Hotărârea nr. 598/2007

Hotarare pentru modificarea si completarea H.C.L.M. nr. 360/2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008

    ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea H.C.L.M. nr. 360/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008

Consiliul Local al  municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 14.12.2007;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ştefan MAZĂRE, Raportul nr. B 88055/04.10.2007 al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr. 1 - Buget - Finanţe şi avizul Comisiei nr. 5 -Juridică,

In temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a- Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 'modificările şi completările ulterioare,

In temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea şi completarea I-egii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

Luând în considerare prevederile H.C.L.M. nr. 251/2007 privind scutirea văduvelor de război şi a văduvelor veteranilor de război de la plata taxei de habitat,

Analizând prevederile punctului 6 lit. e din Legea nr. 303/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b şi alin. 4 lit. c , art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1

Anexa 1.2.1 Impozitul şi taxa pe teren pentru contribuabili persoane fizice

Punctul 3 - Scutiri şi facilităţi pentru persoane fizice

După paragraful trei se introduce un nou paragraf cu următorul cuprins:

Pe lângă scutirea de la plata impozitului pentru terenul aferent clădirii utilizate ca domiciliu,

persoanele prevăzute la A şi D beneficiază şi de scutire de la plata impozitului corespunzător

terenurilor arabile in suprafaţă de până la 5 ha.


Art. 2

Anexa 1.3.1 Impozitul pe mijloacele de transport pentru contribuabilii persoane fizice

Punctul 1.6 - Autovehicule lente - se elimină.

Punctul 2, Paragraful 12 — In cazul autovehiculelor lente, impozitul pe mijlocul de transport este în sumă fixă de 40 lei pentru oricare tip de autovehicul cuprins în anexă, pct 1.6 - se elimină. Punctul 4, paragraful 12 - Importul pe vehicule lente se plăteşte integrai până la data de 31 ianuarie — se elimină.

Art.3

Anexa 1.3.2 Impozitul pe mijloacele de transport pentru contribuabilii persoane juridice

Punctul 1.6 - Autovehicule lente - se elimină.

Punctul 2, ultimul paragraf - In cazul autovehiculelor lente, impozitul pe mijlocul de transport este în sumă

fixă de 40 lei pentru oricare tip de autovehicul cuprins în anexă, pct. 1.6 — se elimină.

Punctul 4, paragra ful 13 — Importul pe vehicule lente se plăteşte integralpână la data de 31 ianuarie — se

elimină.

Art.4

Anexa 1.4 Impozitul pe spectacole şi taxa hotelieră

Punctul 2 - Taxa hotelieră în Mamaia şi Constanţa

După primul paragraf al punctului 2 se introduce următorul paragraf:

"De asemenea, taxa se datorează şi pentru vilele şi pensiunile turistice, aplicându-se acelaşi

coeficient de taxare ca în cazul vilelor şi hotelurilor, în funcţie de numărul de margarete".

Art.5

Anexa 1.5 Alte taxe administrate de S.P.I.T.-V.B.L.

Punctul 1 - Taxa de habitat

Se completează paragraful 5 al punctului 1, astfel:

c) văduvele de război şi văduvele ne recăsătorite ale veteranilor de război.

Art.6

Anexa 1.5 Alte taxe administrate de Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri

ale Bugetului Local

Punctul 3.1 Taxă folosire tramă stradală de către autovehiculele de transport marfa pe raza

municipiului Constanţa pe străzile de trafic uşor, mediu şi greu

Paragraful 4 — Betonierele şi basculantele se încadrează pentru taxare la categoria de autovehicule cu masa

totală maximă autorizată de peste 20 de tone — se elimină.

Paragraful 5 — Pentru autovehiculele m masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone care solicită acces şi

pe străzile de trafic uşor şi mediu se plăteşte taxă corespunzătoare tonajului multiplicată de 3 ori — se

modifică şi va avea următorul cuprins:

Pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 5 tone care solicită acces şi pe

străzile de trafic uşor şi mediu se plăteşte taxă corespunzătoare tonajului multiplicată de 3 ori.

Paragraful 8 - Autovehiculele lente care se încadrează în categoria autovehiculelor corespunzătoare traficului

greu vor plăti taxa în funcţie de masa totală maximă autorizată confortn prezentei anexe — se elimină.

Paragraful 9 - Se exceptează de la plata taxei autovehiculele care efectuează următoarele servicii publice de

urgenţă, după cum urmează:

-  Salvare;

-  Pompieri;

-  Ministerul Internelor şi Reformei Administrative;

-  Ministerul Apărării. — se modifică şi va avea următorul cuprins:

Se exceptează de la plata taxei autovehiculele ce aparţin institupilor care efectuează servicii publice de urgenţă.


Paragraful 17 - Responsabilitatea încasării taxei si controlului revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi Alte Venituri ale bugetului Local prin compartimentul Trama Stradală - se modifică şi va avea următorul cuprins:

Responsabilitatea încasării taxei ţi controlului revine Serviciului Public de Impozite, Taxe şi Alte Venituri ale Bugetului Local prin Serviciul Taxe Speciale.

Paragraful 18 - Responsabilitatea aplicării sancţiunilor revine Serviciului Public de Importe, Taxe şi Alte Venituri ale Bugetului Local prin compartimentul Tramă Stradală şi Direcţiei Corp Control— se modifică şi va avea următorul cuprins:

Responsabilitatea aplicării sancţiunilor revine Serviciului Public de    Impozite, Taxe şi Alte Venituri ale Bugetului Local prin Serviciul Taxe Speciale şi Direcţiei Corp Control.

Art. 7

Anexa 1.5 Alte taxe administrate de Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri

ale Bugetului Local

Titulatura declaraţiilor de impunere cuprinse la punctul 4, 5, 6 şi 7 din Anexa 1.5 se va completa
cu sintagma "pentru anul____________ ".

Art. 8

Anexa 1.5 Alte taxe administrate de Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri

ale Bugetului Local

Paragraful 4 al punctului 5 - Taxa de acces în Staţiunea Mamaia pentru autoturisme care nu au

număr de înmatriculare în Municipiul Constanţa - se completează cu următorul paragraf:

"De asemenea, se exceptează de la plata taxei autovehiculele ce aparţin instituţiilor care

efectuează servicii publice de urgenţă".

Art. 9

Anexa 1.5 Alte taxe administrate de Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri

ale Bugetului Local

7. Taxa pentru creşterea gradului de linişte şi siguranţă în derularea activităţilor economice în
Constanţa, Mamaia şi Sat Vacanţă,

Punctul 3 din tabelul declaraţiei pentru încasarea taxelor speciale în Mamaia şi Sat Vacanţă se completează cu: " sediu social şi puncte de lucru".

Punctul 2 din tabelul declaraţiei pentru încasarea taxelor speciale în Constanţa se modifică şi va avea următorul cuprins: "Spaţii comerciale, prestări servicii, sediu social şi puncte de lucru".

Art. 10

Anexa 1.5 - Alte taxe administrate de Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local - se completează cu un nou punct, respectiv 8, cu următorul cuprins:

8. Taxa anuală pentru vehiculele lente

Prezenta taxă este instituită ca tasă locală, în temeiul art. 283 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru utilizarea infrastructurii publice locale. Vehiculele lente sunt mijloace de transport pentru care nu există obligaţia înmatriculării, astfel:

1.         autocositoare;

2.    autoexcavator (excavator pe autoşasiu);

3.         autogreder sau autogreper;

4.        buldozer pe pneuri;

5.        compactor autopropulsat;

6.        excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri, excavator cu rotor pentru săpat şanţuri sau excavator pe pneuri;


7.        freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat;

8.        freză rutieră;

9.        încărcător cu o cupă pe pneuri;

10. instalaţie autopropulsată de sortare-concasare;

11. macara cu greifer;

12. macara mobilă pe pneuri;

13. macara turn autopropulsată;

14. maşină autopropulsată pentru oricare din următoarele:

a.   lucrări de terasamente;

b.  construcţia şi întreţinerea drumurilor;

c.   decopertarea îmbrăcăminţii asfaltice la drumuri;

d.  finisarea drumurilor;

e.   forat;

f.   turnarea asfaltului;

g.   înlăturarea zăpezii;

15. şasiu autopropulsat cu fierăstrău pentru tăiat lemne;

16. tractor pe pneuri;

17.troliu autopropulsat;

18. utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor;

19. vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă;

20.vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri;

 

21. vehicul pentru marcarea drumurilor;

22.   vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri;

23.   motostivuitor (autostivuitor);

24.   şi altele asemenea.

In cazul vehiculelor lente, taxa pentru oricare tip de vehicul este stabilită în sumă fixă de 40

lei/an.

Pentru vehiculele lente existente în patrimoniul persoanelor fizice sau juridice la data de 1

ianuarie, taxa datorată pentru întregul an fiscal se achită până cel târziu la data de 31 ianuarie a

anului de referinţă.

Pentru vehiculele lente dobândite după data de 1 ianuarie, taxa se datorează începând cu data de

întâi a lunii următoare celei în care s-a dobândit vehiculul lent, proporţional cu perioada rămasă

până la sfârşitul anului fiscal respectiv, respectiv se declară şi se achită în cel mult 30 de zile

calendaristice de la data dobândirii.

Pentru vehiculele lente înstrăinate taxa se dă la scădere începând cu data de întâi a lunii

următoare celei în care a avut loc înstrăinarea, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul

anului respectiv, regularizarea sumelor achitate în plus făcând obiectul compensării cu alte

impozite şi taxe exigibile la acea dată sau al restituirii către contribuabil.

Constituie contravenţii următoarele fapte:

a)             depunerea peste termen a declaraţiilor fiscale;

b)      nedepunerea declaraţiilor fiscale.

In cazul persoanelor fizice, contravenţia prevăzută la lit. a se sancţionează cu amendă de la 50

lei la 200 lei, iar cea de la lit. b cu amendă de la 200 lei la 500 lei.

In cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute mai sus se

majorează cu 300%.

Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001

privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv

posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-

verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.


Modelul declaraţiei pentru stabilirea taxei pentru vehicule lente este următorul:

- faţă-


Contribuabilul

Sediul .

CUI

Tel. nr.

Cont nr.

Deschis la Banca


Nr.

Verificai de

L.S.       Semnătura

NR. ROL FISCAL


din


DECLARAŢIE DE IMPUNERE

pentru stabilirea taxei anuale pentru vehicule lente, datorată în temeiul art. 283 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările

ulterioare

Subsemnatul ţa).......................................................................................... în calitate de

................................................................  la S.C............................................................ legitimat

prin B.I./C.L seria..................... nr.................................... , C.N.P..................................................

declar că societatea deţine în proprietate un număr de......................... vehicule lente detaliate pe

verso-ul prezentei.

Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.


DIRECTOR,


ŞEFUL COMPARTIMENTULUI CONTABIL


L.S.


(prenumele, numele şi semnătura)


(prenumele, numele şi semnătura)


NOTĂ:   în   cazul   persoanelor   fizice   declaraţia  de   impunere   se  completează  în  mod corespunzător cu elementele de identificare specifice acestora.


- verso -SITUAŢIA

cuprinzând vehicule lente

 

Nr. crt.

Specificare (tipul)

Nr.

Dara

dobândirii

Taxa

datorată/

vehicul -

lei/an -

Total taxa

datorată")

(col. 2 x col.

4)

OBS.

0

1

2

3

4

5

6

;.

Autocositoare

 

 

 

 

 

2.

Autoexcavator (excavator pe autoşasiu)

 

 

 

 

3.

Autogreder

 

 

 

 

 

4.

Autoscrepcr

 

 

 

 

 

5.

Autosrivuitor

 

 

 

 

 

6.

Buldozer pe pneuri

 

 

 

 

 

7.

Combină agricolă pentru recoltat cereale sau furaje

 

 

 

 

 

8.

Compactor autopropulsat

 

 

 

 

9.

Electrocar     cu      echipamente:      sudură,     grup electrogen, pompă etc.

 

 

 

 

10.

Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri

 

 

 

 

 

11.

Excavator cu rotor pentru săpat şanţuri

 

 

 

 

 

12.

Excavator pe pneuri

 

 

 

 

 

13.

Freză autopropulsată pentru canale

 

 

 

 

 

14.

Freză autopropulsată pentru pământ stabilizat

 

 

 

 

 

15.

1 'reză rutieră

 

 

 

 

 

16.

încărcător cu o cupă pe pneuri

 

 

 

 

 

17.

Instalaţie autopropulsată de sortare-concasare

 

 

 

 

 

18.

Macara cu greifer

 

 

 

 

 

19.

Macara mobilă pe pneuri

 

 

 

 

 

20.

Macara turn autopropulsata

 

 

 

 

 

21.

Maşina autopropulsata multifuncţional pentru

lucrări de terasamente

 

 

 

 

 

22.

Maşina autopropulsata pentru construcţia

si intretincrea drumurilor

 

 

 

 

 

23.

Maşina autopropulsata pentru decopertarea îmbrăcămintei asfaltice la

 

 

 

 

 

24.

Maşina autopropulsata pentru finisarea drumurilor

 

 

 

 

 

25.

Maşina autopropulsata pentru forat

 

 

 

 

 

26.

Maşina autopropulsata pentru turnat asfalt

 

 

 

 

 

2".

Piui» de zăpada autopropulsat

 

 

 

 

 

28.

Şasiu autopropulsat cu ferestrau pentru tăiat lemn

 

 

 

 

 

29.

Tractor pe pneuri

 

 

 

 

 

30.

Troliu autopropulsat

 

 

 

 

 

31.

I 'ti]aj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor

 

 

 

 

 

32.

Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apa

 

 

 

 

 

33.

Vehicul pentru măcinat si compactat deşeuri

 

 

 

 

 

34.

\ chicul pentru marcarea dramurilor

 

 

 

 

 

35.

Vehicul pentru tăiat si compactat deşeuri

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

*) in cazul în care taxa se datorează pentru o perioada mai mică de un an  se aplică în mod corespunzător prevederile paragrafului 5 al punctului 8 din Anexa 1.5.


Art. 11

Anexa 11 Taxe de timbru

Punctul 1 - Impozitul pe venitul din transferul proprietăţii imobiliare din patrimoniul personal

- se elimină.

Se renumerotcază celelalte puncte ale anexei, astfel:

-   punctul 2 al Anexei 11 -Taxe judiciare de timbru - devine punctul 1.

-   punctul 3 al Anexei 11 - Taxe extrajudiciare de timbru - devine punctul 2.

Art. 12

Anexa 12 Regulament de adoptare a taxelor speciale

Paragraful 2 al subpunctelor 1.3, 2.1, 3.1, şi 4.1 - Taxa de acces în Staţiunea Mamaia pentru autoturisme care nu au numâr de înmatriculare în Municipiul Constanţa - se modifică si va avea următorul cuprins:

Această taxă se achită de către conducătorii autovehiculelor care nu au număr de înmatriculare în Municipiul Constanţa, precum şi de către conducătorii autovehiculelor cu numere provizorii (leasing), care nu au domiciliul în Constanţa, în perioada sezonului estival, la personalul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri din cabinele aflate în punctele de taxare din staţiunea Mamaia.

An. 13

Anexa 13 Lista actelor normative prin care au fost instituite impozitele şi taxele locale

pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal 2008.

Se completează Lista actelor normative prin care au fost instituite impozitele şi taxele locale pe

o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal 2008 cu următoarele hotărâri:

118.   Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 500/2006 privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pentru anul 2007;

119.        Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 251/2007 privind scutirea văduvelor de război şi a văduvelor veteranilor de război de la plata taxei de habitat;

120.       Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

121.       Legea nr. 303/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război.

Art. 14

Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local în vederea aducerii ei la îndeplinire şi spre ştiinţă Prefecturii Judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANŢA

NR.598/14.12.2007