Hotărârea nr. 601/2007

Hotarare privind achizitionarea fara plata a unei vedete maritime si amplasarea acesteia pe domeniul public al Municipiului Constanta

   ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL                                              

 

                                   HOTĂRÂRE

privind achiziţionarea fără plată a unei vedete maritime şi amplasarea acesteia pe domeniul public al Municipiului Constanţa

Consiliul Local Municipal Constanţa intru nit în şedinţa ordinară la data
de 14.12.2007;

Luând in dezbatere Expunerea de motive a D-lui Primar Radu Ştefan Mazăre, avizele comisiilor de specialitate: Comisia nr. 1 - buget - finanţe, Comisia nr. 2 urbanism, Comisia nr. 3 — servicii publice si Comisia nr. 5 -juridică, precum si Referatul Direcţiei Servicii Publice;

Având in vedere adresa nr. 1605871/09.07.2007, a Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră;

în temeiul prevederilor art 36, alin. 2 lit. "c", alin 5 lit "c" şi art. 115, alin 1, lit' "b" din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia Publica Locala, republicata.

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se aprobă achiziţionarea prin transfer fără plată, a unei ( 1 buc ) vedete maritime, de la Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră, precum şi achiziţionarea lucrărilor de transport

Art. 2. Se aprobă amplasarea acestei vedete în Municipiul Constanţa, conform pianului de situaţie anexat, care face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art 3. Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Financiare, Direcţiei Servicii Publice, Direcţiei Urbanism, Direcţiei Gospodărire Comunala, în vederea aducerii la îndeplinire şi instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa, spre ştiinţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 25 consilieri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                            CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANTA

NR. 601/14.12.2007