Hotărârea nr. 589/2007

HOTARARE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU CANTINA DE AJUTOR SOCIAL CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCŢII PENTRU CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit in şedinţa
ordinara din data de 14.12.2007;

Luând in dezbatere expunerea de motive nr.#3^prezentata de domnul Primar RADU ŞTEFAN MAZĂRE, avizul favorabil al comisiei nr. 5"...administraţie publica locala, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţeneşti, precum si referatul nr âtâf.4?.Qi:.a\ Cantinei de Ajutor Social Constanta prin care se solicita modificarea Statului de funcţii si aprobarea Organigramei, HG 281/93,si a Codului Muncii.

In temeiul prevederilor art.36,alin.3, lit. "b" si art.l 15,alin.l, lit."b" Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata.

HOTĂRĂŞTE:

ART.L- Se aproba Organigrama si Statul de funcţii al Cantinei de Ajutor Social Constanta, conform anexei nr.l si anexei nr.2.

ART.2.- Statul de funcţii cuprinde un număr de 12 posturi din care conform anexei nr.2- 1 post referent grad IA, 1 post economist grad IA, 1 post contabil grad IA, 1 post magaziner grad II, 2 posturi muncitori calificaţi grad III, 5 posturi muncitori necalificati, 1 post asistent social.

ART.3.Serviciul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Cantinei


de Ajutor Social Constanta in subordinea Consiliului Local al Municipal Constanta, Biroului Resurse Umane, in vederea aducerii la indeplinire si Prefectului Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATA DE 25 DE

CONSILIERI DIN 27 DE MEMBRI.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,                                   CONSEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

NR.589/14.12.2007


ANEXA NR.l LA H.C.L.M.NR589/2007

ORGANIGRAMA

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL CONSTANTA

IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENT 1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

1

1

1

ECONOMIST 1

 

MAGAZIONER 1

 

 

BUCĂTAR 2

MUNCITOR 1 NECALIFICAT-5

ASISTENT l     SOCIAL- 1

-------------- 1-------------- *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTABIL

1

 

TOTAL POSTURI : 12

PREŞEDINTA ŞEDINŢA


ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR.2
LA H.CML 589/2007


STAT DE  FUNCŢII

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

 

Nr.

Crt.

Funcţia

Grad/ treapta

Nivel

Studii

Număr de posturi

1

REFERENT I A

IA

Execuţie

M

1

2

ECONOMIST I A

IA

Execuţie

S

1

3

CONTABIL I A

IA

Execuţie

M

1

4

MAGAZIONERII

II

Execuţie

M

1

5

BUCĂTAR

III

Execuţie

G

2

6

MUNCITOR NECALIF.

 

Execuţie

G

5

7

ASISTENT SOCIAL

debutant

Execuţie

M

1

 

TOTAL

 

 

 

12


RECAPITULATIE

FUNCŢII DE EXECUŢIE                      :12

POSTURI CU STUDII SUPERIOARE  :1
POSTURI CU STUDII LICEALE            :4

POSTURI CU STUDII GENERALE       :7

TOTAL GENERAL : 12 POSTURI


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA