Hotărârea nr. 593/2007

Hotarare privind majorarea alocatiei zilnice de hrana a asistatilor Caminului pentru Persoane Varstnice Constanta incepand cu data de 01.01.2008

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind majorarea alocaţiei zilnice de hrana

a asistaţilor Căminului pentru Persoane Vârstnice Constanta începând cu data de 01.01.2008

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in şedinţa ordinara din data
de 14.12.2007;

Luând in dezbatere expunerea de motive nr.  Prezentata de domnul  primar Radu  Ştefan Mazăre, referatul Căminului  pentru Persoane Vârstnice   Constanta,    referatul    Direcţiei    Administraţie    Publica   Locala   nr.  precum si avizul Comisiei nr.    5        - juridica si Comisiei nr.      d.      - financiara;

Vazand prevederile art. 3 din H.G. nr. 729/2005 privind stabilirea nivelurilor alocaţiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenta sociala si ale Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, republicata;

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 6, lit. „a", pct. 2 si art. 115, alin. 1, lit. „b" din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:


ART.l. - Se aproba majorarea alocaţiei zilnica de hrana a asistaţilor căminului, la valoarea de 9 lei/zi/persoana, de către Consiliul Local Municipal Constanta, incepand cu data de 01.01.2008.

ART. 2. - Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Administraţie Publica Locala, Căminului pentru Persoane Vârstnice Constanta, in vederea aducerii la îndeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 25 consilieri din   _ 27

membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,                                       CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MUNICIPIU,

MARCELA ENACHE

CONSTANTA

NR..593/14.12.2007