6, Lit."a", pct.2 si ale art.115, alin. 1, lit.b din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala republicata;

HOTĂRĂŞTE:

ART.l Pensionarii cu pensii de pana in 550 lei, persoanele cu vârsta de peste 60 de ani care nu realizează venit, precum si persoanele cu handicap vor primi cate un pachet cu alimente, care va conţine : 1 pui, 1 litru de ulei, 1 kilogram de zahăr, 1 kilogram de orez, 1 kilogram de faina cu ocazia celor mai importante sărbători creştine, si anume:

Lăsata Secului (perioada cuprinsa intre sfârşitul lunii februarie

si inceputul lunii martie);

Pastele Ortodox(luna aprilie sau luna mai)

Sfinţii Petru si Pavel (29 iunie)

Sfânta Măria Mare(15 august)

Sfinţii Arhangheli Mihail si Gavril(8 noiembrie)

Sărbătoarea Crăciunului (25 decembrie) ART.2. Pachetele se vor distribui in locaţii care vor fi anunţate de fiecare data prin presa si se vor elibera in baza cuponului de pensie ( pe luna in curs ) sau a adeverinţei ca persoana nu realizează venit eliberata de Agenţia Fiscala, buletin sau carte de identitate, iar persoanele cu handicap vor prezenta certificatul de incadrare in grad de handicap si cuponul de pensie. Toate documentele vor fi prezentate in original.

ART.3 începând cu data adoptării prezentei, Hotărârea nr.513/2006 isi inceteaza aplicabilitatea.


ART.4 Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, Direcţiei asistenta pentru persoane vârstnice si nevoiaşe, mass-mediei locale in vederea aducerii la indeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                      CONTRASEMNEAZĂ

Constanta                                                        SECRETAR

Nr.605/14.12.2007