Hotărârea nr. 597/2007

Hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii la nivelul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la nivelul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local

Consiliul    Local    al    municipiului    Constanţa,   întrunit   în   şedinţa   ordinară   din   data

De 14.12.2007;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ştefan MAZĂRE, Raportul nr. B 99947/12.11.2007 al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr. 1 - Buget - Finanţe şi avizul Comisiei nr. 5 - Juridică,

Luând în considerare prevederile pet 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

Analizând prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare,

Ţinând cont de avizul favorabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 105736/04.12.2007,

In temeiul art. 36 alin. 2 lit. a şi alin. 3 lit. b şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii la nivelul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local după cum urmează:

Numărul posturilor din cadrul Biroului Juridic se va suplimenta cu un post de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad asistent, treapta 3 de salarizare.

Numărul posturilor din cadrul Biroului Prevenire şi Protecţie se va diminua cu două posturi.

Serviciul Financiar-Contabilitate-Personal se va reorganiza în Serviciul Financiar-Contabilitate şi Biroul Personal-Salarizarc.

Serviciul l-'inanciar-Contabililale va li format din funcţii publice după cum urmează:

- un post de şef serviciu - consilier, clasa I, grad superior, treapta 1 de salarizare;


-  un post de inspector, clasa I, grad principal, treapta 3 de salarizare;

-  un post de inspector, clasa I. grad asistent, treapta 2 de salarizare;

-  un post de inspector, clasa I, grad debutant;

-  două posturi de referent, clasa III, grad superior, treapta 1 de salarizare;

-  un post de referent, clasa III, grad principal, treapta 3 de salarizare;

-  un post de referent, clasa III, grad asistent, treapta 3 de salarizare.

Biroul Personal-Salarizare va fi format din funcţii publice după cum urmează:

-  un post de şef birou - consilier, clasa I, grad superior, treapta 1 de salarizare;

-  două posturi de inspector, clasa I, grad principal, treapta 1 de salarizare;

-  un post de referent, clasa III, grad superior, treapta I de salarizare;

-  un post de referent, clasa III, grad asistent, treapta 3 de salarizare;

-  un post de referent, clasa III, grad superior, treapta 3 de salarizare.

Serviciul Persoane Juridice se va reorganiza în Serviciul  Persoane Juridice şi Serviciul Constatare şi Control.

Serviciul Persoane Juridice va fi formal din funcţii publice după cum urmează:

-  un post de şef serviciu - consilier, clasa I, grad superior, treapta 1 de salarizare;

-  un post de consilier, clasa I, grad superior, treapta 1 de salarizare;

-  un post de inspector, clasa I, grad superior, treapta 2 de salarizare;

-  un post de inspector, clasa I, grad superior, treapta 3 de salarizare;

-  un post de inspector, clasa I. grad principal, treapta 1 de salarizare;

-  opt posturi de inspector, clasa I, grad asistent, treapta 3 de salari/are;

-  cinci posturi de inspector, clasa I, grad debutant;

-  un post de referent specialitate, clasa II, grad superior, treapta 1 de salarizare;

-  un post de referent, clasa III, grad superior, treapta 1 de salarizare;

-  un post de referent, clasa III, grad superior, treapta 2 de salarizare;

-  două posturi de referent, clasa III, grad principal, treapta 1 de salarizare;

-  un post de referent, clasa III, grad principal, treapta 3 de salarizare;

-  două posturi de referent, clasa III, grad asistent, treapta 3 de salarizare. Serviciul Constatare şi Control va fi format din funcţii publice după cum urmează:

-  un post de şef serviciu - consilier, clasa I, grad superior, treapta 1 de salarizare;

-  un post de consilier, clasa I, grad superior, treapta 3 de salarizare;

-  două posturi de inspector, clasa I, grad superior, treapta 3 de salarizare;

-  patru posturi de inspector, clasa I, grad principal, treapta 1 de salarizare:

-  un post de inspector, clasa I, grad principal, treapta 3 de salarizare;

-  un post de inspector, clasa I, grad asistent, treapta 2 de salarizare;

-  şase posturi de inspector, clasa I, grad asistent, treapta 3 de salarizare;

2


-  cinci posturi de inspeclor, clasa I, grad debutanl;

-  două posturi de referent, clasa III, grad superior, treapta 2 de salarizare;

-  un post de referent, clasa III, grad principal, treapta I de salarizare;

-  două post de referent, clasa III. grad principal, treapta 3 de salarizare;

-  un post de referent, clasa III. grad asistent, treapta I de salarizare;

-  două posturi de referent, clasa III, grad asistent, treapta 3 de salarizare.

Numărul de posturi din cadrul Serviciului Informatizare şi Operare Plăţi se va diminua cu trei posturi, care vor fi distribuite în cadrul instituţiei.

Denumirea Serviciului Administrativ se va modifica în Serviciul Tehnic-Aprovizionare. Numărul de posturi din acest compartiment se diminuează cu patru posturi.

Numărul de posturi din cadrul Serviciului Taxe Speciale se va diminua cu 15 posturi.

Posturile din cadrul Biroului Taxe de Timbru vor fi distribuite în cadrul celorlalte compartimente ale instituţiei în funcţie de necesităţi.

Numărul posturilor din cadrul instituţiei se menţine ca în organigrama precedentă.

Art. 2 Anexele 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite. Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local în vederea aducerii ei la îndeplinire şi spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR                          MARCELA ENACHE

CONSTANŢA

NR. 597/14.12.2007

3

ANEXA NR. 1

ORGANIGRAMA

SERVICIULUI PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL

Nr.

Funcția pub de

Funcția pub de

Funcție contract.

Funcție contract.

Clasa/

nivel

Categoria

Grad

Treapta

Nr.

Fc.

Fc.

Total

crt.

execuție

conducere

de execuție

de conducere

studii

posturi

pub

cont

general

CONDUCERE

1

director executiv

conducere

1

2

director executiv adj

conducere

1

2

MANAGEMENT AL CALITATII

1

referent

I

execuție

principal

3

1

1

BIROUL JURIDIC

1

consilier juridic

sef birou

I

conducere

superior

1

1

2

consilier juridic

I

execuție

superior

2

1

3

consilier juridic

I

execuție

asistent

1

1

4

consilier juridic

I

execuție

asistent

3

3

5

consilier juridic

I

execuție

debutant

0

2

8

ACHIZIȚII

’UBLICE

1

consilier juridic

I

execuție

superior

2

1

2

consilier juridic

I

execuție

debutant

0

1

2

BIROUL PREVENIRE SI PROTECȚIE

1

inspector

SSD

execuție

1

1

2

inspector

SSD

execuție

deb

1

2

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE

1

consilier

sef serviciu

I

conducere

superior

1

1

2

inspector

I

execuție

principal

3

1

3

inspector

I

execuție

asistent

2

1

4

inspector

I

execuție

debutant

0

1

5

referent

III

execuție

superior

1

2

6

referent

III

execuție

principal

3

1

7

referent

III

execuție

asistent

3

1

8

BIROUL PERSONAL-SALARIZARE

1

consilier

sef birou

I

conducere

superior

1

1

2

inspector

I

execuție

principal

1

2

3

referent

III

execuție

superior

1

1

4

referent

III

execuție

superior

3

1

5

referent

III

execuție

asistent

3

1

6

SERVICIUL PERSOANE JURIDICE

1

consilier

sef serviciu

.1

conducere

superior

1

1

2

consilier

1

execuție

superior

1

1

3

inspector

1

execuție

superior

2

1

4

inspector

1

execuție

superior

3

1

5

inspector

1

execuție

principal

1

1

6

inspector

1

execuție

asistent

3

8

7

inspector

I

execuție

debutant

0

5

8

referent sp

II

execuție

superior

1

1

9

referent

III

execuție

superior

1

1

10

referent

III

execuție

superior

2

1

11

referent

III

execuție

principal

1

2

12

referent

III

execuție

principal

3

1

13

referent

III

execuție

asistent

3

2

26

SERVICIUL CONSTATARE Șl CONTROL

1

consilier

sef serviciu

I

conducere

supenor

1

1

2

consilier

I

execuție

superior

3

1

3

inspector

I

execuție

supenor

3

2

4

inspector

I

execuție

principal

1

4

5

inspector

I

execuție

principal

3

1

6

inspector

I

execuție

asistent

2

1

7

inspector

I

execuție

asistent

3

6

8

inspector

I

execuție

debutant

0

5

9

referent

III

execuție

superior

2

2

10

referent

III

execuție

principal

1

1

11

referent

III

execuție

principal

3

2

12

referent

III

execuție

asistent

1

1

13

referent

III

execuție

asistent

3

2

29

AGENȚIA FISCALA NR.1

1

consilier

sef serviciu

I

conducere

superior

1

1

2

consilier

I

execuție

superior

1

1

3

consilier

I

execuție

superior

2

3

4

inspector

I

execuție

superior

2

1

5

inspector

I

execuție

superior

3

1

6

inspector

I

execuție

pnncipal

3

1

7

inspector

I

execuție

asistent

1

2

8

inspector

I

execuție

asistent

2

1

9

inspector

I

execuție

debutant

0

3

10

referent sp

II

execuție

asistent

1

1

11

referent

III

execuție

superior

1

3

12

referent

III

execuție

superior

2

3

13

referent

III

execuție

superior

3

2

14

referent

III

execuție

asistent

3

3

26

AGENȚIA FISCALA NR.2

1

consilier

sef serviciu

I

conducere

superior

1

1

2

consilier

I

execuție

superior

1

1

3

inspector

I

execuție

principal

2

1

4

inspector

I

execuție

principal

3

2

5

inspector

I

execuție

asistent

1

1

6

inspector

I

execuție

asistent

3

3

7

referent sp

II

execuție

superior

1

1

8

referent sp

II

execuție

superior

3

1

9

referent

III

execuție

superior

1

3

10

referent

III

execuție

superior

2

1

11

referent

III

execuție

superior

3

3

12

referent

III

execuție

principal

1

2

13

referent

III

execuție

asistent

1

1

14

referent

III

execuție

asistent

3

4

15

referent

III

execuție

debutant

0

1

26

AGENȚIA FISCALA NR.3

1

consilier

sef serviciu

I

conducere

supenor

1

1

2

inspector

I

execuție

superior

2

1

3

inspector

I

execuție

superior

3

1

4

inspector

I

execuție

principal

1

1

5

inspector

I

execuție

principal

3

1

6

inspector

I

execuție

asistent

1

1

7

inspector

I

execuție

asistent

2

2

8

inspector

I

execuție

debutant

0

1

9

referent sp

II

execuție

superior

1

1

10

referent

III

execuție

superior

1

3

11

referent

III

execuție

superior

2

1

12

referent

III

execuție

superior

3

3

13

referent

III

execuție

principal

1

2

14

referent

III

execuție

principal

3

3

15

referent

III

execuție

asistent

3

2

16

referent

III

execuție

debutant

0

2

26

AGENȚIA FISCALA NR.4

1

consilier

sef serviciu

I

conducere

superior

1

1

2

consilier

I

execuție

superior

1

1

3

consilier

I

execuție

superior

2

1

4

inspector

I

execuție

superior

2

1

5

inspector

I

execuție

principal

3

2

6

inspector

I

execuție

asistent

1

1

7

inspector

1

execuție

asistent

3

2

8

referent sp

II

execuție

superior

1

2

9

referent

ni

execuție

superior

1

2

10

referent

iii

execuție

superior

2

1

11

referent

iii

execuție

superior

3

1

12

referent

III

execuție

principal

1

2

13

referent

iii

execuție

principal

3

4

14

referent

iii

execuție

asistent

1

1

15

referent

III

execuție

asistent

3

4

26

SERVICIUL DE URMĂRIRE SI EXECUTARE SILITA

1

inspector

sef serviciu

I

conducere

superior

1

1

2

consilier

I

execuție

superior

2

1

3

consilier

I

execuție

superior

3

1

4

inspector

I

execuție

principal

1

1

5

inspector

I

execuție

principal

3

4

6

inspector

I

execuție

asistent

3

7

7

inspector

I

execuție

debutant

0

3

8

referent

III

execuție

superior

1

2

9

referent

III

execuție

principal

3

2

10

referent

III

execuție

asistent

2

1

11

referent

III

execuție

asistent

3

3

26

SERVICIUL URMĂRIRE SI EXECUTARE SILITĂ AMENZI

1

inspector

sef serviciu

conducere

superior

1

1

2

inspector

I

execuție

asistent

3

4

3

referent

III

execuție

principal

3

2

4

referent

III

execuție

asistent

3

8

15

SERVICIUL INFORMATIZARE SI OPERARE PLĂTI

1

inspector

sef serviciu

I

conducere

superior

1

1

2

inspector

I

execuție

asistent

3

2

3

inspector

I

execuție

debutant

0

1

4

referent sp

II

execuție

superior

1

1

5

referent

III

execuție

superior

1

5

6

referent

III

execuție

asistent

3

1

7

referent

III

execuție

debutant

0

1

12

SERVICIUL TEHNIC-APROVIZIONARE

1

inspector sp

sef serviciu

S

conducere

IA

1

2

inspector sp

S

execuție

debutant

1

3

muncitor

G

execuție

II

1

4

curier

G

execuție

I

2

5

funcționar

M

execuție

I

1

6

arhivar

M

I

4

7

arhivar

M

execuție

III

1

11

SERVICIUL TAXE SPECIALE

1

inspector sp

sef serviciu

S

conducere

IA

1

2

inspector

sef serviciu

SSD

conducere

IA

1

3

inspector sp

S

execuție

II

1

4

referent

M

execuție

II

1

5

casier

M

execuție

II

26

30

TOTAL

239

43

282

FUNCȚIILE PUBLICE

stabilite pentru aparatul propriu de specialitate a,

Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local


SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL CONSTANTA

ANEXA 4


STAT DE FUNCȚII

Nr.

crt.

Funcția

Nivel

studii

Categoria

Clasa

Funcții

cond

Gradul profesional

Treapta

Total

funcții

publice

Grad/

treapta

profesionala

Total

funcții

contractuale

Total general Funcții publicc+

funcții contractuale

Publica

Contractuala

Superior

Principal

Asistent

Debutant

1

2

3

1

dir. ex.

S

cond.

1

1

1

2

dir. ex. adj.

S

cond.

1

1

1

3

sef serviciu

s

cond.

10

10

10

4

sef birou

s

cond.

2

2

2

5

consilier jur.

s

exec.

1

2

0

4

3

1

2

3

9

9

6

consilier

s

exec.

I

11

0

0

0

4

5

2

11

11

7

inspector

s

exec.

I

9

22

42

19

14

10

50

92

92

8

ref. spec.

SSD

exec.

11

7

0

1

0

7

0

1

8

8

9

referent

M

exec.

III

41

25

35

4

34

11

57

105

105

șef serviciu

s

cond.

0

IA

2

2

șef serviciu

SSD

cond.

0

IA

I

1

inspector sp

S

0

II

I

1

inspector sp

S

0

deb

1

1

10

inspector

SSD

0

I

1

1

II

inspector

SSD

0

deb

1

1

referent

M

0

11

1

1

12

funcționar

M

0

I

1

1

13

arhivar

M

0

I

4

4

arhivar

M

0

III

1

1

14

curier

G

0

I

2

2

15

muncitor

G

0

II

1

1

16

casier

M

0

11

26

26

14

70

47

82

26

60

28

113

239

43

282

Nr.

Numele

Funcția publică

clasa

Gradul

profesional

ta de

zare

— o

Funcția contractuală

sională

u.

— O

crt.

prenume

înalt funcționar

public

De conducere

De execuție/nivel

de salarizare

Treap

salari;

Nivelt

studii

de

conducere

de execuție

Treap

profe;

Niveli

studii

1

Director executiv

Ștefănică Virgina

director ex

consilier

I

superior

1

S

2

Director executiv adjunct

vacant

director ex.adj

consilier

I

superior

1

S

3

Managementul Calitatii

Bectemir Hermina

-

referent

I

principal

3

M

4

Biroul Juridic

Cair Seila

șef birou

consilier juridic

I

superior

1

S

vacant

-

consilier juridic

I

superior

2

S

vacant

-

consilier juridic

I

asistent

1

s

Halii Narcis

-

consilier juridic

I

asistent

3

s

vacant

-

consilier juridic

I

asistent

3

s

vacant

-

consilier juridic

I

asistent

3

s

vacant

-

consilier juridic

I

debutant

0

s

vacant

-

consilier juridic

I

debutant

0

s

5

Achiziții publice

Petre Eveline

-

consilier juridic

I

superior

2

s

Scorei Andreea

-

consilier juridic

I

debutant

0

s

6

Biroul Prevenire și protecție

vacant

-

-

-

-

-

-

inspector

I

SSD

vacant

-

-

-

-

-

-

inspector

deb

SSD

7

Serviciul Financiar-Contabilitate

Trentea Carmen

șef serviciu

consilier

I

superior

1

s

Prodan Carmen

-

inspector

I

principal

3

s

Gavrilă-Dima (Gavrilă) Ecaterina Ioana

-

inspector

I

asistent

2

s

vacant

-

inspector

I

debutant

0

s

Benciu Floarea

-

referent

III

superior

1

M

Constantin Cornelia

-

referent

III

superior

1

M

vacant

-

referent

III

principal

3

M

Aii Melian Rodica

-

referent

III

asistent

3

M

8

Biroul Personal-Salarizare

vacant

șef birou

consilier

I

superior

1

S

Page 1

Antoniu Adina

-

inspector

I

principal

1

S

Constantin Carmen

-

inspector

I

principal

1

S

Buga Adriana

-

referent

III

superior

1

M

referent

-

referent

III

superior

3

M

referent

-

referent

III

asistent

3

M

9

Serviciul Persoane Juridice

vacant

șef serviciu

consilier

I

supenor

1

S

Șandru Angela

-

consilier

I

superior

1

S

Stăiculescu Simina

-

inspector

I

superior

2

s

Nicolescu Mariana

-

inspector

I

superior

3

s

Barbu (Trică) Ștefana

-

inspector

I

principal

1

s

Accoium Mustafa Levent

-

inspector

I

asistent

3

s

Constantinescu Cristina

-

inspector

I

asistent

3

s

Enache Simona Monica

-

inspector

I

asistent

3

s

Georgescu Raluca

-

inspector

I

asistent

3

s

Ghiza Marilena

-

inspector

I

asistent

3

s

Nuțu Bogdan

-

inspector

I

asistent

3

s

vacant

-

inspector

I

asistent

3

s

vacant

-

inspector

I

asistent

3

s

Popescu Bogdana

-

inspector

I

debutant

0

s

Baubec Filiz

-

inspector

I

debutant

0

s

vacant

-

inspector

I

debutant

0

s

vacant

-

inspector

I

debutant

0

s

vacant

-

inspector

I

debutant

0

s

Plămadă loan

-

referent specialitate

II

superior

1

SSD

Grosu (Trifan) Adriana

-

referent

III

superior

1

M

lordache Rădița

-

referent

III

superior

2

M

Lepăr Daniela

-

referent

III

principal

1

M

lacob Maria

-

referent

III

principal

1

M

vacant

-

referent

III

principal

3

M

Feticu Raluca

-

referent

III

asistent

3

M

vacant

-

referent

III

asistent

3

M

10

Serviciul Constatare și Control

vacant

șef serviciu

consilier

I

superior

1

S

Nasurla Bilsen

-

consilier

I

superior

3

s

Nasurla Elmira

Tones Elena

inspector

inspector

I

I

superior

superior

3

3

s

s

^AVIZAT A.N.F.P

vacant

-

inspector

I

principal

1

S

Bejan Cristina

-

inspector

I

principal

1

S

Pîrleală (Ispas) Mariana

-

inspector

I

principal

1

S

Lefter Mihaela

-

inspector

I

principal

1

S

vacant

-

inspector

I

principal

3

S

lovu Daniela

-

inspector

I

asistent

2

S

Nichita Ana

-

inspector

I

asistent

3

S

vacant

-

inspector

I

asistent

3

S

vacant

-

inspector

I

asistent

3

S

vacant

-

inspector

I

asistent

3

S

vacant

-

inspector

I

asistent

3

S

vacant

-

inspector

I

asistent

3

S

vacant

-

inspector

I

debutant

0

s

vacant

-

inspector

I

debutant

0

s

vacant

-

inspector

I

debutant

0

s

vacant

-

inspector

I

debutant

0

s

vacant

-

inspector

I

debutant

0

s

Gurahan Daniela

-

referent

III

superior

2

M

Varvara Mihaela

-

referent

III

superior

2

M

vacant

-

referent

III

principal

1

M

Constantin Irina

-

referent

III

principal

3

M

Gogoașe Monica

-

referent

III

principal

3

M

Niculaie Octavian

-

referent

III

asistent

1

M

vacant

-

referent

III

asistent

3

M

vacant

-

referent

III

asistent

3

M

11

Agenția Fiscală nr. 1

vacant

șef serviciu

consilier

I

superior

1

S

Taran Georgeta

-

consilier

I

superior

1

s

Drăgan lolanda

-

consilier

I

superior

2

s

Marin Nicoleta

-

consilier

I

superior

2

s

Moroianu Mona

-

consilier

I

superior

2 •

s

Sălceanu Dinu

-

inspector

I

superior

2

s

vacant

-

inspector

I

superior

3

s

Toader Răzvan

-

inspector

I

principal

3

s

Zisu Zoia

-

inspector

I

asistent

1

s

vacant

-

inspector

I

asistent

1

s

vacant

-

inspector

I

asistent

2

s

Page 3

Rașid Ghiulendan

-

inspector

I

debutant

0

S

vacant

-

inspector

I

debutant

0

S

vacant

-

inspector

I

debutant

0

S

Beloiu Victoria

-

referent specialitate

II

asistent

1

SSD

Balgi Nurgihan

-

referent

III

superior

1

M

Cosma Ana

-

referent

III

superior

1

M

Zgura Sultana

-

referent

III

superior

1

M

Docuta Doinita

-

referent

III

superior

2

M

Domnulete Narcisa

-

referent

III

superior

2

M

Manaila Aurora

-

referent

III

superior

2

M

Bălan Alise Ecaterina

-

referent

III

superior

3

M

Isa Leila

-

referent

III

superior

3

M

Zgură Tița

-

referent

III

asistent

3

M

vacant

-

referent

III

asistent

3

M

vacant

-

referent

III

asistent

3

M

12

Agenția Fiscală nr. 2

vacant

șef serviciu

consilier

I

superior

1

S

Dobre Adriana

-

consilier

I

superior

1

S

Nazim Feigan

-

inspector

I

principal

2

s

Dimcică Silvia

-

inspector

I

principal

3

s

Gherase Daniela

-

inspector

I

principal

3

s

Ștefan Alina

-

inspector

I

asistent

1

s

Teișanu Andreea

-

inspector

I

asistent

3

s

Rida Georgel

-

inspector

I

asistent

3

s

vacant

-

inspector

I

asistent

3

s

Mirică Camelia

-

referent specialitate

II

superior

1

SSD

Crăciun Ionela

-

referent specialitate

II

superior

3

SSD

Cabrancea Paraschiva

-

referent

III

superior

1

M

vacant

-

referent

III

superior

1

M

Târcob Mâdălina

-

referent

III

superior

1

M

Popa Octavia

-

referent

III

superior

2

M

Bâețică Magdalena

-

referent

III

superior

3

M

Bucățică Liliana

-

referent

III

superior

3

M

Paris Maria

-

referent

III

superior

3

M

Nica Mioara

-

referent

III

principal

1

M

Chelărescu Simona

-

referent

III

principal

1

M

vacant

-

referent

III

asistent

1

M

Page 4

Roșu Gabriela

-

referent

III

asistent

3

M

vacant

-

referent

III

asistent

3

M

vacant

-

referent

III

asistent

3

M

vacant

-

referent

III

asistent

3

M

vacant

-

referent

III

debutant

0

M

13

Agenția Fiscală nr. 3

Gheorghe Mariana

șef serviciu

consilier

I

superior

1

S

Enache Brândușa

-

inspector

I

superior

2

S

Enache Sorin

-

inspector

I

superior

3

s

Zărnescu Carmen

-

inspector

I

principal

1

s

Nicolae Lucian

-

inspector

I

principal

3

s

Balaur Mihaela

-

inspector

I

asistent

1

s

Grigorescu Diana

-

inspector

I

asistent

2

s

vacant

-

inspector

I

asistent

2

s

vacant

-

inspector

I

debutant

0

s

Năsălan Simona

-

referent specialitate

II

superior

1

SSD

David Sorina

-

referent

III

superior

1

M

Licuță Carmen

-

referent

III

superior

1

M

Marcu Valentina

-

referent

III

superior

1

M

vacant

-

referent

III

superior

2

M

Avrigeanu Remilia

-

referent

III

superior

3

M

Lețu Daniela

-

referent

III

superior

3

M

Munteanu Daniela

-

referent

III

superior

3

M

Manea (Enache) Oana

-

referent

III

principal

1

M

vacant

-

referent

III

principal

1

M

vacant

-

referent

III

principal

3

M

vacant

-

referent

III

principal

3

M

vacant

-

referent

III

principal

3

M

Petculescu Loredana

-

referent

III

asistent

3

M

Tilică Cristian

-

referent

III

asistent

3

M

vacant

-

referent

III

debutant

0

M

vacant

-

referent

III

debutant

0

M

14

Agenția Fiscală nr. 4

Popescu Mihaela

șef serviciu

consilier

I

superior

1

S

Ganea Gabriela

-

consilier

I

superior

1

S

Petrescu Liliana

-

consilier

I

superior

2

s

Bujeniță Roxana

-

inspector

I

superior

2

s

Page 5

Chesoi Irina

-

inspector

I

principal

3

S

Petrescu Otilia

-

inspector

I

principal

3

S

Rusen Marius

inspector

I

asistent

1

S

Goga Mia

inspector

I

asistent

3

S

vacant

-

inspector

I

asistent

3

S

Brătianu Carmen

referent specialitate

II

superior

1

SSD

Stan (Caragia) Arma

referent specialitate

II

superior

1

SSD

Albu Gica

referent

III

superior

1

M

Șofei Mariea

-

referent

III

superior

1

M

Buzatu Mariana

-

referent

III

superior

2

M

Moldoveanu Maria

-

referent

III

superior

3

M

Dindelegan Ramona

-

referent

III

principal

1

M

Matei Marcela

-

referent

III

principal

1

M

Ștefănică Alina

-

referent

III

principal

3

M

Cristea Daniela

-

referent

III

principal

3

M

Crăcană Aida

-

referent

III

principal

3

M

vacant

-

referent

III

principal

3

M

vacant

-

referent

III

asistent

1

M

Lomnaru Simona

-

referent

III

asistent

3

M

Moldoveanu Dan

-

referent

III

asistent

3

M

Abduraman Filis

-

referent

III

debutant

0

M

Ranete Georgiana

-

referent

III

asistent

3

M

15

Serviciul Urmărire și Executare Silită

Dima Bogdan

șef servic -

inspector

I

superior

1

S

Banu Mioara

-

consilier

I

superior

2

S

Omer Denis

-

consilier

I

superior

3

S

Zelca Hristian

-

inspector

I

principal

1

S

Buricea Ioana

-

inspector

I

principal

3

S

Ismail Gianer

-

inspector

I

principal

3

S

Mitea Anca

-

inspector

I

principal

3

S

vacant

-

inspector

I

principal

3

S

Abagiu Dragoș

-

inspector

I

asistent

3

S

Lazăr Mirela

-

inspector

I

asistent

3

S

Stercu Marilena

-

inspector

I

asistent

3

S

Olteanu Bogdan

-

inspector

I

asistent

3

S

vacant

-

inspector

I

asistent

3

S

vacant

-

inspector

I

asistent

3

S

2 AVIZAT A.N.F.P

vacant

-

inspector

I

asistent

3

S

Filipescu Adriana

-

inspector

I

debutant

0

S

Grigore Silvia

-

inspector

I

debutant

0

S

vacant

-

inspector

I

debutant

0

S

Hagi Constantin

-

referent

III

superior

1

M

Munteanu Aurora

-

referent

III

superior

1

M

Ene Dorina

-

referent

III

principal

3

M

Guci Mihaela

-

referent

III

principal

3

M

Lupu Cătălin

-

referent

III

asistent

2

M

Bănică Ștefan

-

referent

III

asistent

3

M

Șerban Laurentiu

-

referent

III

asistent

3

M

vacant

-

referent

III

asistent

3

M

16

Serviciul Urmărire și Executare Silită Amenzi

vacant

șef servciu

inspector

I

superior

1

S

losif Alexandru

-

inspector

I

asistent

3

S

Gurahan Nelu

-

inspector

I

asistent

3

s

vacant

-

inspector

I

asistent

3

s

vacant

-

inspector

I

asistent

3

s

Tîrnă Claudia

-

referent

III

principal

3

M

vacant

-

referent

III

principal

3

M

Apostol Claudiu

-

referent

III

asistent

3

M

Mihale Laurentiu

-

referent

III

asistent

3

M

Pascu Tudor

-

referent

III

asistent

3

M

Petrea Ioana

-

referent

III

asistent

3

M

Voicu Viorel

-

referent

III

asistent

3

M

vacant

-

referent

III

asistent

3

M

vacant

-

referent

III

asistent

3

M

vacant

-

referent

III

asistent

3

M

17

Serviciul Informatizare si Operare Plăti

lordache Rareș

șef serviciu

inspector

I

superior

1

S

Manda Liviu

-

inspector

I

asistent

3

S

vacant

-

inspector

I

asistent

3

s

vacant

-

. inspector

I

debutant

0

s

llina Cristina

-

referent specialitate

II

superior

1

SSD

Feticu Vasilica

-

referent

III

superior

1

M

Gimpirea Mirela

-

referent

III

superior

1

M

Merqeani Gheorghe

-

referent

III

superior

1

M

_

Page 7

2

I AVIZAT A.N.F.P.

Pavel Angela

-

referent

III

superior

1

M

Toader Elena

-

referent

III

superior

1

M

Beloiu Dan

-

referent

III

asistent

3

M

vacant

-

referent

III

debutant

0

M

18

Serviciul Tehnic-Aprovizionare

-

vacant

-

-

-

-

-

-

sef serviciu

inspector sp

IA

S

vacant

-

-

-

-

-

-

-

inspector sp

deb

S

vacant

-

-

-

-

-

-

-

funcționar

I

M

Nani Valeriu

-

-

-

-

-

-

-

muncitor

II

G

Rotaru (Badea) Anișoara

-

-

-

-

-

-

-

curier

I

G

Ichim Maria

-

-

-

-

-

-

-

curier

I

G

Dumitrașciuc Marcela

-

-

-

-

-

-

-

arhivar

I

M

Cumita Apostol

-

-

-

-

-

-

-

arhivar

I

M

Raicu luliana

-

-

-

-

-

-

-

arhivar

I

M

Paraschiv Rodica

-

-

-

-

-

-

-

arhivar

I

M

Cumita Aurelia

-

-

-

-

-

-

-

arhivar

III

M

19

Serviciul Taxe Speciale

-

-

-

-

-

vacant

-

-

-

-

-

-

sef serviciu

inspector sp

IA

S

vacant

-

-

-

-

-

-

sef serviciu

inspector

IA

SSD

vacant

-

-

-

-

-

-

-

inspector sp

II

S

vacant

-

-

-

-

-

-

referent

II

M

Burchi Sergiu Roger

-

-

-

-

-

-

-

casieri

II

M

Carabașu Costin

-

-

-

-

-

-

-

casieri

II

M

Căruntu Ion

-

-

-

-

-

-

-

casieri

II

M

Dămășaru Dan Stelian

-

-

-

-

-

-

-

casieri

II

M

Diaconescu Marian

-

-

-

-

-

-

-

casieri

II

M

Dumbravă Marius

-

-

-

-

-

-

-

casieri

II

M

Elama Marius

-

-

-

-

-

-

-

casieri

II

M

Florea Dragoș

-

-

-

-

-

-

-

casieri

II

M

Frujinoiu Dumitru

-

-

-

-

-

-

-

casieri

II

M

Gușu Traian Florentin

-

-

-

-

-

-

-

casieri

II

M

Irimia Bogdan

-

-

-

-

-

-

-

casieri

II

M

Lojniță Cătălin Vasile

-

-

-

-

-

-

-

casieri

II

M

Manea Neculai

-

-

-

-

-

-

-

casieri

II

M

Maxim Valeriu

-

-

-

-

-

-

-

casieri

II

M

Moțoi Marian Dănuț

-

-

-

-

-

-

-

casieri

II

M

Olaru George

-

-

-

-

-

-

-

casieri

II

M

Page 8

Paraschiv George

-

-

-

-

-

-

casieri

II

M

Pilici C. Mihai

-

-

-

-

-

-

casieri

II

M

Pilici S. Mihai

-

-

-

-

-

-

casieri

II

M

Pop Bogdan

-

-

-

-

casieri

II

M

Popa Viorel

-

-

-

-

casieri

II

M

Sterea Marian

-

-

-

-

-

casieri

II

M

Zipser Mihai Cristian

-

-

-

-

-

-

-

casieri

II

M

vacant

-

-

-

-

-

-

-

casieri

II

M

vacant

-

-

-

-

-

-

-

casieri

II

M

vacant

-

-

-

-

-

-

casieri

II

M

AVIZAT A.N.F.P.


2 AVIZAT A.N.F.P.


AVIZAT A.N.F.P.AVIZAT A.N.F.P.NR TOTAL FUNCȚII PUBLICE

239

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

14

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

225

NR TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

3

NR.TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

40

INR.TOTAL FUNCȚII IN INSTITUȚIE    |    282    |Paoe 3