Hotărârea nr. 595/2007

Hotarare privind prelungirea contractelor de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRA RE

privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spatiile cu alta

destinaţie decât aceea de locuinţa

Consiliul   Local   al   Municipiului   Constanta   Întrunit   în   şedinţa   ordinara

Din 14.12.2007;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de dl Primar Radu Ştefan Mazăre, privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spatiiile cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa, raportul Direcţiei Administrare Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P.Constanta nr 7026/15.11.2007, precum si prevederile H.C.L.M. nr. 332/02.08.1996 privind înfiinţarea R.A.E.D.P.P., ale H.C.L.M.nr.513/12.12.2003;

Având in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 388/2000 modificata privind repartizarea spatiilor cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa si avizul Comisiei nr.5 -Juridica;

In temeiul prevederilor art. 36, al 2, lit.c, al. 5. lit. b si art. 115 , alin(l), lit. b din Legea nr. 215/2001  pnvind Administraţia Publica Locala .republicata.

HOTĂRĂŞTE:

Art. I Se aproba prelungirea contractelor de inchiriere pentru spatiile eu alta destinaţie decât aceea de locuinţa conform anexelor nr 1 si nr 2 ce fac parte din prezenta hotărâre, pana la data de 31.12.2008.

Art. 2- Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Administrare Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanta in vederea aducerii Ia indeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta Hotărâre a fost adoptata de un număr de 25 consilieri din 27 de membri.


CONSTANTA

NR.595/14.12.2007


PREŞEDINTE ŞEDINŢA,


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 LAH.C.L.M.NR.595/2007

TABEL

CV SPATIILE CU ALTA DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢA

ALE CĂROR CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE SE PRELUNGESC

 

Nr. Crt.

Adresa

Denumire locatar/

reprezentant

Suprafa ta

Obiectul de

activitate

din ci.

Observaţii

1.

1 Decembrie 19i8,nr. 2B. Bl. 13, ap. 47-48

Societatea Naţionala Radio Comunicaţii

S.A.

151,00

mp

Sediu

 

2.

1 Mai nr.2, Bl. J10, parter

Virginia lise SRL

61,13 mp

Atelier

croitorie

 

3.

1 Mai nr.2, Bl. J10, parter

ASOC.DE DEZVOLTARE

INTERCOMl N

ITARA"/ONA

METROPOLIT

ANA' CONSTANTA

43.66 mp.

Sediu

 

4.

Alcx.

Lapusneanu, nr.

71, bl LVI, parter

PARTIDUL DEMOCRAT

S = 58.00 mp.

sediu

 


5.

Alex.

Lapusneanu,     nr. 71, bl LVI, parter

UNIUNEA

DEMOCRATA Turca din România

S = 42.00

sediu

 

6.

Alex.

Lapusneanu,     nr. 74,   bl.    LE   20, jparter

P.S.D.

S 127,10

sediu

 

7.

Alex.

Lapusneanu, nr.165,      bl.LT7 parter

Societatea

Handicapaţilor Constanta

185,00

mp.

Sediu+activita te generatoare de profit

 

8.

Alex.Puskinnr.10

DIRECŢIA SANITAR-VETERINARA

82,73 mp. din care beci=

35.00 mp.

Circumscripti

e veterinara

 

9.

Arhiepiscopiei nr. 6

SC ARROW

SRL

S = 79,26

sediu

NOTIFICAI CF. LEGII

10/200)

10.

Aristide Karatzali nr.14

TEATRUL pentru COPII si TINERET

S=70.56

Spaţiu

depozitare

 

11.

Atelierelor nr. 6

SC Service

Acumulatorul

SRL

27,49, teren 32,89 mp

Atelier

incarcat

acumulatori

 

12.

Cpt. Petre Romulus nr. 22

CANTINA de

AJUTOR

SOCIAL

S=156,56 din care beci = 30,68

Cantina+sediu

 

13.

C-tin Bratescu nr. 45

Asociaţia Patriotica a revoluţionarilor

"Lazar Cercel"

510/15.06 2001

Sediu

 

14.

Cuza Vodă nr.28

Liga

Luptătorilor răniţilor eroilor martiri din dec. 1989

18,15 mp.

Sediu

 


15.

Eroilor nr.25

ASOC.NATION ALA

CULTURALA CREŞTINA

"Petre Tutea"

67,81 mp.

Club-

activitate culturala

 

16.

Ferdinand nr.26

TELEVIZIUNE A ROMANA

S=37,88

birouri

 

17.

Ferdinand nr.49

PARTIDUL

PENSIONARIL

OR si

PROTECŢIEI

SOCIALE-

Fil.C-TA

S=80

sediu

 

18.

Ferdinand nr. 49

ASOCIAŢIA I.C.BRATIANU

S=340,37 mp

Sediu

 

19.

Ferdinand nr.68bis

COMISARIAT UL REGIONAL C-TA. GARDA FINANCIARA

S-507t60 si teren= 163,44

birouri

 

20.

Ferdinand nr. 17

P.N.T.C.D.

160,73

Sediu

 

21.

Ferdinand nr. 49

P.N.T.C.D.

340,37

Sediu

 

22.

Ferdinand nr.97,bl.Bl

DIR.JUD.PT. PROTECŢIE SOCIALA    C-TA

S=l 89,90

sediu

 

23.

Ferdinand nr.97,bl.Bl,et.lO,

ap.42

S.T.S. 0620 BUCUREŞTI

S=46,40

Locuinţa de serviciu

 

24.

Ferdinand nr.97,bl.Bl,parter

FUNDAŢIA GAUDEAMUS

S=78,95

sediu

 

25.

Ferdinand nr.97,bl.Bl,parter

P.N.L

S=213,92

sediu

 


26.

Ferdinand nr. 97,bl.Bl,parter ,et.I

DIRECŢIA

GENERALA

DE

ASISTENTA SI

PROTECŢIA

COPILULUI

S=42,60

mp.

sediu

 

27.

Ghe. Lazar nr.5

ASOCIAŢIA SCAFANDRIL OR PROFESIONIS

TI

S= 177,54 mp.

sediu

 

28.

General        Mânu nr.6

FEDERAŢIA SINDICATELO R ŞOFERILOR DIN

ROMÂNIA

S=89.93

mp.

Sediu

 

29.

Grai. Mânu nr.18

PARTIDUL

CONSERVATO

R

S=129,15 din     care beci= 71,82

sediu

NOTIFICAT CF.           LEGII

10/2001

30.

Grai. Mânu nr.18

ASOC.PROBA SARABIA SI BUCOVINA

S=32,68

sediu

NOTIFICAT CF. LEGII 10/2001

31.

George Enescu nr.10

PARTIDUL CONSERVATO

R

S=59.97

mp.

sediu

 

32.

George Enescu nr.16

SC ALFA &

OMEGA SRL

S=70.73 mp.

Curte=14. 03 mp.

Atelier

Ceasornicărie

 

33.

Grivitei nr. 1

SC KYAZIM SRL

12,46

Vopsitorie

 

34.

Grivitei nr.27

ASOCIAŢIA

REGELE

MIHAI SI

ASOCIAŢIA

MIŞCAREA

ROMÂNIA

VIITOARE

S=83,82 din care beci= 11,40 si teren=93

sediu

 


35.

Grivitei nr.56

ASOCIAŢIA NAŢIONALA A SURZILOR DIN

ROMANIA FIL. C-TA

S=253,92 din care beci= 68,87

birouri

NOTIFICAT CF. LEGII

10/2001

36.

Jupiter nr.5

SC MAGI VET SRL

S=63.54

mp.

Farmacie veterinara si

L'iilw clcrinar

 

37.

Jupiter nr.14

CANTINA DE

AJUTOR

SOCIAL

S=95,35

din care

beci=

45,50

depozit

 

38.

Jupiter nr. 7

Uniunea Democratica a turco-tatarilor musulmani din România

65,02 din care beci 30,50, curte 17.00 mp

Sediu

 

39.

Mamaia nr. 1

MINISTERUL DE INTERNE

S=348,44

Cabinet medical

 

40.

Mercur nr. 12

ASOC.PRODE

MOCRATIA

S=72.11

mp.

d.c.beci=3 6.00 mp.

sediu

 

41.

Mihai Viteazu nr. 3

ACŢIUNEA POPULARA

207,03

mp

Curte

■47.0(1 mp

sediu

 

42.

Nicolae Titulescu nr.13

LIGA

NAVALA

ROMANA/

78,60 mp.

sediu

 

43.

Nicolae Titulescu nr.13

YACHT CLUB REGAL

ROMAN

71,80 mp

sediu

 

44.

Oborului nr. 45

SC AUR GET SRL

24,oo mp

Legatorie Cârti

 

45.

Piaţa Ovidiu

nr.14,

bl.BSfat,parter

SC RENTALS

SRL

39.98 mp.

 

 


46.

Răscoalei din

1907nr.25

FUND.CULT.S TIINTIFICA AROMÂNA « ANDREI

SAGUNA »

64,52 mp.

sediu

 

47.

Răscoalei nr.30

CABINET PARLAMENT

AR

146,30 Beci=64,7

2 mp.

sediu

 

48.

Revoluţiei din 22 dec. 1989 nr.6

FUNDAŢIA CUL.PROF.GK ORGE MÂNU

21,30 mp.

sediu

 

49.

Revoluţiei din 22 dec. 1989 nr.6

ASOC.FOSTIL OR DEŢINUŢI POLITICI

89,18 mp.

sediu

 

50.

Revoluţiei din 22 dec. 1989 nr.6

UNIUNEA

DEMOCRATA

TURCO-

MUSULMANI DIN

ROMÂNIA

124,46 mp. din care beci= 14,00 si teren= 34,00 mp.

sediu

 

51.

Sabinelor nr.2

COMUNITATE A ELENA

70,86 mp. din care beci= 20,18 mp.

sediu

 

52.

Sentinelei nr.31 A Palazu Mare

Inspectoratul  de Politie             al Jud.Constanta

40,80 mp. si    teren= 115,00 mp.

sediu

NOTIFICAT CF.           LEGII

10/2001

53.

Ştefan   cel   Mare nr.15

Filiala

U.A.P.Constanta

171,00

mp.

Galerie de arta

 

54.

Ştefan   cel   Mare nr.119

OPTILENS

SRL

78,00 mp.

din     care beci=39,0 0 mp.

Optica

medicala

 

55.

Timisana nr.61

Cabinet Medical dr.Aldes

Mariana

111,75 mp.

Cabinet medical

 

56.

Tomis nr.42

CAMERA DE COMERŢ INDUSTRIE SI NAVIGAŢIE

212,41 mp. din care

beci=67,7 2 mp.

Sediu+ birouri

NOTIFICAT CF. LEGII

10/2001


1

57.

Tomis nr.54, et.2

FUNDAŢIA

REVOLUTION

ARILOR

IOMIS 221

S=12

sediu

NOTIFICAT CF. LEGII

10/2001

58.

Tomis nr.54, et.2

S.C.CONPRESS

-GROUP S.RX.

S=57.24 mp.

sediu

NOTIFICAT

CF.           LEGII 10/2001

59.

Tomis nr.54. et.2

UNIUNEA

ASOC.DE

PROPRIETARI

S=120.35 mp.

sediu

NOTIFICAT CF. LEGII

10/2001

60.

Tomis nr.54, et.2

FEDERALA NAŢIONALA A

REVOLUTION ARILOR C-TA

S=54,12 mp.

sediu

NOTIFICAT CF. LEGII

10/2001

61.

Tomis nr.54, etaj I

SC IDEEA

CONTRAŞI

SRL

207,68

mp.

sediu

NOTIFICAT CF. LEGII 10/2001

62.

Tomis nr. 97, Bl. SI, parter

Teatrul de Stat Constanta

54,50 mp

agenţie

 

63.

Tomis nr.308,

bl.LT3, parter

Club Rotary

70,32 mp.

sediu

 

64.

Traian nr.20

DIRECŢIA

SANITAR VETERINARA

S~121.11

din care

beci=

19,17

Sediu -

laborator

 

65.

Vasile Alexandri nr.6A

ASOC.

FILAT12L1ST1L OR TOMIS

S=126,ll din care beci=24

sediu

NOTIFICAT CF. LEGII 10/2001

66.

Vasile Parvan nr.3

P.N.L

170,94 mp. din care

beci=39,7 8 mp.si curte =138,00 mp.

Sediu

NOTIFICAT CF. LEGII

10/2001


 

67.

Tudor Vladimirescu nr.4

CONPRESS HOLDING SRL

102,82 mp.

 

 

PREŞEDINTE ŞEDINŢA

CONSTANTA

NR.595/14.12.2007


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.2 H.C.L.M.NR.595/2007

TABEL CU SPATIILE CARE AU DESTINAŢIA DE CABINETE MEDICALE ALE CĂROR CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE SE

PRELUNGESC

Nr. Crt.

Denumire Dispensar

Medical

Adresa

Numele si prenumele medicului

1.

Dispensar Medical nr. I

Revoluţiei  din 22 deci989, nr.6,et.I

Dr.Simionescu Cristina

Maria-med.familie-1

cabinet

Dr.Cercel         Denisa-

med.familie-1 cabinet

2.

Dispensar Medical nr.20

b-dul.l Mainr.42

Dr.Visoiu      Gabriela-med.familie-1 cabinet Dr.Gont              Mirela-med.familie-1 cabinet Dr.Chiru              Ioan-med.familie-1 cabinet

3.

Dispensar Medical nr.25 si nr.37

B-dul.Mamaia nr.209

Dr.Vasilescu Camelia-med.familie-1 cabinet Dr.Cotofana   Gabriela-med.familie-1 cabinet Dr.Pitu               Maria-med.familie-1 cabinet

4.

Dispensar Medical nr.5

Al.Lapusneanu

nr.75,

bl.LV4,ap.2,parter

Dr.Suciu Vasile- med.l cabinet-folosit alternativ   cu   dr.Sima Anca,    iar    sufrageria este sala de asteptatre Dr.Sima              Anca-med. familie

5.

Dispensar Medical nr. 13

Al.Lapusneanu        | Dr.Blacioti       Chirata-


 

 

nr.75, bl.LV4,ap.3,parter

med.familie-1 cabinei Dr.Irimiea          Ileana-med.familie-1    cabinet (1/2 din sufragerie sala de aşteptare)

6.

Dispensar Medical nr.6

Aleea      Heracleea nr.l              bl.Vl, sc.C,ap.43,parter

Dr.Dobrovolschi Nalalia    med.familie-1 cabinet

Dr.Garabetian Mihaela med.familie-1 cabinet

7.

Dispensar Medical nr.7

Aleea     Heracleea nr.l              bl.Vl, sc.C,ap.2, parter

Dr.Mihai            Lucica med.familie-1 cabinei Dr.Minciuna       Măria med.familie-1 cabinet Dr.Bolma              Elena med.familie-1 cabinet

8.

Dispensar Medical nr.8

Cişmelei       nr.l 9, bI.3,sc.A,ap.l si 2

Dr.Condurache Mariana med.familie-1 cabinet

Dr.Lazar             Doina med.familie-1    cabinet folosit    alternativ    cu dr.Verman Georgeta Dr.Verman     Georgeta med.familie

9.

Dispensar Medical nr.14

Ferdinand      nr.80 bis,  parter,ap. 1   si

ap.2

Dr.Bughea       Lelioara med.familie-1 cabinet Dr.Sava           Victoria med.familie-

10.

Dispensar Medical nr.22

Egretei          nr. 10, bl.AV21A, sc.C,ap. 11 ,parter

Dr.Zisan              Omer med.familie-1 cabinet Dr.Cristescu      Danuta med.familie-1 cabinet

11.

Dispensar Medical nr.29

Dezrobirii   nr.l39, bl.IV13,ap.l

Dr.Sambra            Stela med.familie-1 cabinet Dr.Velula   Manige   si dr.Moroianu     Simona med.familie-1 cabinet

12.

Dispensar Medical nr.31

Pajurei            nr.9, bl.FE6,ap.3

Dr.Rascu       Gheorghe med.stomatolog-1


 

 

 

cabinet (in contra-tura) cu dr.baic Ana Măria Dr.Tomescu      Natalia med.familie-1 cabinet Dr.Ciocan        Mihaela med.familie-1 cabinet Dr.Merlusca     Adriana med.familie-1 cabinet Dr.Baic       Ana-Maria med.stomatolog

13.

Dispensar Medical nr.33

Partizanilor   nr.26, bl.LV45,ap.l

Dr.Pana            Claudia med.familie-1 cabinet Dr.Ciobanu       Liliana med.familie-1 cabinet Dr.Iordachescu   Eniser med.familie-1 cabinet

14.

Dispensar Medical nr.34

Ion    Ursu    nr.49, bl.N2A,ap.3,sc.A

Dr.Vreto          Camelia med.familie-1 cabinet Dr.Popa               Elena med.familie-1 cabinet

15.

Dispensar Medical nr.35

Aurel Vlaicu nr.7, bl.C6,     ap.21     si ap.22

Dr.Merdinian       Lucia

med.stomatolog-1

cabinet

Dr.Ancuta          Elena-

med.stomatolog-1

cabinet

Dr.Braga            Silviu-

med.stomatolog-1

cabinet

Dr.Ianus             Maria-

med.stomatolog-1

cabinet

16.

Dispensar Medical nr.36

Aurel Vlaicu nr.35, bl.B10,ap.4l

Dr.Viespe              Ion-

med.familie-1 cabinet Dr.Roza          Mihaela-med.familie-1 cabinet

PREŞEDINTE ŞEDINŢA CONSTANTA

NR.595/14.12.2007