Hotărârea nr. 599/2007

Hotarare privind modificarea si completarea H.CX.M. 599/2006 privind incheierea contractului colectiv de munca la nivelul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea H.CX.M. 599/2006 privind încheierea contractului colectiv de muncă la nivelul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale

Bugetului Local

Consiliul Local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 14.12.2007;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ştefan MAZĂRE, Raportul nr. B 106616/29.11.2007 al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr.l - Buget - Finanţe şi avizul Comisiei nr. 5 -Juridică,

Luând în considerare adresele nr. 100/31.10.2007, 154440/16.11.2007 şi 154443/16.1 î.2007 ale Sindicatului Liber al Salariaţilor din Administraţia Publică Constanţa,

Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,

Analizând dispoziţiile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, :ilc Leiţii sir-iiicun-lo!- nr. 54/2003, ale Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până Ia intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007 şi ale prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică,

In temeiul prevederilor Legii nr.168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, ale Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, OUG nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. Constituţiei României, OUG 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, OUG 2/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă. Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Contractului Colectiv de Muncă la nivel naţional pe anii 2007-2010,

In temeiul art. 36 alin. 4 fit. a şi alin. 3, precum si art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

I


HOTĂRĂŞTE:

An. 1

Se aprobă modificarea şi completarea anexei la H.C.L.M. nr. 599/2006 privind încheierea contractului colectiv de munca la nivelul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, cu următoarele drepturi ce vor fi acordate cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate conform prevederilor legale, după cum urmează:

1.  Litera fa art. 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

f)  spor pentru condiţii de risc de contagiune şi suprasolicitare neuropsihică de 10% ce se va
acorda funcţionarilor publici şi personalului contractual care nu beneficiază de sporul pentru
condiţii vătămătoare, dar îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă unde există factori de
risc;

2. După litera f a art. 18 se introduc patru noi litere, respectiv g, h, i şi j cu următorul cuprins:

g)  spor de confidenţialitate care se acordă lunar, în procent de 10%, calculat la salariul de bază
pentru anumite categorii de personal stabilite de angajator şi sindicat;

h) spor de stabilitate calculat la salariul de bază care se acordă salariaţilor cu o vechime
neîntreruptă în instituţie, după cum urmează:

-   de la 3 la 5 ani                      - un spor de 5%;

-   de la 5 la 10 ani                . - un spor de 10%;

-   de la 10 la 15 ani                - un spor de 15%;

-   de la 15 la 20 ani                - un spor de 20%;

-   peste 20 de ani                   - un spor de 25%.

i) indemnizaţie de dispozitiv în procent de 25% calculat la salariul de bază, acordată începând cu data de 01.01.2008 şi în continuare până la încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă, precum şi consemnarea în carnetele de muncă ale funcţionarilor publici şi personalului contractual a indemnizaţiei de dispozitiv;

j) alte sporuri prevăzute de lege.

3. Alineatele 1 şi 2 ale art. 30 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(1)      Funcţionarilor publici şi personalului contractual li se acordă lunar drepturi speciale pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii muncii în cuantum de 500 lei neimpozabili. Drepturile speciale se indexează anual, cu acelaşi nivel şi acelaşi termen reglementat prin lege pentru salarii.

(2)      Drepturile lunare speciale se acordă funcţionarilor publici şi personalului contractual dacă sunt prezenţi la muncă, se află în concediu de odihnă sau în concediu medical.

4. Alineatele 7 şi 8 ale art. 32 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(7) In ca/ de deces al salariatului, în afară de ajutoarele prevăzute de lege la care au dreptul, se acordă un ajutor familiei acestuia de trei salarii medii lunare pe instituţie aferent lunii anterioare evenimentului.

2


(8)  In caz de deces în familia salariatului - soţ, soţie, rude de gradul l - în afară de ajutoarele
prevăzute de lege la care au dreptul, se acordă un ajutor de înmormântare salariatului egal cu
trei salarii medii lunare pe instituţie aferent lunii anterioare evenimentului.

5. După alineatul 8 al art. 32 se introduc patru noi alineate, respectiv 9, 10, 11 şi 12, cu
următorul cuprins:

(9)  Salariaţii diagnosticaţi cu boli grave şi incurabile, în afară de ajutoarele prevăzute de lege la
care au dreptul, vor primi un ajutor egal cu trei salarii medii lunare pe instituţie aferent lunii
anterioare prezentării certificatului medical.

(10)    In cazul naşterii unui copil, în afară de ajutoarele prevăzute de lege la care au dreptul, salariaţilor li se acordă un ajutor de două salarii medii lunare pe instituţie avute în luna anterioară evenimentului.

(11)    In cazul unor pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naturale, în afară de ajutoarele prevăzute de lege la care au dreptul, salariaţilor li se acordă un ajutor de trei salarii medii lunare pe instituţie avute în luna anterioară evenimentului.

(12)        Salariaţii care se pensionează pentru limită de vârstă primesc o indemnizaţie egală cu trei salarii medii lunare pe instituţie avute în luna pensionării.

6. După alineatul 3 al art. 43 se introduce alineatul 4 cu următorul cuprins:

(4) Personalul contractual are dreptul, pe lângă indemnizaţia de concediu, la o primă egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu.

Art. 2

Celelalte dispoziţii cuprinse în H.C.L.M. nr. 599/2006 rămân neschimbate.

Art. 3

Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Buget-Finaţe, Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local în vederea aducerii ei la îndeplinire şi spre ştiinţă Prefecturii Judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANŢA

NR. 599/14.12.2007

3