Hotărârea nr. 6/2007

HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007 SI LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2007 ALE REGIEI AUTONOME "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT" CONSTANTA

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2007 ŞI LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2007 ALE

REGIEI AUTONOME "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT"

CONSTANŢA

Consiliul  Local  Municipal  Constanţa întrunit  în  şedinţa ordinară din  data de 30.01.2007;
Luând în dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei nr. 1 de Studii, prognoze economico - sociale, buget - finanţe, precum şi Referatul nr. 514 / 22.01.2007 al conducerii Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şj Privat" Constanţa,

Având în vedere 273/2006 privind Finanţele Publice, a legii 215/2001 privind Administraţia Publică Locală şi a Legii 486/decembrie 2006 privind Bugetul de Stat pe anul 2007,

în temeiul prevederilor art. 38, alin.2, lit.b, alin.3, lit. c şi art.1207 alini, lif. b din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 :

HOTĂRĂŞTE:

ART. I Se aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al RAEDPP Constanţa pe anul 2007 cu următoarea structură ;

- venituri totale în sumă de                                              24.350 mii RON

- dm care surse de Ia bugetul local                         18.075 mii RON

-  cheltuieli în sumă de                                                      24.325 mii RON

-  profit brut de                                                                        25 mii RON

-  investiţii totale                                                                6,686 mii RON


Care .


ART. 2 Se aprobă lista de investiţii pe anul 2007, în valoare de 6.686 mii RON, din

A Investiţii totale - din care :                                                         6.686 mii RON

-  surse din fond rulment                                                        6.486 mii RON

-  surse proprii                                                                            200 mii RON

B. Cheltuieli pentru investiţii - total din care :                             6.686 mii RON

- Cap. A : Obiective de investiţii în continuare                            /. 786 mii RON


   Consolidare Şcoala nr. 5

   Reparaţii capitale la Liceul Decebal

   Grădiniţa nr. 58 - reconstrucţie

   Consolidare Şcoala nr. 43

   Consolidare Şcoala nr. 11

   Lucrări TE Şcoala nr. 11

   Lucrări TE Şcoala nr. 13

   Iluminat

   Foraj Liceul Agricol Palas

   Consolidare Grădiniţa nr. 22

   Lucrări la Spitalul de boli infeclioase

- Cap. C : Dotări şi alte cheltuieli de investiţii

-  dotare cu geamuri termopan (contracte în derulare)

-  dotare cu mobilier (contracte în derulare)

-  Reabilitare Şc. Telecomunicaţii

- cheltuieli din surse proprii (dotări Regie)

Finanţarea investiţiilor privind dotarea cu geamuri face din fondul de rulment şi se va derula în rate până la 31.12


-   262 mii RON;

-     95 mii RON

-          368 mii RON 77 mii RON

-          400 mii RON 15 mii RON

-       5 mii RON

-     21 mii RON

-     1 mie RON
22 mii RON

-   520 mii RON

4.700 mii RON -3.732 mii RON;

-     918 mii RON;

-     50 mii RON.
200 mii RON

termopan şi mobilier se va

.2008.


ART. 3 Direcţia Administrare Publică Locală va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat" Constanta şi Direcţiei Buget - Finanţe, în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Prefecturii judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membri.


PRESEDINTE SEDINTA

STOICA GHEORGHE
CONTRASEMNEAZĂ, MARCELA ENACHE


NR.6/30.01.2007


 


 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CONSTANŢA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL

2007

- mii RON -

 

INDICATORI

Nr

B.V.C. Aprobat 2006

Prevederi an 2007

Obs

0

î

2

3

4

1. VENITURI TOTALE, din care:

 

 

 

 

(rd.2+rd,12+rd.l3)

1

23 175

24 350

 

] .Venituri de exploatare, totale , din care:

2

23 150

24 325

 

a) Venituri din activitatea de bază

3

6 250

6 250

 

b) Venituri din alte activităţi

4

 

 

 

c) Venituri din surse bugetare, din care:

5

16 900

18 075

 

-subvenţii penteru produse şi activităţi

6

400

575

 

-subvenţii pentru acoperirea diferenţelor

 

 

 

 

de preţ şi de tarif

7

 

 

 

- transferuri buget local -învăţământ

8

16 500

17 500

 

-prime acordate de la bugetul de stat

9

 

 

 

-alte sume primite de la bugetul de stat

10

 

 

 

d) Venituri din fonduri speciale

11

 

 

 

2. Venituri financiare

12

25

25

 

3. Venituri excepţionale

13

 

 

 

II CHELTUIELI TOTALE, din care:

 

 

 

 

(rd.l5+rd.35+rd.36)

14

23 150

24 325

 

1 .Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:

15

23 125

24 300

 

a) Cheltuieli materiale

16

19 805

20 443

 

b) Cheltuieli de personal, din care:

17

2 445

3 007

 

- salarii brute

18

1 872

2 355

 

- contribuţie la asigurările sociale de stat

19

378

427

 

- ajutor de şomaj

20

47

51

 

- contribuţie la asigurările sociale

 

 

 

 

De sănătate, conform Legii nr.

 

 

 

 

145/ 1997

21

131

154

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

22

17

20

 

- fond special de solidaritate socială

23

17

20

 

Pentru persoanele cu handicap

 

 

 

 

Conform O.U.G. nr. 102 / 1999

 

 

 

 

- fond special de susţinere a învăţământului de stat, conform O.G. 75 / 1999

24

 

 

 

c) Cheltuieli de exploatare privind

 

 

 

 

amortizările şi provizioanele

25

230

230

 

d) Cheltuieli prevăzute de Legea

 

 

 

 

Bugetului de stai, din care:

26

 

 

 

- transferuri sau subvenţii

27 28

 

 

 

e) Cheltuieli de protocol,

20

20

 


< 

 

 

f) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

29

400

350

 

g) Cheltuieli cu sponsorizarea

30

 

 

 

h) Tichete de masă

31

225

250

i) Alte cheltuieli din care:

32

0

0

 

- taxa pentru act.expl. a resurselor minerale

33

 

 

 

- redevenţa din concesionarea

 

 

 

 

bunurilor publice

34

 

 

 

2. Cheltuieli financiare

35

25

25

 

3. Cheltuieli excepţionale

36

 

 

 

III. REZULTAT BRUT - profit (pierdere)

37

25

25

 

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILIT

 

 

 

 

POTRIVIT LEGII, din care:

38

 

 

 

- fond de rezervă

39

 

 

 

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN

 

 

 

 

ANII PRECEDENŢI

40

 

 

 

VI. IMPOZIT PE PROFIT

41

^4

4

 

VIL PROFITUL DE REPARTIZAT din care:

42

21

21

 

a) rezerve legale

43

-

-

 

b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

44

11

21

 

c) alte rezerve constituite ca surse proprii

45

 

 

 

de finanţare aferente profitului rezultat

 

 

 

 

din vânzări de active, respectiv aferente

 

 

 

 

Facilităţilor fiscale la impozitul pe profit

 

 

 

 

d) alte repartizări prevăzute de lege

46

 

 

 

e) până la 10 % pentru participarea

47

 

 

 

Salariaţilor la profit

 

 

 

 

t) minim 50 % vărsăminte la bugetul

48

10

 

 

de stal sau local, în cazul regiilor

 

 

 

 

autonome.

 

 

 

 

g) profitul nerepartizat pe destinaţiile

49

 

 

 

Prevăzute la litera a) - 0

 

 

 

 

VIII. SURSE DE FINANŢARE A

 

 

 

 

INVESTIŢIILOR, din care:

50

9 008

6 686

 

1. Surse proprii

51

100

200

 

2. Alocaţii de la bugetul de stat

52

1 84.^

-

 

3. Credite bancare:

53

 

 

 

- interene

54

 

 

 

- externe

55

 

 

 

4. Alte surse (buget local +fond de rulment)

56

7 063

6 486

 

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII,

 

9 008

6 686

 

Din care:

57

 

 

 

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

58

9 008

6 686

 

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii

59

 

 

 

- interne

60

 

 

 

- externe

61

 

 

 

X. REZERVE, din care

62

 

 

 

I. Rezerve legale

63

 

 

 

II. Rezerve statutare

64

 

 

 

111. Alte rezerve (denumirea şi baza legală)

65

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

XI DATE DE FUNDAMENTARE

, 66 67 68 69

 

 

 

1. Venituri totale

23 175

24 350

 

 

2. Costuri aferente volumului de activitate

23 150

24 325

 

 

3. Număr prognozat de personal la finele anului

135

135

 

 

4. Nr. mediu personal total

70

135

135

 

 

5. Fondul de salarii, din care:

71

1 872

2 355^

 

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

72

 

 

 

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(l) din O.U.G. nr 79 din 2001 din care:

73

117

139

 

 

-sporuri, adaosuri, premii şi altele drepturi de natură salarială potrivit art 7 (4) din O.U.G. nr.79 din 01

74

28

31

 

 

-premiul annual, potrivit an.7 (4) din O.U.G. nr.79 din 2001

75

42

46

 

 

c) fond de salarii aferent personalului

 

 

 

 

 

angajat pe bază de contract individual de muncă

76

1 685

2 108

 

 

6. Câştigul mediu lunar pe salariat

77

1

1

 

 

7. Productivitatea muncii pe total

 

 

 

 

 

personal mediu (mii lei persoană)

 

 

 

 

 

(rd.67 / rd.70) - în preţuri curente

78

172

180

 

 

8. Productivitatea muncii pe total

 

 

 

 

 

personal mediu (mii lei / pers)

 

 

 

 

 

(rd.67 / rd. 70) - în preţuri comparabile

70

184

189

9. Productivitatea muncii pe total

 

 

 

 

 

Personal mediu (unităţi fizice, nr.pers)

80

SI

 

 

 

 

y. i ^ncituicii loidic ia iuuu iei Venituri totale

ft i

1

1

 

 

cheltuieli totale x 1000

 

 

 

venituri totale

82

 

 

 

10. Plăţi restante-total

1 450

1 450

 

- preţuri curente

83

1450

1 450

 

- preţuri comparabile

84

1 552

I 522

 

 

(rd.83 x ind de creştere a preţurilor prognozat)

 

 

 

 

 

11. Creanţe restante - total

85

1 800

1 800

 

 

- preţuri curente

86

I 800

1 800

 

 

- preţuri comparabile

87

1 962

1 890

 

 

(rd.86 x ind de creştere a preţurilor prognozat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,


ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

LISTA DE INVESTIŢII

2007

-mii ROIV

 

DENUMIRE

 

FINANŢARE

 

SURSE    BUGET DE PROPRII       STAT

BUGET LOCAL

FOND RULMENT

TOTAL

1. Obiective de investiţii în continuare

-

-

 

1786

1786

2. Obiective noi de investiţii

-

-

-

 

0

3. Dotări şi alte cheltuieli de investiţii (Capitolul C)

-

-

-

4700

4700

4 Dotări Independente

200

-

-

-

200

TOTAL

200

0

II

6486

6686

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ,

MARCELA ENACHE

NR.6/30.01.2007