Hotărârea nr. 600/2007

Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta pe anul 2008

                      ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa pe anul 2008

Consiliul Local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 14.12.2007,

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ştefan MAZĂRE, Raportul nr. B 101969/16.11.2007 al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr.l -- Buget - Finanţe şi avizul Comisiei nr. 5 - Juridică,

Analizând prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea instrucţiunilor pentru elaborarea planului de ocupare a funcţiilor publice,

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,

în temeiul art 36 alin. 2 lit. a şi alin. 3 lit. b, precum şi ari. 115 alin. I lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa pentru anul 2008, astfel cum este prevăzut în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local în vederea aducerii ei la îndeplinire şi spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MARCELA        ENACHE CONSTANŢA

NR.600/14.12.2007