Hotărârea nr. 591/2007

Hotarare privind aprobarea liniilor prioritare, a Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care acorda servicii de asistenta sociala, precum si a Grilei de evaluare

                           R0MAN,A

            JUDEŢUL CONSTANTA
MUNICIPIULUI CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea liniilor prioritare, a Regulamentului de organizare si funcţionare a Comisiei de evaluare si selecţionare a asociaţiilor si fundaţiilor care acorda servicii de asistenta sociala, precum si a Grilei de evaluare

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data de 14.12.2007;___________ .

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de dl. Primar Radu Ştefan Mazăre, avizul Comisiei nr.5, referatul Direcţiei Administraţie Publica Locala nr.152331/13.11.2007;

Având in vedere prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor si fundaţiilor romane cu personalitate juridica care infiinteaza si administrează unităţi de asistenta sociala, ale art.5 alin.(2) din H.G. nr. 1153/2001 referitoare la normele metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subvenţii asociaţiilor si fundaţiilor romane cu personalitate juridica care administrează unităţi de asistenta sociala, precum si ale art.il punctul 4 si punctul 17 referitor la introducerea art.7A2 din H.G.nr.942/2005 privind modificarea si completarea H.G.nr.l 153/2001;

Vazand prevederile H.C.L.M.nr.497/2004 privind constituirea comisiei de evaluare si selecţionare a fundaţiilor si a asociaţiilor care solicita subvenţii de la bugetul local si ale Ordinului nr.763/2007 privind aprobarea ca linii prioritare pentru subvenţionarea în anul 2008, de la bugetul de stat, în baza Legii 34/1998, a asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor;

In temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit.d, alin.(6), lita, pct.2 si ale art.115, alin.(l), lit.b din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l Se aproba ca linii prioritare pentru subvenţionarea de la bugetul local a asociaţiilor si fundaţiilor romane cu personalitate juridica care acorda servicii de asistenta sociala in judeţul Constanta, pentru următoarele categorii de persoane:

a)   copii separaţi sau cu risc de separare de părinţi;

b)     persoane cu handicap;

c)      persoane tinere care părăsesc sistemul de protecţie a copilului;

d)     persoane vârstnice;

e)      persoane feră adăpost;

 

f)  alte persoane aflate în dificultate, respectiv persoane şi familii cu venituri
mici;

g) persoane victime ale violenţei în familie;
h) persoane toxico-dependente;

i) persoane victime ale traficului de persoane.

Art.2 Se aproba Regulamentul de organizare si funcţionare a Comisiei de evaluare si selecţionare a fundaţiilor si a asociaţiilor care solicita subvenţii de la bugetul local, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aproba Grila de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor, prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Secretariatul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Administraţie Publica Locala, Serviciului de Asistenta si Protecţie Sociala si Prefecturii Judeţului Constanta spre ştiinţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de un număr de 25 consilieri din 27 de

membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANTA NR.591/14.12.2007


ANEXA 1

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor si fundaţiilor romane cu personalitate juridica care acorda servicii de asistenta sociala

in municipiul Constanta

Obiectivul Comisiei de evaluare si selecţionare

ART. 1

Comisia de evaluare şi selecţionare, are ca obiectiv evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiilor în temeiul Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor romane cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenta socială, şi al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor romane cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenta socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001, modificate şi completate prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2005.

Perioada în care comisia evaluează si selecţionează asociaţiile si fundaţiile ART. 2

(1) Comisia evaluează şi selecţionează asociaţiile şi fundaţiile după perioada de expirare a termenului limita pentru depunerea documentaţiei în vederea solicitării subvenţiilor, respectiv 31 octombrie 2007, ora 16,30, după care preda serviciului specializat al consiliului local documentele care au stat la baza evaluării şi selecţionării.

(3) Activitatea secretarului comisiei începe la data înregistrării la registratura generală a consiliului local a primei documentaţii pentru solicitarea subvenţiei pentru anul 2008.

A trihuţiile comisiei

ART. 3

Comisia are următoarele atribuţii:

a)   analizează conţinutul documentaţiei depuse de asociaţii sau fundaţii şi
respectarea de către acestea a condiţiilor legale pentru acordarea subvenţiilor;

b)   solicita serviciului specializat al consiliului local în a căror raza teritorială au sediul unităţile de asistenta socială raportul privind oportunitatea acordării subvenţiei, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data începerii activităţii prevăzute la art. 2, alin.(l);

c)   solicita, dacă este cazul, ca raportul sa fie însoţit de documente justificative pentru susţinerea recomandărilor;

d)   evaluează şi selecţionează asociaţiile şi fundaţiile pe baza criteriilor prevăzute la art. 6 din Normele metodologice şi a Grilei de evaluare;

e)   comunica asociaţiilor şi fundaţiilor neselectionate motivele care au stat la baza luării acestei decizii;

1


f)          propune spre aprobare consiliului local lista asociaţiilor şi fundaţiilor selecţionate, precum şi nivelul subvenţiilor ce urinează a fi acordate;

g)       comunica, în termen de 5 zile de la data adoptării hotărârii prevăzuta la art. 9 alin. (2) din normele metodologice, asociaţiilor şi fundaţiilor selecţionate nivelul subvenţiilor aprobate;

h) transmite, în vederea încheierii convenţiilor, serviciului specializat al consiliului local în a căror raza teritorială isi au sediul asociaţiile şi fundaţiile selectate doua exemplare din cererile de solicitare a subvenţiei.

Sarcinile şi responsabilităţi/e preşedintelui si ale membrilor comisiei:

AK 1.4

Sarcinile şi responsabilităţile preşedintelui comisiei sunt următoarele:

a)      reprezintă comisia în relaţiile cu consiliul local si cu asociaţiile şi fundaţiile solicitante de subvenţii;

b)     coordonează activitatea membrilor şi a secretarului comisiei;

c)      verifica respectarea termenului de depunere a documentaţiei;

d)     verifica componenta documentaţiei de solicitare a subvenţiei;

e)   verifica îndeplinirea de către asociaţie/fundaţie a condiţiilor de eligibilitate;

 

f)         evaluează îndeplinirea condiţiilor legale pentru acordarea serviciilor de asistenta socială;

g)      analizează raportul privind oportunitatea acordării subvenţiei;

h) evaluează asociaţiile şi fundaţiile în conformitate cu criteriile prevăzute la art. 6 din Normele metodologice;

i) stabileşte numărul mediu lunar de persoane asistate pentru care se propune acordarea subvenţiei;

j) stabileşte suma reprezentând subvenţia care se propune a fi acordată unităţii de asistenta socială;

k) participa cu drept de vot la şedinţele de lucru ale comisiei;

1) păstrează confidenţialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul comisiei.

ART. 5

Sarcinile şi responsabilităţile membrilor comisiei sunt următoarele:

a)      verifica respectarea termenului de depunere a documentaţiei;

b)     verifica componenta documentaţiei de solicitare a subvenţiei;

c)      verifica îndeplinirea de către asociaţie/fundaţie a condiţiilor de eligibilitate;

d)   evaluează îndeplinirea condiţiilor legale pentru acordarea serviciilor de
asistenta socială;

e)     analizează raportul privind oportunitatea acordării subvenţiei;

f)    evaluează asociaţiile şi fundaţiile în conformitate cu criteriile prevăzute la art. 6 din Normele metodologice;

g)  stabilesc numărul mediu lunar de persoane asistate pentru care se propune
acordarea subvenţiei;

h) stabilesc suma reprezentând subvenţia care se propune a fi acordată unităţii de asistenta socială;

i) păstrează confidenţialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul comisiei.

2


ART. 6

Sarcinile şi responsabilităţile secretarului comisiei sunt următoarele:

a)       preia de la registratura generală a consiliului local toate solicitările pentru acordarea de subvenţii pentru anul 2008, le înregistrează în registrul special al comisiei şi le păstrează nedesfăcute pana la data la care comisia isi începe activitatea;

b)      organizează şedinţele comisiei, săptămânal sau la solicitarea preşedintelui;

c)       întocmeşte şi transmite serviciului specializat al consiliului local în a căror raza teritorială isi au sediul unităţile de asistenta socială adresele prin care se solicita întocmirea raportului privind oportunitatea acordării subvenţiei;

d)  întocmeşte şi transmite asociaţiilor şi fundaţiilor comunicările privind
rezultatul selecţiei;

e)    întocmeşte şi transmite serviciului specializat al consiliului local în a căror raza teritorială isi au sediul asociaţiile şi fundaţiile comunicările privind asociaţiile şi fundaţiile selecţionate, însoţite de doua exemplare din cererea de solicitare a subvenţiei, în vederea încheierii convenţiei;

f)      întocmeşte şi răspunde de evidenta documentelor emise şi primite de comisie;

g) întocmeşte orice alt document solicitat de preşedintele comisiei în legătura cu activitatea acesteia;

h) păstrează confidenţialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul comisiei.

Procedura de lucru a comisiei în vederea evaluării si selecţionării

ART. 7

Evaluarea asociaţiilor şi fundaţiilor se realizează pe baza grilei de evaluare, prevăzuta in anexa 2, de către membrii comisiei. ART. 8

(1)    In cadrul comisiei, au drept de vot numai membrii şi preşedintele acesteia. Deciziile comisiei se iau cu majoritate simpla, în şedinţe de lucru colective, convocate o data pe săptămâna.

(2)        In cazul în care apar divergenţe în luarea deciziilor, preşedintele comisiei are dreptul de a solicita punctul de vedere al serviciului specializat al consiliului local, care are caracter consultativ.

ART. 9

Pe parcursul evaluării, comisia întocmeşte lista asociaţiilor şi fundaţiilor şi a unităţilor de asistenta socială ale acestora eliminate în diferite etape de evaluare.

ART. 10

La încheierea procesului de evaluare, comisia întocmeşte lista asociaţiilor şi fundaţiilor şi a unităţilor de asistenta socială ale acestora evaluate cu un punctaj final de cel puţin 60 de puncte.

3


ART. 11

In cazul în care sumele ce urmează a fi acordate cu titlu de subvenţie se încadrează în fondul prevăzut în bugetul local cu aceasta destinaţie, comisia transmite lista prevăzută la art. 10 serviciului specializat al consiliului local în vederea întocmirii hotărârii prevăzuta la art. 9 alin. (1) din Normele metodologice.

ART. 12

(1) In cazul în care sumele ce urmează a fi acordate cu titlu de subvenţie
depăşesc fondul prevăzut în bugetul local cu aceasta destinaţie, comisia va proceda
după cum urmează:

a)          propune pentru aprobare unităţile de asistenta socială ale asociaţiilor şi fundaţiilor, în ordinea punctajului obţinut, astfel încât totalul sumelor propuse cu titlu de subvenţie sa se încadreze în fondul menţionat;

b)         departajează unităţile de asistenta socială care au obţinut acelaşi punctaj cu punctajul obţinut de ultima unitate de asistenta socială propusă pentru aprobare.

(2) Departajarea prevăzută la alin. (1) lit. b) se realizează prin aplicarea în ordine
a următoarelor criterii:

1. recunoaşterea ca fiind de utilitate publica a asociaţiilor şi fundaţiilor;

2.      necesităţile şi priorităţile în domeniul asistenţei sociale ale consiliului local, adoptate prin hotarea acestuia.

ART. 13

Listele prevăzute la art. 10 si 11 cuprind atât numărul de persoane asistate, cat şi suma reprezentând subvenţia propusă a fi acordată unităţilor din cadrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

ART. 14

In termen de 5 zile de la data adoptării hotărârii prevăzuta la art. 9 alin. (1) din Normele metodologice, comisia procedează după cum urmează:

a)     comunica asociaţiilor şi fundaţiilor selecţionate nivelul subvenţiilor aprobate;

b)    transmite serviciului specializat al consiliului local în a căror raza teritorială isi au sediul asociaţiile şi fundaţiile doua exemplare ale cererii de solicitare a subvenţiei şi o copie a hotărârii consilului local pentru aprobarea nivelului subvenţiilor, în vederea încheierii convenţiei;

c)   solicita serviciului specializat al consiliului local o copie a convenţiei
încheiate.

Dispoziţii finale

ART. 15

Documentele emise şi primite de comisie se evidenţiază într-un registru special.

ART. 16

Documentele care au stat la baza evaluării şi selecţionării asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi documentele şi registrul special prevăzute la art. 15 se predau pe bază de proces-verbal serviciului specializat al consiliului local la încheierea activităţii comisiei.

4


ANEXA 2

GRILA DE EVALUARE

a asociaţiilor şi fundaţiilor romane cu personalitate juridica care acorda servicii de

asistenta sociala in municipiul Constanta


Denumirea asociaţiei/fundaţiei solicitante Adresa

, e-mail

Persoana de contact:

tel/fax


Etapa I: Verificarea respectării termenului de depunere a documentaţiei

Numarul/data de inregistrare la Primăria municipiului Constanta a cererii de

solicitare a subvenţiei____________________

Rezultatul Etapei î :

-Documentaţia a fost depusa in termenul legal, procesul de evaluare continua -Documentaţia nu a fost depusa in termenul legal, procesul de evaluare este sistat

Nr.crl.

Membrii comisiei

Semnătura

data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 2: Verificarea componentei documentaţiei de solicitare

a subvenţiei

 

Tipul documentului

Rezultatul verificării

Observaţii

Da

Nu

a

Cererea de solicitare a subvenţiei, conform modelului prevăzut in anexa nr. 1 la normele metodologice

 

 

 

b

Raportul privind activitatea asociaţiei in domeniul asistentei sociale in ultimele 12 luni calendaristice

 

 

 

c

Dovada dreptului de a acorda servicii sociale, respectiv

certificatul de acreditare (si după caz, licenţa de funcţionare

si alte documente care dovedesc dreptul asociaţiei sau

fundaţiei de a acorda servicii sociale)

 

 

 

d

Dovada dobândirii personalităţii juridice

 

 

 

e

Ultimul bilanţ contabil, inregistrat la Direcţia Generala a Finatelor Publice Constanta

 

 

 

f

Balanţa contabila de verificare la data de 30 septembrie a anului curent

 

 

 

S

Dobada privind bonitatea asociaţiei/fundaţiei emisa de banca unde arc deschis contul

 

 

 

I


/

 

ii

Dobada privind situaţia juridica a sediului unităţii de asistenla sociala

 

 

 

1

Autorizaţia sanitara de funcţionare a unităţii de asistenla sociala pe anul curent, potrivii legislaţiei in vigoare

 

 

 

Rezultatul Etapei 2:

-   Documentaţia este completa, procesul de evaluare continua
Documentaţia este incompleta, procesul de evaluare este sistat
Nr.crt.
           Membrii comisiei                  Semnătura                 data

Etapa 3 : Verificarea îndeplinirii de către usociatie/fiindatie a condiţiilor de eligibilitate

 

 

 

 

 

 

 

Condiţia

Documentul analizat

Rezultatul

verificării

observaţii

 

Da

Nu

 

1

Este persoana juridica romana de drept privat tara scop patrimonial, constituita si acreditata sau licenţiata sa acorde servicii sociale, potrivit legii

Statut, acte adiţionale insolite de hotărâri judecătoreşti

 

 

 

Dovada dobândirii personalităţii juridice

 

 

 

Certificatul de acreditare/ licenţa de

funcţionare

 

 

 

2

Are prevăzut in statut desfăşurarea de activităţi in domeniul asistentei sociale

Statut, acte adiţionale insolite de hotărâri judecătoreşti

 

 

 

3

Are activitate de asistenta sociala care se adresează unor persoane asistate din mai multe judeţe

Cap.II, pct.4 din cererea de solicitare

 

 

 

Pct.5 din Pisa tehnica privind unitatea de asistenta sociala

 

 

 

4

Acorda de cel puţin 12 luni servicii de asistenta sociala

Raportul de activitate pe ultimele 12 luni si ultimul bilanţ contabil

 

 

 

Rezultatul Etapei 3 :

-Asociatia/fundatia   îndeplineşte   condiţiile   de   eligibilitate,   procesul   de evaluare continua

-Asociatia/fundatia nu îndeplineşte condiţiile de eligibilitate, procesul de

evaluare este sistai

2


Nr.cn.

Membrii comisiei

Semnătura

data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 4 : Evaluarea îndeplinirii condiţiilor legale pentru acordarea serviciilor de asistenta sociala

Unitatea de asistenta sociala____________________

Sediul:________________________

Numărul de beneficiari pentru care se solicita subvenţia:

 

 

 

 

 

 

Condiţia

Documentul analizat

Rezultatul verificării

observaţii

 

Da

Nu

 

1

Se incadreaza in liniile de subvenţionare prioritare in domeniul asistentei sociale

Fisa tehnica

 

 

 

2

Activitatea de asistenta sociala se desfăşoară intr-un spaţiu adecvat

 

 

3

In acordarea serviciilor sunt respectate Standardele generale de calitate

 

 

4

Pentru acordarea serviciilor de asistenta sociala sunt utilizate si alte resurse

Fisa tehnica si Bugetul unităţii de asistenta sociala

 

 

 

Rezultând Etapei 4:

-Serviciile de asistenta sociala sunt acordate cu indeplinirea condiţiilor legale ; se solicita serviciului specializat al consiliului local raportul privind oportunitatea acordării subvenţiei

-Serviciile de asistenta sociala nu sunt acordate cu indeplinirea condiţiilor legale ; nu se solicita raportul privind oportunitatea acordării subvenţiei

 

Nr.crt.

Membrii comisiei

Semnătura

dala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3


Etapa_5: Rezultatul raportului de oportunitate

-Raportul de oportunitate este favorabil acordării subvenţiei, procesul de evaluare continua

-Raportul de oportunitate nu este favorabil acordării subvenţiei, procesul de evaluare este sistat

 

Nr.crt.

Membrii comisiei

Semnătura

dala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 6: Evaluarea in conformitate cu criteriile prevăzute la art.6 din Norme/e metodologice

6.1 Justificarea unităţii de asistenta sociala in raport cu necesităţile si priorităţile de asistenta sociala ale comunităţii

 

Indicatori

Punctaj maxim

Punctaj acordai

1. Justificarea unităţii de asistenta sociala este prezenta cu respectarea punctului 3 din « Fisa tehnica privind unitatea de asistenta sociala »

2

 

 

 

 

 

 

 

2. Concordanta dintre necesităţile si priorităţile de asistenta sociala ale comunităţii si serviciile de asistenta sociala acordate in unitatea de

asistenta sociala

5

 

 

 

 

 

 

 

3. Insuficienta altor furnizori de servicii de asistenta sociala in comunitate

3

 

 

 

 

 

 

 

Total

10

 

 

 

 

 

 

 

Membrii comisiei Semnătura

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Media aritmetica a punctajului pe criteriu

6.2.Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenta sociala in raport cu cheltuielile
cu celelalte activităţi desfăşurate de asociatie/fundatie
_________________________

 

Indicatori

Punctaj maxim

Punctaj acordat

1. Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenta sociala acordate in raport cu celelalte activităţi desfăşurate*

20

 

 

 

 

 

 

 

Membrii comisiei Semnătura

I

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Media aritmetica a punctajului pe criteriu

4


/

* Formula de calcul pentru ponderea este următoarea: (valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. 11.3 din cererea de solicitare a subvenţiei, prevăzută în anexa nr. 1 Ia normele metodologice/valoarea veniturilor prevăzute la pct. 11.2 din cererea de solicitare a subvenţiei) x 100.

6.3.Resurse materiale si umane adecvate tipurilor de servicii de asistenta sociala

 

Indicatori

Punctaj maxim

Punctaj acordat

1. Amenajarea spaţiului sunt corespunzătoare tipului de serviciu acordat

5

 

 

 

 

 

 

 

2. Exista dotările necesare funcţionarii unităţii de asistenta sociala, in funcţie de serviciul acordat (mijloace de transport, mijloace de comunicare, etc.)

10

 

 

 

 

 

 

 

3. Structura personalului care acorda servicii este adecvata ca dimensiune si competente (se analizează datele prezentate in fisa tehnica fata de structura orientativa de personal in unităţile de asistenta sociala, aprobata prin H.G.539/2005 cu modificările si completările ulterioare)

15

 

 

 

 

 

 

 

Total

30

 

 

 

 

 

 

 

Membrii comisiei Semnătura

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Media aritmetica a punctajului pe criteriu

6.4. Valoarea raportidui dintre cheltuielile lunare de întreţinere in unitatea de asistenta sociala si subvenţia solicitata pentru acea unitate de asistenta sociala

 

 

Indicatori

Punctaj maxim

Punctaj acordat

1. Nivelul raportului dintre cheltuielile lunare de intretinere in unitatea de asistenta sociala si subvenţia lunara solicitata pentru acea unitate de asistenta sociala**

20

 

 

 

 

 

 

 

Membrii comisiei Semnătura

l

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Media aritmetica a punctajului pe criteriu

** Formula de calcul este următoarea: valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. 111 din anexa 15 la cerere - date privind bugetul unităţii de asistenta socială/(valoarea pct. 2 din coloana 1/12)

5


6.5.Experienţa imitaţii de asistenta sociala in domeniul serviciilor de asistenta

sociala

 

Indicatori

Punctaj maxim

Punctaj acordat

]. Persoanele asistate sunt selecţionate.1 pe baza unor criterii concrete

4

 

 

 

 

 

 

 

2. Sunt utilizate instrumente de lucru standardizate (anchete sociale, planificare de caz. planul individualizat pentru acordarea serviciilor, fisa de evaluare, etc.)

7

 

 

 

 

 

 

 

3. Exista o procedura prin care persoanele asistate isi pot exprima nemulţumirile privind serviciile primite

3

 

 

 

 

 

 

 

4. Exista o procedura de evaluare interna a serviciilor acordare

6

 

 

 

 

 

 

 

Total

20

 

 

 

 

 

 

 

Membrii comisiei Semnătura

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Media aritmetica a punctajului pe criteriu

REZULTATUL APLICĂRII CRITERIILOR DE EVALUARE

Nr.crt.

Criteriul

Punctaj acordai

6.1.

Justificarea unităţii de asistenta sociala in raport cu necesităţile si priorităţile de asistenta sociala ale comunităţii

 

6.2.

Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenta sociala in raport cu cheltuielile cu celelalte activităţi desfăşurate de asociat ie/fundatie

 

6.3.

Resurse materiale si  umane adecvate  tipurilor de servicii de asistenta sociala

 

6.4.

Valoarea raportului dintre cheltuielile lunare de întreţinere in unitatea de asistenta sociala si subvenţia lunara solicitata pentru acea unitate de asistenta sociala

 

6.5.

Experienţa unităţii de asistenta sociala in domeniul serviciilor de asistenta sociala

 

 

PUNCTAJ FINAL

 

 

Nr.crt.

Membrii comisiei

Semnătura

dala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6


Etapa 7 Stabilirea numărului mediu lunar de persoane asistate in unitatea de asistenta sociala pentru care se propune acordarea subvenţiei:

 

Indicatori

Număr

1.   Număr   persoane   pentru   care   asociatia/fundatia   solicita subvenţia

 

2. Număr persoane prevăzut in Autorizaţia sanitara (daca este cazul)

 

3. Număr persoane propuse in Raportul de oportunitate

 

PROPUNEREA COMISIEI

 

Etapa 8 Stabilirea sumei reprezentând subvenţia care se propune a fi acordata unităţii de asistenta sociala

 

Indicatori

Suma

1. Subvenţia solicitata de asociatia/fundatia (lei/an)

 

2. Subvenţia propusa in Raportul de oportunitate (lei/an)

 

PROPUNEREA COMISIEI        (tei/persoana/luna)

 

1 (lei/an)

 

COMISIA DE EVALUARE SI SELECŢIONARE

 

Nr.cn.

Membrii comisiei

Semnătura

data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7