Hotărârea nr. 603/2007

HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNOR BUNURI DE UZ CASNIC PERSOANELOR AFLATE LA PRIMA CASATORIE

                România

              JuDETUL Constanta

              Municipiul Constanta

              Consiliul local

 


HOTĂRÂRE

PRIVIND ACORDAREA UNOR BUNURI DE UZ CASNIC PERSOANELOR AFLATE LA PRIMA CĂSĂTORIE

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in şedinţa ordinara
din 14.12.2007;______ .

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, referatul intocmit de Direcţia Asistenta Persoane Vârstnice, Nevoiaşe si alte categorii înregistrat sub nr. 163388/05.12.2007, avizul Comisiei juridice nr.5 si cel al Comisiei buget finanţe - nr. 1;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit.e si arl.l 15, alini, lit.b din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala republicata;

HOTĂRĂŞTE:

ART.l Persoanele aflate la prima căsătorie, condiţie ce trebuie îndeplinita de ambii parteneri, vor beneficia de ajutoare in valoare de 1200 lei, ce constau in doua obiecte de uz casnic.

ART.2 Ajutoarele vor fi distribuite de către Serviciul Achiziţii si Distribuire Ajutoare din cadrul Direcţiei Asistenta Persoane Vârstnice, Nevoiaşe si alte categorii după oficializarea căsătoriei in baza documentelor ce atesta ca sunt la prima căsătorie ambii parteneri.

ART.3 Orice alte hotărâri contrare se abroga.

ART.4 Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, Direcţiei Asistenta pentru Persoane Vârstnice, Nevoiaşe si alte categorii, Direcţiei Tehnico-Achizitie, mass-mediei locale in vederea aducerii la indeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                       CONTRASEMNEAZĂ

Constanta                                                         SECRETAR

Nr.603/14.12.2007