Hotărârea nr. 596/2007

Hotarare privind modificarea si completarea Hotarararii Consiliului Local al Municipiului Constanta nr.598/2006 cu privire la aprobarea Acordului/Contract colectiv de munca al salariatilor din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Constanta

 


              
    
ROMÂNIA

                   Judeţul Constanta

MUNICIPIUL CONTANTA      CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind modificarea si completarea Hotarararii Consiliului Loca! al Municipiului Constanta nr.598/2006 cu privire la aprobarea Acordului/Contract colectiv de munca al salariaţilor din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data de 14.12.2007;
Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, adresele nr.154438 si 154440/16.11.2007 a Sindicatului Liber al Salariaţilor din Administraţia Publica Constanta, avizul Comisiei nr.I - de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta si avizul Comisiei nr.5 -pentru administraţie publica locala, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libertăţilor cetăţeanului;

Având in vedere prevederile Legii nr.I88/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata. Codului Muncii aprobat prin Legea nr.53/2003,actualizata. Legea 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata. Legii sindicatelor nr.54/2003. Legea nr.I68/1999 privind soluţionarea conflictelor de munca, Legea 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice si de apărare naţionala, precum si acordarea unor drepturi personalului civil din aceste instituţii, OUG nr.30/2007 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale. Constituţia României, Ordinul MAI nr.275/2002 modificat si completat prin Ordinul MAI 496/2003.OUG nr.24/2007 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administraţiei publice centrale, OUG nr.2/2005 pentru stabilirea unor masuri privind organizarea si funcţionarea Ministerului Administraţiei si Internelor, Legea 319/2006 a securităţii si sănătăţii in munca, Legea nr.571/2003, actualizata, privind Codul Fiscal si a Contractului colectiv de munca la nivel naţional pe anii2007-2010;

In temeiul prevederilor art.36 alin.4 lit.a si art.115 alin.l lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aproba modificare;! si completarea anexei la I ICI.VI nr.598/2006 cu privire la aprobarea Acordului/Contractului colectiv de munca al salariaţilor din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Constanta , cu următoarele drepturi ce vor fi acordate cu încadrarea in prevederile bugetare aprobate conform prevederilor legale, după cum urmează:


se completează art.18 cu litera g) spor pentru condiţii de risc de contagiune si suprasolicitare neuropsihica de 10 % ce se va acorda funcţionarilor publici si personalului contractual care nu beneficiază de sporul pentru condiţii vătămătoare dar isi desfăşoară activitatea in locuri de munca unde exista factori de risc;

se completează aii. 18 cu litera h) - pentru anumite categorii de personal stabilite de angajator si sindicat, un spor de confidenţialitate care se acorda lunar, in procent de 10%, calculat la salariul de baza;

se completează art.18 cu litera 0 - spor de stabilitate calculat la salariul de baza care se acorda salariaţilor cu o vechime neantrerupta in instituţie după cum urmează:

-    de la 3 la 5 ani       - un spor de 5 %;

-    de la 5 la 10 ani    - un spor de 10 %;

-    de la 10 la 15 ani  - un spor de 15 %;

-    de la 15 la 20 ani -  un spor de 20%;

-    peste 20 ani             -  un spor de 25 %

se completează art.18 cu litera j) - acordarea indemnizaţiei de dispozitiv de 25% din salariul de baza personalului din aparatul de specialitate al Primarului incepand cu data de 01.01.2008 si in continuare pana la încetarea raporturilor de serviciu respectiv contractului de munca, si consemnarea in carnetele de munca ale funcţionarilor publici si personalului contractual a indemnizaţiei de dispozitiv lunara de 25% din salariul de baza pentru beneficiarii acestui drept salariat

se modifica art.30 alin.(l) astfel: Funcţionarilor publici si personalului contractual li se acorda

lunar, drepturi speciale pentru menţinerea sănătăţii si securităţii muncii in cuantum de 500 lei neimpozabili. Drepturile speciale se indexează anual, cu acelaşi nivel si acelaşi termen reglementat prin lege pentru salarii.

se modifica art.30 alin.(2) astfel: Drepturile lunare speciale se acorda funcţionarilor publici si personalului contractual daca sunt prezenţi la munca, se afla in concediu de odihna sau in concediu medical.

se modifica alin (7) al art.32 cu următorul conţinut: In caz de deces al salariatului, in afara de ajutoarele prevăzute de lege la care au dreptul, se acorda un ajutor familiei acestuia de trei salarii medii lunare pe instituţie aferent lunii anterioare evenimentului.

se modifica alin.(8) al art32 cu următorul conţinut: In caz de deces in familia salariatului: sot, soţie, rude de gradul 1, in afara de ajutoarele prevăzute de lege la care au dreptul, se acorda un ajutor de înmormântare salariatului egal cu trei salarii medii lunare pe instituţie aferent lunii anterioare evenimentului.

se completează art.32 cu următoarele aliniate : (9) - Salariaţii diagnosticaţi cu boli grave si incurabile , in afara de ajutoarele prevăzute de lege la care au dreptul, vor primi un ajutor egal cu trei salarii medii lunare pe instituţie aferent lunii anterioare prezentării certificatului

medical.


 


se completează art.32 cu alin. (10) - In cazul naşterii unui copil, in afara de ajutoarele prevăzute de lege la care au dreptul, salariaţilor li se acorda un ajutor de doua salarii medii lunare pe instituţie avute in luna anterioara evenimentului.

-         se completează art.32 cu alin. (11) - In cazul unor pierderi produse in gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naturale, in afara de ajutoarele prevăzute de lege la care au dreptul, salariaţilor li se acorda un ajutor de trei salarii medii lunare pe instituţie avute in luna anterioara evenimentului.

-         se completează art.32 cu alin.(12) - Salariaţii care se pensionează pentru limita de vârsta primesc o indemnizaţie egala cu trei salarii medii lunare pe instituţie avute in luna pensionarii.

se completează art.43 cu alin (4) - Personalul contractual are dreptul, pe langa indemnizaţia de concediu, la o prima egala cu salariul de baza din luna anterioara plecării in concediu.

se completează art.87- Conducerea instituţiei are următoarele obligaţii: - cu litera f) - sa asigure asistenta juridica gratuita atât in dosarele penale, civile, comerciale, contencios-administrativ, ori de cate ori salariaţii sunt chemaţi in fata instanţelor de judecata sau împotriva lor se efectuează acte de cercetare penala in legătura cu fapte săvârşite in exercitarea atribuţiilor de serviciu.


Art.2. Celelalte dispoziţii cuprinse in H.C.L.M. nr.598/2006 raman neschimbate.

Art.3. Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, Direcţiei Administraţie Publica Locala, S.L.S.A.P. Constanta in vederea aducerii la îndeplinire si Prefecturii judeţului Constanta spre ştiinţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de un număr de 25 consilieri din 27 de membri.

PREŞEDINTE SEDIM A.                                               CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANTA,
NR.596/14.12.2007