Hotărârea nr. 592/2007

Hotarare privind stabilirea contributiei lunare a asistatilor Caminului pentru Persoane Varstnice Constanta incepand cu data de 01.01.2008

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind stabilirea contribuţiei lunare

a asistaţilor Căminului pentru Persoane Vârstnice Constanta

incepand cu data de 01.01.2008

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in şedinţa ordinara din data
de  14.12.2007;

Luând   in   dezbatere   expunerea   de   motive   nr.
prezentata de domnul primar Radu Ştefan Mazăre, referatul Căminului pentru
Persoane Vârstnice Constanta, referatul Direcţiei Administraţie Publica Locala nr.
  precum si avizul Comisiei nr.    - juridica si

Comisiei nr.       - financiara;

Vazand prevederile Legii nr. 281/2006 care modifica si completează Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, art. 24, alin. 3 si art. 25, alin. 1 din Legea nr. 17/2000 republicata, precum si Ordinul nr. 687/2005 privind stabilirea, incepand cu luna octombrie 2005, a costului mediu lunar de întreţinere pe baza căruia se calculează contribuţia de întreţinere datorata de persoanele asistate in căminele pentru persoane vârstnice;

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 6, lit. „a", pct. 2 si art. 115, alin. 1, lit. „b" din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administraţia publica locala;


HOTĂRĂŞTE:

ART.l. - Se aproba stabilirea contribuţiei lunare a asistaţilor Căminului pentru Persoane Vârstnice, de către Consiliul Local Municipal Constanta, începând cu data de 01.01.2008, astfel:

- asistaţii care sunt cazaţi la garsoniera, o singura persoana in camera, sa plătească
suma de 330 lei/persoana/luna;

-   asistaţii care sunt cazaţi cate doi in camera, sa plătească suma de
290 lei/persoana/luna;

-  asistaţii care beneficiază de pensii mai mici de 290 lei/luna, sa fie încadraţi la
Sectorul Social, cazaţi cate 3 in camera si sa plătească 80% din valoarea
pensiei /persoana/luna.

ART. 2. - Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Administraţie Publica Locala, Căminului pentru Persoane Vârstnice Constanta, in vederea aducerii la indeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 25 consilieri din   _ 27

membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,                                                CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MUNICIPIU,

MARCELA ENACHE

CONSTANTA
 NR.592/14.12.2007