Hotărârea nr. 594/2007

Hotarare rivind modificarea Anexei nr. II " Stat de functii " -Serviciul Public Administrare Crese in subordinea Consiliului Local Constanta, aprobat prin HCLM 249/2007

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind modificarea Anexei nr. II " Stat de funcţii " -Serviciul Public Administrare Cresc in subordinea Consiliului Local Constanta, aprobat prin HCLM 249/2007

Consiliul  Local   Municipal   Constanta,   întrunit in şedinţa

ordinara din data de 14.12.2007,

Luând in dezbatere expunerea de motive al d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei nr.5 , administraţie publica localajuridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţeneşti.

Vazand Hotărârea Consiliului Local Municipal nr.2/2006 , privind aprobarea Organigramei si Statului de iuncţii la nivel de Serviciul Public Administrare Crese si referatul nr. 2920/18.09.2007 al Serviciului Public Administrare Crese in Subordinea Consiliului Local Municipal Constanta.

In conformitate cu dispoziţiile Legii Bugetului de Stat nr.486/2006;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit."a" al.3b si art. 115, al. 1, lit.b din Legea 215/2001, privind Administraţia Publica Locala, republicata.

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aproba modificarea anexei nr.2- Stat de funcţii, aprobat prin art.l din HCLM.nr. 249/2007, in sensul ca vor fi 95 posturi in cadrul Serviciului Public Administrare Crese din care 3 de conducere si 92 de execuţie.


Art.2. Se transforma postul de medic cu studii superioare in medic specialist

cu studii superioare.

Art.3 Se transforma postul de educator puericultor in asistenta cu studii

postliceale.

Art.4. Se transforma 2 posturi de sora principala in asistenta cu studii

postliceale.

Art.5.  Se aproba organigrama si statul de  funcţii modificate conform

anexelor nr. 1 si nr.2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.6. Celelalte dispoziţii ale HCLM 249/2007, raman neschimbate.

Art.7.     Serviciul   Comisiilor de specialitate  ale  Consiliului  Local  va

comunica prezenta hotărâre Serviciului Public Administrare Crese ,aflat in

subordinea      Consiliului      Local      Municipal             Constanta,Directiei

Financiare,Directiei Administraţiei Publice Locale ,in vederea aducerii la

îndeplinire si spre ştiinţa Prefecturii judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 25 consilieri, din

27 membrii.

Constanta

Nr.594/14.12.2007

 

 

 

 

 

Preşedinte şedinţa,


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA II LA HCLM 594/2007


SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE CRESE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL Conslan(a

 

NR CR T

FUNCŢIA

NIVEL POST

STUDII

GRAD/

TREAPTA

PROFESIONALA

NR. POSTURI

1

DIRECTOR GENERAL CONSILIER

CONDUCERE

S

IA

1

2

DIRECTOR ECONOMIC ECONOMIST

CONDUCERE

S

IA

I

PERSONAL SANITAR SUPERIOR SI MEDIU

 

 

 

3

MEDIC SPECIALIST

EXECUŢIE

S

1

4.

PSIHOLOG

EXECUIIE

s

DEBUTANT

1

5.

ASISTENTA PEDIATRU PRINCIPAL ŞEFA

EXECUŢIE

PL

-

5

6.

ASISTENŢA PEDIATRA PRINCIPALA

EXECUŢIE

PL

 

II

7.

ASISM-NI \

EXECUŢIE

PL

-

4

8.

NORA PEDIATRA PRINCIPALA

EXECUŢIE

M

*

1

9.

SORA PEDIATRA

EXECUŢIE

M

 

2

10.

EDUCATOR-PUERICULTOR

EXECUŢIE

PL

!

PERSONAL SANITAR AUXILIAR

 

 

 

11

INFIRMIERA

EXECUŢIE

G

-

24

12

ÎNGRIJITOARE

EXECUŢIE

G

-

16

13

SPĂLĂTOREASĂ

EXECUŢIE

G

-

6

PERSONAL BUCĂTĂRIE

 

 

 

14

BUCĂTAR MUNCITOR IV

EXECUŢIE

G

-

8

PERSONAL TESA BIROU PERSONAL. RESURSE UMANE-CONTABIUTATE

 

 

 

15

ŞEF BIROU

CONDUCERE

M

IA

1

16

CONTABIL

EXECUŢIE

M

(A

1

17

REFERENT RESURSE

UMANE

EXECUŢIE

M

1 A

1

18

REFERENT RESURSE UMANE

EXECUŢIE

M

11

1

19

CONSILIER JURIDIC

EXECUŢIE

S

iîi ir. i \vi

1

20

CASIER

EXECUŢIE

M

i

1

COMPARTIMENT APROVIZIONARE

 

 

 

21

MERCEOLOG

EXECUŢIE

M

IA

1

22

MAGAZIONER CENTRAL

EXECUŢIE

M

I

1

23

LUCRATOR COMERCIAL

EXECUŢIE

M

IV

I

COMPARTIMENT ÎNTREŢINERE

 

 

 

24

TEHNICIAN

EXECUJIE

SSD

IA

1

25

LĂCĂTUŞ

EXECUŢIE

M

II

1

26

ŞOFER

EXECUŢIE

M

ii

1

27

MUNCITOR NECALIFICAT

EXECUŢIE

G

1


RECAP1R LAŢIE

3 5

TOTAL POSTURI

FUNCŢII CONDUCERE

FUNCŢII EXECUŢIE

POSTURI CU STUDII SUPERIOARE

POSTURI CU STUDII SUPERIOARE DE SCURTA DURATA   1
POSTURI CU STUDII LICEALE SAU POSTLICEALE          34

POSTURI CU STUDII GENERALE                                        55

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,