Hotărârea nr. 590/2007

Hotarare privind modificarea H.CL.M. NR.512/2006 in sensul majorarii sumei de la 300 lei la 500 lei , suma care se va acorda persoanelor care implinesc varsta de 80 de ani si sotilor care aniverseaza 50 de ani de casnicie


România

Judeţul Constanta

Primăria Municipiului Constanta

consiliul local


HOTĂRÂRE

Privind modificarea H.CL.M. NR.512/2006

in sensul majorării sumei de la 300 lei la 500 lei , suma care se va acorda persoanelor care implinesc vârsta de 80 de ani si soţilor care aniversează 50 de ani de căsnicie

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in şedinţa ordinara din data de 14.12.2007;
Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazare,referatul intocmit de Direcţia Administraţie Publica Locala inregistrat sub nr. 152786/14.11.2007, avizul Comisiei juridice nr.5 si cel al Comisiei buget finanţe nr. 1

Vazand dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

In temeiul prevederilor HCLM nr. 512/13.12.2006       privind modificarea HCLM nr. 18/2004 referitoare la acordarea unei sume fixe de 300 de Ici persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani si soţilor care aniversează 50 de ani de căsnicie , precum si ale ari.36 alin . 4 lit. a si ale art.l 15 alin 1 lit. b din Legea nr.215/2001, privind Administraţia Publica Locala, republicata ;

HOTĂRĂŞTE

Artl.Se aproba modificarea art.l din HCLM nr.512/2006, in sensul majorării sumei de la 300 lei RON la 500 lei RON , suma ce se va acorda persoanelor care implinesc vârsta de 80 ani si soţilor care aniversează 50 de ani de căsătorie incepand cu data de 01.01.2008 ;

Art.2.Celalalte articole ale HCLM nr.512/2006 raman neschimbate.

Art.3.Secretariatul Comisiilor de Specialitate va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Administraţie Publica Locala ,Directieî Financiare in vederea aducerii la indeplinire si spre ştiinţa Prefectului Judeţului Constanta

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 25 consilieri din 27 membri

Preşedinte şedinţa                                                                  Contrasemnează,

Secretar, Marcela Enache Constanta

Nr.590/14.12.2007

BdTomisnr 51.Fax. 0040-41-70SI01,Tel: 0040-41-708105, 8700 CONSTANTA-ROMÂNIA