Hotărârea nr. 602/2007

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A MUNICIPIULUI CONSTANTA PRIN CONCESIUNE

          

 

             ROMANIA

  JUDETUL  CONSTANTA

MUNICIPIUL  CONSTANTA

      CONSILIUL  LOCAL

 

HOTARARE

PRIVIND DELEGAREA  GESTIUNII  SERVICIULUI  PUBLIC  DE  SALUBRIZARE

A  MUNICIPIULUI  CONSTANTA  PRIN  CONCESIUNE

 

            Consiliul  Local  al  Municipiului  Constanta,  întrunit  în  sedinta  ordinara  din  data  de  _____________ ;

            Analizand  expunerea  de  motive  prezentata  de  dl.  Primar  Radu Stefan Mazare,  raportul  Comisiei  de  specialitate  a  Consiliului  Local  Constanta  nr. 1,  raportul  Comisiei  de  specialitate  a  Consiliului  Local  Constanta  nr. 3,  si raportul  Comisiei  de  specialitate  a  Consiliului  Local  Constanta  nr. 5,  precum  si  raportul  Directiei de Gospodarire  Comunala nr. 147016  / 02.11.2007 ;

            Avand  in  vedere  prevederile  Legii nr. 101 / 2006  privitoare  la  salubrizarea  localitatilor  actualizata  prin  O.U.G. nr. 92 / 2007, ale  H.G.  nr.  71 / 2007  pentru  aprobarea  normelor  de  aplicare  referitoare  la  atribuirea  contractelor  de  concesiune  de  servicii  prevazute  în  O.U.G. nr. 34 / 2006 privind  atribuirea  contractelor  de  achizitie  publica  si  de  concesiune  de  servicii,  ale  H.G.  nr.  346 / 2004 pentru aprobarea Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor,  ale  Ordinului  Autoritatii Nationale de Reglementare a  Serviciilor  Comunitare  de  Utilitati  Publice nr.  110 / 2007  privind  aprobarea  Regulamentului  - Cadru  al  serviciului  de  salubrizare  al  localitatilor,  ale  Ordinului  Autoritatii Nationale de Reglementare a  Serviciilor  Comunitare  de  Utilitati  Publice nr.  111 / 2007  privind  aprobarea  Caietului  de  sarcini - Cadru  al  serviciului  de  salubrizare  al  localitatilor;

            In  temeiul  prevederilor  art.  38  alin. (2)  lit. d, alin. (6)  lit. a,  pct. 14, si art. 1207 alin. (1) lit. b  din  Legea nr. 286 / 2006  pentru  modificarea  si  completarea Legii  administratiei  publice  locale  nr.  215 / 2001;

 

Hotaraste :

Art. 1  -  Se  aproba  Regulamentul  serviciului  public  de  salubrizare  al  municipiului  Constanta,  prezentat  in  anexa  1

Art. 2  -  Se  aproba  modalitatea  de  delegare  a  serviciului  public  de  salubrizare  al  municipiului  Constanta   prin  gestiune  delegata ;

Art. 3 - Se aproba  Studiul  de  fundamentare  privitor  la  delegarea  gestiunii  serviciului  public  de  salubrizare  a  municipiului  Constanta  prin  concesiune,  prezentat  în  anexa 2.

Art. 4 -  Se  aproba  Caietul  de  sarcini  prezentat  in  anexa  3  si  Contractul-cadru  prezentat   in  anexa  4,  privitoare  la  delegarea  prin concesiune  a gestiunii  serviciului  public  de  salubrizare  a  municipiului  Constanta  care   are  ca  obiect   prestarea  urmatoarelor  activitati  :

a). -precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale de la populatia municipiului Constanta (persoane fizice, persoane juridice, institutii etc.) inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special;

b). -sortarea  deseurilor  municipale ;

c). -măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;

d). -curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;

 

 

 

 

 

e). -colectarea  si transportul deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi operatori economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.)

f). -colectarea si transportul la rampa de neutralizare autorizata a deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări.

Art. 5  - Se  deleaga  aparatul  propriu  de  specialitate  al  Primarului  Municipiului  Constanta  sa  elaboreze  documentatia  necesara  de  atribuire  prin  contract  de  concesiune  a  gestiunii  serviciului  public  de  salubrizare  a  municipiului  Constanta  prin  procedura  de  licitatie  publica  deschisa,  respectiv  instructiuni  specifice  privind  organizarea  si  desfasurarea  procedurii  de  licitatie  deschisa,    fisa  de  date  a  achizitiei,  membrii  comisiei  de  evaluare  si  alte  documente  necesare ;

Art. 6 - Se  împuterniceste  domnul  Radu  Stefan  Mazare,  primarul  municipiului  Constanta :

a)    Sa  aprobe  documentatia  mentionata  la  art. 5  din  prezenta  hotarare ; 

b)    Sa  semneze  contractul  si  alte acte aditionale care decurg din acesta . 

Art.  7  -  Anexele  1, 2, 3 si 4  fac  parte  integranta  din  prezenta  hotarare. 

Art. 8 - Compartimentul de specialitate al comisiilor consiliului local  va  comunica  prezenta  hotarare  directiilor  de  specialitate  si  mass – mediei  locale  in  vederea  aducerii  la  cunostinta  publica,  precum  si  Prefecturii  judetului  Constanta,  spre  stiinta .

Prezenta  hotarare  a  fost  adoptata  de  ___  consilieri  din  27  de  membri.

 

 

 

 

CONSTANTA,                                                          PRESEDINTELE  SEDINTEI,

NR. _____  /  ___________

I ROMANIA Ktul constanta fclPIUL CONSTANTA BNSILIUL LOCAL

K    HOTARARE

lyiND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE

A MUNICIPIULUI CONSTANTA PRIN CONCESIUNE

R Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinara jjpâta de llf. l£.    :

fc-Analizand expunerea de motive prezentata de dl. Primar Radu Ștefan Rare, raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Constanta nr. 1, Ktul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Constanta nr. 3, si raportul fhisiei de specialitate a Consiliului Local Constanta nr. 5, precum si fertul Direcției de Gospodărire Comunala nr. 147016 / 02.11.2007;

Având in vedere prevederile Legii nr. 101 / 2006 privitoare la jubrizarea localităților actualizata prin O.U.G. nr. 92 / 2007, ale H.G. nr. 71 / g7 pentru aprobarea normelor de aplicare referitoare la atribuirea Ittractelor de concesiune de servicii prevăzute în O.U.G. nr. 34 / 2006 privind Buirea contractelor de achiziție publica si de concesiune de servicii, ale p. nr. 346 / 2004 pentru aprobarea Contractului-cadru de delegare a gestiunii jfciilor publice de salubrizare a localităților, ale Ordinului Autorității Naționale Reglementarea Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice nr. 110 / 2007 |ind aprobarea Regulamentului - Cadru al serviciului de salubrizare al gmtatilor, ale Ordinului Autorității Naționale de Reglementare a Serviciilor Kunitare de Utilitati Publice nr. 111 / 2007 privind aprobarea Caietului de bini-Cadru al serviciului de salubrizare al localităților;

| In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a pct. 14, si a art. 115 h. (1) lit. b din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publica locala, publicata în M.O. nr. 123/20.02.2007;

Big.    Hotărăște:

K Art. 1 - Se aproba Regulamentul serviciului public de salubrizare al Htinicipiului Constanta, prezentat in anexa 1

Art. 2 - Se aproba modalitatea de delegare a serviciului public de Salubrizare al municipiului Constanta prin gestiune delegata ;

Art. 3 - Se aproba Studiul de fundamentare privitor la delegarea gestiunii Serviciului public de salubrizare a municipiului Constanta prin concesiune, Krezentat în anexa 2.

Art. 4 - Se aproba Caietul de sarcini prezentat in anexa 3 si J&ontractul-cadru prezentat in anexa 4, privitoare la delegarea prin concesiune H gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Constanta care are |6a obiect prestarea următoarelor activitati :

~a). -precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale de la populația Kunicipiului Constanta (persoane fizice, persoane juridice, instituții etc.) inclusiv gle deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special;

p). -sortarea deșeurilor municipale ;

p). -măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

|d). -curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune |a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

|uții publice și operatori economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, Buri de echipamente electrice și electronice etc.)

|olectarea si transportul la rampa de neutralizare autorizata a deșeurilor mate din activități de construcții și demolări.

li Art. 5 - Se deleaga aparatul propriu de specialitate al Primarului pipiului Constanta, printr-un colectiv de coordonare si supervizare, pentru șuirea contractului de concesiune de servicii ce se va încheia în urma gării serviciului public de salubrizare al municipiului Constanta prin £dura de licitație publica deschisa, pentru îndeplinirea responsabilităților Ti revin conform legislației în vigoare si elaborarea oricăror alte jmente necesare.

Art. 6 - Se împuternicește domnul Radu Ștefan Mazare, primarul Icipiului Constanta:

-Sa aprobe colectivul de coordonare si supervizare, precum si imentatia elaborata de acesta, conform art. 5 din prezenta hotarare;

>a semneze contractul si alte acte adiționale care decurg din acesta .

Art. 7 - Anexele 1,2, 3 si 4 fac parte integranta din prezenta hotarare. Art. 8 - Serviciul comisiilor de specialitate al consiliului local va comunica

enta hotarare Direcției Tehnic Achiziții, Direcției Gospodărire Comunala, ctiei Financiare si mass - mediei locale in vederea aducerii la cunoștința ica, precum si Prefecturii județului Constanta, spre stiinta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de ^3 consilieri din 27 de membri.



CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCE ENAQHE


UMAN IA


ietul Constanta

maria Municipiului Constanta

mar

I.    //cM'A IcoJ-


EXPUNERE DE MOTIVE

VÂND IN VEDERE NECESITATEA ADAPTARII LA CERINȚELE ATIEI NAȚIONALE SI EUROPENE PRIVITOARE LA SERVICIUL DE BIZARE ;

*ENTRU ASIGURAREA FARA ÎNTRERUPERE A SERVICIULUI DE RIZARE IN MUNICIPIUL CONSTANTA, AVAND IN VEDERE CA A CONTRACTELOR DE SALUBRIZARE IN VIGOARE EXPIRA LA pE 16.06.2008;

N VIRTUTEA DREPTULUI LA INIȚIATIVA LEGISLATIVA, CONFERIT REVEDERILE ART. 46 DIN LEGEA NR. 215 / 2001 PRIVIND tSTRATIA PUBLICA LOCALA, PROPUN CONSILIULUI LOCAL AL JPIULUI CONSTANTA DEZBATEREA PROIECTULUI DE tARE ANEXAT PENTRU CONCESIONAREA SERVICIULUI DE RIZARE DIN MUNICIPIUL CONSTANTA.

RADU

IX K l Air.XT SI MN \T SI \riiivat electronic CilUORM l.r.GII 455/201)1 SI H.G. 1259/2001

iTUL Constanta icipiul Constanta

INSILIUL LOCAL )MISIA NR. 1

AVIZARE

Bând în considerare Raportul Direcției Gospodărire la înregistrat cu nr. 147016 / 02.11.2007 prin care se ie spre aprobare delegarea gestiunii serviciului public de

izare a municipiului Constanta prin concesiune;

îomisia avizeaza TMvO Iproiectul de ire propus pentru aprobarea delegării gestiunii serviciului de salubrizare a municipiului Constanta prin concesiune.

AVIZARE

uând în considerare Raportul Direcției Gospodărire ala înregistrat cu nr. 147016 / 02.11.2007 prin care se e spre aprobare delegarea gestiunii serviciului public de zare a municipiului Constanta prin concesiune; îomisia avizeaza    c

    proiectul de

e propus pentru aprobarea delegării gestiunii serviciului de salubrizare a municipiului Constanta prin concesiune.

etul Constanta nicipiul Constanta INSILRJL LOCAL >MISIA NR. 5

AVIZARE

luând în considerare Raportul Direcției Gospodărire hala înregistrat cu nr. 147016 / 02.11.2007 prin care se ne spre aprobare delegarea gestiunii serviciului public de izare a municipiului Constanta prin concesiune;

Somisia avizeaza    _ proiectul de

re propus pentru aprobarea delegării gestiunii serviciului de salubrizare a municipiului Constanta prin concesiune.


iNIA

pjL Constanta

aria Municipiului Constanta

|tia Gospodărire Comunala

icul Administrare Spatii Verzi si Igiena Publica

RAPORT

Rd necesitatea delegării gestiunii serviciului public de Ilubrizare a municipiului constanta prin concesiune

vftfacem cunoscut ca în prezent serviciul public de salubrizare al municipiului irBfc se desfasoara conform contractelor nr. 27125 / 16.06.1998 privitor la hlil'si transportul deșeurilor si nr. 27126 / 16.06.1998 privitor la salubrizarea aBe către S.C. Polaris M Holding S.R.L., contracte a căror durata încetează ||e 16.06.2008.

gentru asigurarea în continuare a prestării acestui serviciu fara întrerupere, Sgbesara demararea procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de a municipiului Constanta care va include efectuarea următoarelor activitati: BBiectarea. colectarea și transportul deșeurilor municipale de la populația iului Constanta (persoane fizice, persoane juridice, instituții etc.) inclusiv ale fer toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special; tarea deșeurilor municipale;

platul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

farea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora Be polei sau de îngheț;

setarea si transportul deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții |Lși operatori economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de ||nte electrice și electronice etc.)

|ctarea si transportul la rampa de neutralizare autorizata a deșeurilor rezultate din fide construcții și demolări.

scopul asigurării unui nivel rezonabil al prețurilor pentru activitatile care vor fi |e pe durata contractului si pentru a atrage ofertantii care pot face investiții Rentru îmbunatatirea si creșterea permanenta a caii tatii serviciului public de gre prestat în municipiul Constanta, precum si pentru îmbunatatirea activitatilor ^odarire, întreținere si înfrumusețare a municipiului Constanta si a condițiilor fia ale cetățenilor si având în vedere necesitatea adaptarii la cerințele de | mediului prevăzute de legislația naționala si europeana, supunem spre fie în Consiliul Local al Municipiului Constanta proiectul Hotărârii de fie a gestiunii serviciului de salubrizare a municipiului Constanta prin fine”, prezeptat în anexa.

Director, udorita Tole


VSef servicjwțj/^ Gheorghe Coman

Elaborat inspector, Doru ,Harpalete